Pomocník systému OBERON
Predaj na Pokladnici OBERON

Táto téma obsahuje konkrétne praktické informácie o spôsobe predaja na Pokladnici OBERON.

Základné informácie

Videonávody

K téme sú spracované tieto videonávody:
Predaj na Pokladnici - http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/predaj-na-pokladnici-oberon/,
Pokladnica OBERON - typy platieb - http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/pokladnica-oberon-typy-platieb/.

Všetky videonávody je možné nájsť na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Predaj na pokladnici

Pred prvotným predajom je potrebné najskôr nastaviť vzhľad a usporiadanie tlačidiel. Bližšie informácie o nastavení vzhľadu získate v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON. Postup predaja na pokladnici je možné popísať v štyroch krokoch:

  1. Výber pokladničného účtu - základný účet pokladnice je tzv. Priamy predaj. V prípade reštauračnej prevádzky je možné otvoriť viacero pokladničných účtov (stolov) a tieto používať pri predaji, prípadne predaj odložiť a zaúčtovať neskôr.
  2. Pridanie položiek na účet - zobrazenie, výber a pridanie položky na účet je možné pomocou tlačidla Zoznam položiek - F3. Pridanie položiek na účet je možné aj priamym zadaním Kódu položky do okna na rýchly predaj (popísané nižšie), prípadne pomocou zosnímania čiarového kódu snímačom (skenerom). V prípade použitia veľkoobchodnej pokladnice je možné cenu za mernú jednotku položky zadať bez DPH alebo s DPH. Dôležité informácie o jednotlivých spôsoboch sa nachádzajú v téme Výpočet súm na doklade.
  3. Úprava účtu - zadávanie zliav, zmena typu položky (storno, zľava, vratný obal), presun položiek medzi účtami, zadanie odberateľa a ďalšie úpravy. Úpravy účtu sa realizujú vo vrchnom paneli (popísané nižšie).
  4. Tlač dokladu -  uzavretie a vytlačenie dokladu pomocou tlačidla Tlač dokladu - F12. Uzavrieť doklad (zaúčtovať) je možné jedným alebo aj viacerými definovanými platidlami (typmi platieb). Konkrétny typ platby je možné pridať ako tlačidlo do niektorého z panelov (napríklad do pravého panelu). V takom prípade sa po stlačení tlačidla automaticky vytlačí doklad na daný typ platby. Viac informácií získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Vklad hotovosti do pokladnice

V prípade, že prevádzka začína predajný deň s určitým objemom hotovosti (napr. tržba z predošlého dňa), je potrebné vykonať vklad hotovosti do pokladnice. Cieľom je zosúladiť stav hotovosti evidovanej pokladnicou OBERON s fyzickým objemom peňažných prostriedkov v pokladničnej zásuvke počas celého predajného dňa. Súlad evidencie a skutočného stavu hotovosti môže byť predmetom prípadnej kontroly štátnymi orgánmi. Vklad hotovosti je potrebné vykonávať na začiatku každého predajného dňa, keďže program a aj fiškálny modul zo zákona nuluje stav platidiel (teda aj hotovosti) pri vykonaní dennej uzávierky. Vklad a výber hotovosti je možné vykonať vo formulári Hotovosť pokladnice. Formulár je prístupný cez tlačidlo Hotovosť  Ctrl+H. Tento formulár zobrazí celú históriu vkladov a výberov hotovosti.

Keďže denná uzávierka nuluje stav hotovosti v pokladnici, na začiatku každého pracovného dňa je potrebné vložiť hotovosť z predchádzajúceho dňa do pokladne. Vklad sa realizuje pomocou tlačidla Hotovosť (Ctrl+H), a následne tlačidlo Vklad (F5). Pri registračných pokladniciach v režime on-line je potrebné vklad hotovosti do pokladnice realizovať aj v Pokladnici OBERON a aj na registračnej pokladnici.

