Pomocník systému OBERON
Registračné pokladnice Custom Big II v režime off-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > CashRegister Universal Interface > Registračné pokladnice Custom Big II v režime off-line

Základné informácie

Registračné pokladnice Custom Big II a Custom Big II Touch je možné používať aj v režime on-line. Bližšie informácie v téme Fiscal Universal Interface.
Obrázok č. 1: CUSTOM BIG II TOUCH a CUSTOM BIG II

Inštalácia a konfigurácia ovládača

Na internetových stránkach dovozcu a predajcu zariadení firmy AXIS distribution s.r.o. je na stránke www.fiskalnapokladna.sk/enduser/Oberon-Big.zip aktualizovaný ovládač k týmto pokladniciam. Súbor rozbaľte do adresára C: \OBERON\Data_System\CashRegister\Universal-Custom.

Postup pridania pokladnice do systému OBERON

 1. Zvoľte ponuku Servis a vyberte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte:
  - názov pokladnice - napríklad Custom Big
  - typ zariadenia - Registračná pokladnica
  - model - CashRegister Universal Interface
  - pripojenie k počítaču
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenia, otvorí sa formulár Nastavenie registračnej pokladnice CashRegister Universal Interface. V nastaveniach zariadenia vyberte pracovný adresár a naimportujte konfiguračný XML súbor CashRegister_Universal_Custom.XML pomocou tlačidla Importovať. Je dôležité, aby nastavenie Kódovanie znakov bolo nastavené na Unicode.
 4. Postupne nastavte podporované funkcie rozhrania. Pre zápis položiek PLU do pokladnice nastavte Zapis.bat a pre načítanie položiek PLU nastavte Vycitanie.bat.
 5. Príkaz, ktorý by vykonal PLU uzávierku na pokladnici a príkaz, ktorý by umožnil načítať a vykonať zálohu elektronického žurnálu z pokladnice do počítača komunikačný program nepodporuje. Po inštalácii budú v systéme OBERON dostupné funkcie zápis PLU a vyčítanie obratu. V prípade úspešného vyčítania obratu z pokladnice sa počítadlá v pokladnici nulujú.
 6. Zariadenie sa uloží stlačením tlačidla OK.

Pokladnica pripojená pomocou ethernetu

Dávkové súbory (BAT súbory) distribuované s komunikačným programom sú nastavené pre komunikáciu cez USB pripojenie. Ak je poklad nica pripojená pomocou e thernet u , tak v dávkových súboroch dopl ňt e prepínač - E 192.168.10.121 alebo inú IP adresu podľa toho akú máme nastavenú na pokladni ci . Keď sa prip ájame cez internet, tak router musí mať verejnú IP adresu a tú za píš t e do dávkového s úboru, v tomto prípade ale musít e presmerovať porty TCP 20, 21 (FTP) a UDP 15021 z routera na pokladňu. Na presmerovanie použi t e buď funkciu „Virtual Server“ alebo „Firewa ll“, tieto funkcie sú bežne na všetkých routeroch.

Tabuľka č. 1: System Rules (WAN => LAN)
Name Source Destination Services Action
udp_15021 Any 192.168.10.1 21 udp_15021 Forward
FTP Any 192.168.10.1 21 FTP Forward
Príbuzné témy