Aktuálne verzie

OBERON

Verzia: Apríl/2014
Vydaná dňa: 17.04.2014

Informácie o zmenách...
Verzia na stiahnutie...

OBERON pre PDA - Sklad

Verzia: Január/2014
Vydaná dňa: 15.01.2014

Pokladnica OBERON pre PDA

Verzia: Január/2014
Vydaná dňa: 15.01.2014

Oznamy
Nová verzia ...
viac...
Dňa 17. 4. 2014 bola vydaná verzia účtovných programov OBERON s označením Apríl/2014.

Dňa 17. 4. 2014 bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Apríl/2014.


Bližšie informácie o novinkách, vylepšeniach a opravách nájdete v sekcii informácie o verzii.

Stretnutie zmluvných partnerov Máj/2014
viac...
Dňa 15.5.2014 sa uskutoční stretnutie zmluvných partnerov Exalogic.
Vážení partneri,

dovoľujeme si Vás pozvať na už tradičné stretnutie zmluvných partnerov Exalogic.
 

Miesto konania:

Penzión Fontána
Bešeňová 135
okres Ružomberok
N49°6'5.148" E19°26'17.034"
www.penzionfontana.sk

Dátum konania:

15. mája 2014 (štvrtok)
Penzión fontána
 

Prihlášky a organizačné pokyny:

Svoju účasť na stretnutí prosíme oznámiť vopred. V oznámení uveďte počet osôb, ktoré sa na stretnutí za Vašu firmu zúčastnia.

 

Kontaktné údaje

 

Náklady stretnutia vrátane obedu a občerstvenia (okrem dopravy) účastníkov hradí v plnom rozsahu organizátor.

 
Aktualizovaná verzia ...
viac...
Bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Marec/2014 SP2.

Dňa 20. 3. 2014 bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Marec/2014 SP2.


Bližšie informácie o novinkách, vylepšeniach a opravách nájdete v sekcii informácie o verzii.

Informácia o OBERON - Agenda firmy
viac...
Informácia o postupe prác na programe OBERON - Agenda firmy

Vážení užívatelia,

dovoľte, aby sme Vás stručne informovali o ďalšom vývoji programov OBERON. Programy známe pod označením OBERON prechádzajú celkovou rekonštrukciou. Vo vývojovom nástroji Visual Basic 6 boli vyvíjané od roku 1994 tieto programy:

 • Podvojné účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Skladová evidencia
 • Mzdy a personalistika
 • Evidencia vozidiel
 • Evidencia dokumentov
 • Hotelová recepcia 

Od roku 2008 vyvíjame program OBERON vo vývojovom prostredí Visual Studio .NET. Bolo zmenené aj celkové usporiadanie programu, kedy sa už nebudú používať samostatné programy, ale jeden spoločný (s jednou ikonou) nazvaný OBERON - Agenda firmy.

Na prelome rokov 2013 a 2014 sme prijali dôležité rozhodnutie, a to najmä v súvislosti s množstvom zmien a noviniek v legislatíve, že už nebudeme tieto zmeny ako je napríklad aj kontrolný výkaz DPH implementovať do pôvodných programov Podvojné účtovníctvo a Jednoduché účtovníctvo. Dôvodom tohoto rozhodnutia je hlavne to, aby sme túto pomerne náročnú legislatívnu zmenu implementovali len v jednom programe namiesto troch programov.

Prijať rozhodnutie o prechode na novú verziu programu bolo veľmi vážne aj z toho dôvodu, že nový program ešte nebol z hľadiska implementovaných funkcií stopercentne pripravený plniť všetky požiadavky užívateľov. Programy ktoré niesú v novom OBERON-e zapracované:

 • Mzdy a personalistika
 • Evidencia dokumentov

Presun týchto programov do nového prostredia programu OBERON - Agenda firmy budeme podľa plánu na dlhšie obdobie realizovať koncom roka 2014 a v roku 2015.

V programe OBERON - Agenda firmy v súčasnosti stále absentujú niektoré dôležité funkcionality či celé knihy, ktoré sa najmä v programoch Podvojné účtovníctvo a Jednoduché účtovníctvo nachádzali.

Sú to najmä tieto:

 • Kniha investičného majetku
 • Kniha drobného investičného majetku
 • Kniha cenín
 • Kniha tržieb

Z dôležitých funkcionalít chýba ešte automatické účtovanie dokladov (nezamieňať za automatické účtovanie bankových výpisov, ktoré je v novej verzii programu už dávno funkčné).