Úhrada faktúry v hotovosti

Úhrada faktúry sa realizuje zúčtovaním skladovej karty typu Služba s názvom napr. Úhrada faktúry s nulovou cenou a nulovou DPH. Cena sa zmení na celkovú sumu faktúry, pri pridávaní položky na účet. Účet s jedinou položkou napr. "Úhrada faktúry" je nutné zaúčtovať špeciálnym typom platby, ktorým nie je možné zúčtovať štandardný doklad. Viac informácií o úhrade faktúry v hotovosti nájdete v téme Úhrada faktúry v hotovosti.

Detailný popis jednotlivých zón formulára Pokladnica OBERON

Obrázok č. 1:  Formulár Pokladnica OBERON (pokladničný predaj)

1. Informačná zóna

Informačná zóna obsahuje informácie o doklade - celkovú cenu dokladu, dátum, čas, zľavu atď. Vzhľad informačnej zóny je možné nastaviť. Ďalšie informácie o nastavení displeja získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

2. Tlačidlá vrchného panela

Vrchný panel obsahuje tri záložky - základné, rýchle PLU a systém (ich popis nájdete nižšie). Tlačidlá si je možné nadefinovať podľa svojho uváženia, viac informácií získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Záložka Základné - najčastejšie používané tlačidlá

Záložka PLU - najčastejšie používané PLU kódy

Záložka Systém - ostatné menej používané tlačidlá

3. Priamy predaj

V závislosti od režimu predaja (prípadne spôsobu zobrazenia) je možné predaj realizovať formou priameho zadávania kódu predávanej položky (prípadne aj s množstvom), napríklad 2*2071, kde 2 znamená množstvo a 2071 je kód položky.

Obrázok č. 2: Predaj zadaním Množstva*Kód položky

Ďalšie informácie o tejto možnosti predaja získate v téme Predaj pomocou kódu položky. Rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami (prípadne podúčtami) je možné pomocou skratkového klávesu /číslo účtu alebo //podúčet.

Príklad:

/3, kde 3 je číslo otvoreného účtu,

//terasa, kde terasa je názov podúčtu.

4. Obchodný partner

5. Položky dokladu

Položky dokladu predstavujú zoznam predaných tovarov a služieb. Pridať novú položku je možné pomocou tlačidla F3 - Zoznam položiek alebo cez priamy predaj (Množstvo*Kód položky). Položky dokladu sa dajú upravovať - na to slúžia tlačidlá na prácu s položkami dokladu (popísané nižšie).

6. Tlačidlá na prácu s položkami dokladu

Otvorí formulár Oprava položky, v ktorom je možné opraviť množstvo, typ položky (storno, vratný obal, zľava), prípadne pridať poznámku.
Vymaže aktuálne vybranú položku. Ak je vybraná položka súčasťou výdajky, faktúry, objednávky alebo hotelového účtu, vymažú sa všetky položky súvisiace s výdajkou alebo hotelovým účtom.
Zlúči rovnaké položky do jednej a množstvo sa spočíta.
Zväčší množstvo označenej položky na doklade o jednu mernú jednotku.
Zmenší množstvo označenej položky na doklade o jednu mernú jednotku.
Vytvorí kópiu označenej položky v počte jedna merná jednotka.
Oddelí jednotlivé chody (na bonovacej tlačiarni vytlačí oddeľovací riadok). Tlačidlo je dostupné len v reštauračnom režime.
Nastavenie režimu zobrazenia Fast food sa nachádza v nastavení pokladnice (ponuka ServisNastavenia programu).

7. Pravý bočný panel - panel s voliteľnými funkčnými tlačidlami

V prípade, že obsluha používa pri platení jeden typ platby (napríklad hotovosť), je možné nadefinovať v pravom bočnom paneli tlačidlo, ktoré umožní ihneď vytlačiť pokladničný doklad bez možnosti vybrať iný typ platidla. Tlačidlo sa nastaví takto:

Typ: Typ platby
Hodnota: Hotovosť

8. Logo firmy

Zobrazuje sa logo programu OBERON alebo iné logo. V nastaveniach pokladnice je možné zobrazovanie loga vypnúť.

