Pomocník systému OBERON
Úhrada faktúry - pohľadávky

Následne uvedený postup predpokladá, že účtovná jednotka používa knihu pohľadávok na evidenciu vystavených faktúr a bude účtovať úhradu faktúry do peňažného denníka. Zaúčtovaním pohľadávky sa do peňažného denníka pridá nový zápis pomocou formulára Zápis v peňažnom denníku. Úhradu možno vykonať dvoma spôsobmi, a to z peňažného denníka alebo z knihy pohľadávok.

Úhrada z peňažného denníka

  1. Otvorte knihu Peňažný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v peňažnom denníku.
  3. Pred začatím vypĺňania polí vo formulári Zápis v peňažnom denníku je potrebné najskôr vytvoriť väzbu medzi budúcim zápisom a pohľadávkou. Väzba sa vytvorí tak, že do poľa Int. doklad (interný doklad) zadáte číslo pohľadávky (vystavenej faktúry). Ak sa v knihe pohľadávok nachádza faktúra s číslom, aké je uvedené v poli Int. doklad, po stlačení klávesu Enter (prípadne pomocou tlačidla "..."), sa medzi budúcim zápisom v peňažnom denníku a pohľadávkou vytvorí väzba. Do príslušných polí sa načítajú údaje z pohľadávky. Zároveň sa s cieľom informácie o vytvorení tejto väzby text (číslo) faktúry uvedené v poli Int. doklad zobrazí modrou farbou. Ak sa väzba nechce vytvoriť, je potrebné skontrolovať či v poli Int. doklad je správne zapísané číslo pohľadávky.
  4. Z rozbaľovacieho zoznamu Pokladňa/účet vyberte pokladňu alebo bankový účet.
  5. Doplňte dátum úhrady, do poľa Doklad zapíšte číslo bankového výpisu, prípadne pokladničného dokladu. Ak účtujete o hotovosti a je zadaná predkontácia, program doplní číslo pokladničného dokladu automaticky.
  6. V prípade, že ide o čiastočnú úhradu, je potrebné upraviť sumy v príslušných poliach. Pri účtovaní ďalšej čiastočnej úhrady sa do polí so sumami načíta len zostávajúca neuhradená výška pohľadávky.
  7. Stlačením tlačidla OK sa do peňažného denníka pridá nový zápis, ktorým je zaúčtovaná úhrada pohľadávky. Program súčasne v knihe pohľadávok aktualizuje príslušné údaje o úhrade (úhradách) tohto dokladu.

Úhrada z knihy pohľadávok

  1. Otvorte Knihu pohľadávok, nastavte sa na doklad, ktorý chcete uhradiť.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte položku Zaúčtovanie úhrady-pohľadávky a stlačte tlačidlo OK. Následne sa otvorí formulár Zápis v peňažnom denníku.
  3. Ďalej pokračujte od bodu č. 4 ako pri úhrade z peňažného denníka.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018