Všetkým týmto nedostatkom v novom programe sa teraz intenzívne venujeme a pracujeme na ich odstránení. Malo by sa tak stať v najbližšej dobe a to v časovom horizonte niekoľko týždňov až mesiacov. Ďalšie funkcionality budeme čo najskôr postupne uvoľňovať v nových verziách programu OBERON - Agenda firmy.

V prípadoch, kedy je pre Vás nevyhnutné používať knihu, ktorá ešte nie je v novom programe, napríklad evidencia majetku, použite na evidenciu majetku a výpočet odpisov pôvodný program Podvojné účtovníctvo alebo Jednoduché účtovníctvo a tu zaevidovaný majetok a k nemu vypočítané odpisy dočasne manuálne preneste a zaúčtujte v novom programe.

Sme si vedomí, že týmto rýchlym a vynúteným prechodom do novej verzie programu OBERON - Agenda firmy sme mnohým užívateľom, a to najmä účtovníkom pridali k množstvu legislatívnych zmien aj zmeny spojené s prechodom na nový program. Na druhej strane sme ušetrili nesmierne množstvo zbytočne vynaloženého času práce programátorov na implementovanie zložitých legislatívnych zmien, ktorý môžeme plne venovať programu OBERON - Agenda firmy a ten o to intenzívnejšie zveľaďovať a vylepšovať. Všetkým užívateľom preto veľmi pekne ďakujeme za pochopenie situácie, trpezlivosť a zhovievavosť.

Nová verzia programu OBERON - Agenda firmy je produkt, ktorý prinesie do Vašich počítačov nové moderné technológie, nové funkcie a vysokú pridanú hodnotu. Myslíme si, že nový OBERON bude schopný konkurovať ktorýmkoľvek iným softvérom pre malé firmy, a to naďalej za veľmi priaznivú cenu. Práca na vývoji tohoto programu nás baví, preto budeme veľmi potešení, ak mu ako užívatelia zostanete i naďalej verní.

V najbližších dňoch sa zameriame na veci súvisiace s podaním príslušných výkazov k dani z príjmu. Možno neuniklo Vašej pozornosti, že finančná správa len pre niekoľkými dňami oznámila, že do programu e-Dane vo verzii Windows už nebude implementovať výkazy pre daň z príjmu za účtovné obdobie 2013. Prispôsobujeme sa tejto novej situácii a doplňujeme možnosti pre zasielanie výkazov cez aplikáciu e-Dane v jazyku Java. Nová verzia programu bude vydaná v najbližšej dobe, sledujte prosíme správy na našej webovej stránke.

V prípade nejasností nás kontaktujte.

Kolektív firmy EXALOGIC.

Novela zákona o reg. pokladniciach
viac...
Od dňa 1.1.2014 pribudli pre používateľov registračných pokladníc nové povinnosti.

Dňa 17. októbra nadobudla platnosť novela zákona o registračných pokladniciach s účinnosťou od 1.1.2014. Pre podnikateľov tak pribudli nové povinnosti, pričom tie najdôležitejšie uvádzame v nasledovnom zoznam.

 