Ďalšie možnosti

Predaj s využitím čiarových kódov

Predaj s využitím čiarových kódov výrazným spôsobom zrýchľuje a uľahčuje pridanie položky na pokladničný účet (doklad). Po zosnímaní čiarového kódu snímačom program identifikuje, či ide o:

Program rozoznáva druh čiarového kódu aj v prípade, že je čiarový kód zadaný do poľa Množstvo*Kód položky v režime maloobchodná pokladnica. Do tohto poľa je možné čiarový kód zadať pomocou klávesnice alebo snímača čiarových kódov emulujúceho klávesnicu. Program podporuje zadávanie čiarového kódu len v prípade, že snímač je v zariadeniach nainštalovaný.

Bližšie informácie o možnostiach využitia čiarových kódov v OBERON-e nájdete v téme Práca s čiarovými kódmi.

Použitie elektronických váh

Systém OBERON podporuje viaceré typy pripojiteľných elektronických váh. Tieto váhy sa rozlišujú komunikačným protokolom, ale aj spôsobom práce s váhami - elektronické váhy využívajúce vážený čiarový kód, s protokolom CAS, s protokolom DIBAL, váhy s indikátorom BWS, váhoskener využívajúci protokol SASI.

V maloobchodnej a reštauračnej pokladnici je možné aj najskôr odvážiť a následne vybrať položku.

Denná uzávierka

Z legislatívnych dôvodov fiškálna tlačiareň vyžaduje vykonať dennú uzávierku na konci predajného dňa. Dennú uzávierku je potrebné vykonať práve raz za deň. V prípade potreby predaja aj po vykonaní dennej uzávierky fiškálny modul tento predaj umožní, ale už neumožní vykonať ďalšiu dennú uzávierku v danom dni. Tržby z tohto predaja budú evidované až v ďalšej dennej uzávierke vykonanej na konci ďalšieho predajného dňa. Dennú uzávierku je možné vykonať stlačením tlačidla Uzávierky Ctrl+Q. Viac informácií o uzávierkach nájdete v téme Vykonanie uzávierok. V prípade problémov pri tlači dennej uzávierky potrebné informácie získate v téme Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť.

Tržbu za pokladnicu je možné po vykonaní dennej uzávierky poslať na zadaný e-mail alebo SMS správou. Postup nastavenia je popísaný v téme Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?.

Ak používate registračnú pokladnicu ELCOM v režime on-line (ako fiškálny modul) je potrebné vykonať vklad do pokladnice manuálne na klávesnici zariadenia - komunikačný protokol týchto zariadení neumožňuje vykonať vklad do pokladnice z programu spusteného na počítači.

Úprava položky - vrátenie tovaru, záporná položka, zľava

Pomocou možnosti Úprava položky na účte (medzerník alebo dvojklik na položku) je možné dodatočne upraviť množstvo položky, cenu a typ položky. Typ položky môže byť Štandardná a Záporná položka, Vrátenie tovaru a Zľava. Záporná položka je napríklad vratný obal a Vrátenie tovaru je stornovanie dokladu (položky) napríklad pri reklamácii. Zľava je napríklad pri vernostnom systéme zľava za nákup.

Používateľ môže mať odopreté právo vytlačiť doklad, na ktorom sú záporné položky typu "Vrátenie tovaru"; vtedy môže iný používateľ pokladnice "odsúhlasiť" takýto doklad. Iný používateľ (s povolenými právami na takýto doklad) sa identifikuje svojím menom a heslom (ako bežné prihlásenie) a tak umožní obsluhe pokladnice daný doklad vytlačiť.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018