 • Na predajnom mieste musí byť vyobrazený vzor účtenky (stačí kópia účtenky) tak, aby bol zákazníkovi ľahko prístupný a zrozumiteľný. Na tejto vzorovej účtenke musia byť zvýraznené nasledujúce údaje: daňový kód pokladne (DKP), dátum a čas, celková suma, ochranný znak "MF".
 • Na predajnom mieste musí byť k dispozícii pre účely kontroly daňovým, alebo colným úradom komunikačný kábel do PC.
 • Pri pokladniciach registrovaných pred 1.1. 2014 je potrebné do knihy pokladnice pri údaji o type pokladne ručne dopísať výrobcu, alebo dovozcu pokladne, alebo fiškálnej tlačiarne. Výrobca, alebo dovozca pokladne je uvedený na certifikáte od pokladne.
 • Doklad VKLAD je povinné archivovať už iba v deň, kedy bol takýto doklad vyhotovený.
 • Zákazníkovi je zakázané vydať za prijatú hotovosť iný ako originálny daňový doklad, t.j. nesmie sa mu odovzdať "predbežný účet" a ani kópia dokladu.
 • Vznikol nový typ knihy pokladnice. Pokladnice registrované pred 1.1.2014 však môžu naďalej používať pôvodný formát knihy pokladne, akurát je nutné na odpovedajúce miesta uvádzať záznamy, ktoré sú zo zákona povinné aj keď o tom v knihe nie je informácia.
 • Kópia platného certifikátu musí byť s knihou pokladnice na predajnom mieste, pričom v certifikáte musí byť uvedené aj výrobné číslo pokladne, alebo fiškálnej tlačiarne. V prípade, že už skončila platnosť certifikátu, je potrebné požiadať servisnú organizáciu o kópiu aktuálne platného certifikátu.
 • Pri vykonaní vrátenia tovaru je povinné doklad o vrátení odovzdať zákazníkovi. Samozrejme je vhodné pôvodný doklad od zákazníka prevziať.
 • Pri zistení chýbajúcej, alebo poškodenej plomby je povinnosťou nie len informovať o tejto skutočnosti servisnú organizáciu, ale je povinné to bezodkladne zaznamenať aj do knihy pokladne.
 • Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená iná ako registrovanú a sprevádzkovaná fiškálna pokladnica, alebo fiškálna tlačiareň.
 • Daňový, alebo colný úrad môže od podnikateľa požadovať na prevádzke aj okamžité poskytnutie intervalovej, alebo priebežnej uzávierky, žurnálu a takisto môže vykonať kontrolu pripojením sa na PC.
 • Denné uzávierky, paragóny a k nim prislúchajúce doklady, neplatné doklady (tréningové účtenky) je povinné archivovať min. 5 rokov od ukončenia daňového obdobia, kedy boli vyhotovené.
 • Vytlačené doklady, ktoré podliehajú archivácii je povinné archivovať zoradené chronologicky, t.j. usporiadané podľa dátumu vyhotovenia, poprípade nalepené v knihe uzávierok, alebo iným vhodným spôsobom archivované.
 • Pri kontrole zaevidovanej hotovosti do pokladne je kontrolnými orgánmi tolerované max. navýšenie hotovosti o 20 € oproti evidovanej sume v pokladnici.
 • Pri ukončení prevádzky pokladne, alebo fiškálnej tlačiarne je povinné odhlásiť pokladnicu na daňovom úrade do 3 pracovných dní! Ukončenie prevádzky sa vykonáva výlučne servisným zásahom na pokladnici servisnou organizáciou, pri ktorej sa vykoná demontáž fiškálnej pamäte a zápis do knihy pokladne. Až potom nasleduje odhlásenie na daňovom úrade!
 • Upravuje sa sadzobník pokút, ktorý je výrazne navýšený najmä pri závažných a úmyselných porušeniach zákona, ako sú napr. krátenie tržby, nedovolená úprava uložených údajov a pod.

Pri opakovanom zistení porušenia toho istého priestupku a neuhradení týmto vyrubenej pokuty v lehote splatnosti má podnikateľ od lehoty splatnosti až do uhradenia pokuty zákaz predávať. Porušením tohto zákazu predaja môže daňový, alebo colný úrad vyrubiť pokutu až do výšky 40.000 €.

Na čom pracujú vývojári...
 • Ďalšie vylepšovanie OBERON - Agenda firmy o nové možnosti.
      - evidencia majetku (15%)
      - rozšírenie funkčnosti OBERON Web (15%)
      - doplnenie evidencie zdrojov hotela v Hotelovej recepcii (3%)
      - doplnenie tlačových výstupov v cudzích jazykoch (10%)
      - kniha tržieb (44%)
 • Odhadovaný termín vydania novej verzie: 29.4.2014

OBERON - agenda firmy

Účtovný systém OBERON je určený pre malé a stredne veľké firmy. Ponúka okrem pravidelnej aktualizácie priam neprekonateľný pomer cena/výkon, každá nová verzia niečím novým príjemne prekvapí...

 

Pokladnica OBERON

Súčasťou systému OBERON sú aj pokladničné systémy, ktoré sa vo svojej triede radia medzi špičkové produkty. Pokladnicu OBERON je možné použiť v rôznych typoch prevádzok, napríklad maloobchod, veľkoobchod, reštaurácie, bary... V kombinácii s dotykovou obrazovkou tvorí komfortnú a modernú pokladnicu.

 

Hotelová recepcia

Modul Hotelová recepcia predstavuje riešenie pre hotely, penzióny, chaty, turistické ubytovne a iné ubytovacie zariadenia. Umožňuje evidovať rezervácie, knihu ubytovaných, hotelové účty, štatistické výkazy a ďalšie potrebné evidencie.

 

Pripojenie internetového obchodu

Internetové obchody sú v dnešnej dobe veľmi populárne a obľúbené. Systém OBERON ponúka nové príležitosti pre zvýšenie efektivity predaja firemných produktov a služieb prepojením k internetovému obchodu. Do systému OBERON bolo implementované priame on-line prepojenie na internetový obchod PrestaShop.

 

OBERON pre mobilné riešenia

OBERON ponúka nové príležitosti na zníženie výdavkov a zvýšenie efektivity práce. Umožňuje efektívne vykonávanie inventúr, zber nových objednávok pri rozvoze tovaru, v reštauračných prevádzkach zrýchľuje prácu obsluhy.