Pomocník systému OBERON
CashRegister Universal Interface - Inštalačná, konfiguračná a programovacia príručka

Firma EXALOGIC vyvinula univerzálne rozhranie CashRegister Universal Interface, ktoré umožňuje k OBERON-u pripojiť ľubovoľnú registračnú pokladnicu. Umožňuje zapísať položky PLU do registračnej pokladnice, vyčítať informácie o predaji, vykonať dennú uzávierku, prípadne načítať elektronický žurnál do počítača. Jednoduchou úpravou daného rozhrania môžete integrovať vlastnú registračnú pokladnicu do systému OBERON, i keď nie je systémom priamo podporovaná.

Pripojenie ľubovoľnej registračnej pokladnice k programu OBERON pomocou CashRegister Universal Interface sa realizuje na základe nasledujúcich krokov a to úpravou príkladu existujúceho pripojenia alebo vytvorením úplne nového pripojenia registračnej pokladnice :

 1. Inštalácia komunikačného programu, externého programu od výrobcu registračnej pokladnice, ktorý zabezpečí samotné zaslanie a načítanie PLU, ktoré sú spravidla uložené v textových alebo CSV súboroch. 
 2. Konfigurácia komunikačného programu pre konkrétnu registračnú pokladnicu, ktoré sa spravidla realizuje cez konfiguračný súbor s nastaveniami.
 3. Vytvorenie jednotlivých dávkových súborov obsahujúcich postupnosť príkazov, ktoré sú spracovávané interpreterom príkazového riadku.
 4. Nastavenie jednotlivých operácií registračnej pokladnice CashRegister Universal Interface priamo v programe OBERON.
 5. Naprogramovanie alebo upravenie programových kódov prostredníctvom Editoru kódu pre čítanie a zápis PLU ako aj programového kódu pre spracovanie návratových kódov.
 6. Samotné otestovanie funkčnosti rozhrania.

Po úprave a prispôsobení všetkých nastavení je možné všetky tieto nastavenia exportovať alebo importovať (konfiguračný XML súbor).

Vzorové príklady ako aj realizácie pripojení konkrétnych registračných pokladníc k programu OBERON pomocou CashRegister Universal Interface sú k dispozícii na webovej stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutie, Ovládače.

1. Inštalácia komunikačného programu

Aby rozhranie CashRegister Universal Interface mohlo pracovať s konkrétnym modelom registračnej pokladnice, treba mať nainštalovaný komunikačný program, externý program od výrobcu registračnej pokladnice. Ten zabezpečí samotné zaslanie a načítanie PLU, ktoré sú spravidla uložené v textových alebo CSV súboroch. Pre komfortné používanie je dôležité, aby komunikačný program vedel pracovať v režime príkazového riadka. Avšak ak komunikačný program pracuje len v režime grafického užívateľského rozhrania, komunikácia cez rozhranie CashRegister Universal Interface bude možná len v obmedzenej forme. Niektoré časti funkcií bude musieť používateľ vykonávať manuálne.

2. Konfigurácia komunikačného programu

Podľa typu registračnej pokladnice pripájanej cez rozhranie CashRegister Universal Interface a príslušného komunikačného programu treba vykonať konfiguráciu komunikačného programu.  Konfigurácia sa realizuje cez používateľskú aplikáciu, alebo zápisom priamo do konfiguračného súboru (CFG alebo XML súbor).  Najdôležitejšie parametre, ktoré treba správne nastaviť sú nasledovné :

Samozrejme môže byť aj veľa iných parametrov, ktoré treba správne nastaviť, popis a možnosti nastavenia treba vyhľadať v dokumentácii ku komunikačnému programu jednotlivého modelu registračnej pokladnice.

3. Dávkové súbory

Rozhranie CashRegister Universal Interface na vykonávanie jednotlivých funkcií využíva spúšťanie externých programov. Často je potrebné vykonať viac úkonov, preto potrebná funkcionalita môže byť naprogramovaná aj v dávkových súboroch. Funkcie rozhrania sú nasledovné :

Obr. č. 1: Vykonávanie dávkového súboru v príkazovom riadku

4. Nastavenie komunikácie

Nastavenie komunikácie rozhrania CashRegister Universal Interface spočíva v nastavení cesty k externému programu, zadaní názvov dávkových súborov alebo externého programu s parametrami, čo zabezpečí vykonanie požadovanej funkcie. Nastavenia komunikácie sú nasledovné :

 

 • Pracovný adresár – adresár, v ktorom budú všetky potrebné súbory, s ktorými rozhranie bude pracovať.
 • Kódovanie znakov – v prípade problémov s diakritickými znakmi v dátových súboroch je možné zmeniť ich kódovanie.

 • Programový kód – pri zápise položiek PLU do pokladnice program OBERON vytvorí textový súbor, ktorého formát je možné nastaviť (upraviť) presne podľa požiadaviek externého programu pre komunikáciu.
 • Spustenie príkazu – po vytvorení súboru so skladovými položkami PLU bude spustený externý program, ktorý zapíše dané PLU priamo do pokladnice.

 • Spustenie príkazu – pri načítaní PLU z pokladnice bude spustený externý program, ktorý načíta položky PLU z pokladnice a zároveň vytvorí textový súbor.
 • Programový kód – po vytvorení textového súboru externým programom bude daný súbor následne načítaný a spracovaný programom OBERON.  Podmienky spracovania a formát je potrebné nastaviť v súlade s podmienkami pokladnice.

 • PLU uzávierka – spustenie príkazu, ktorý vykoná PLU uzávierku na pokladnici. Používa sa po prečítaní PLU z pokladnice a zápise predaných množstiev do databázy.
 • Denná uzávierka - spustenie príkazu, ktorý vykoná dennú uzávierku v pokladnici. Používa sa po prečítaní PLU z pokladnice a zápise predaných množstiev do databázy.

 • Načítanie žurnálu (bez vymazania) – spustenie príkazu, ktorý umožní načítať a vykonať zálohu elektronického žurnálu z pokladnice do počítača. V pokladnici bude elektronický žurnál zachovaný.
 • Načítanie žurnálu (s vymazaním) – spustenie príkazu, ktorý umožní načítať a vykonať zálohu elektronického žurnálu z pokladnice do počítača. V pokladnici bude elektronický žurnál zachovaný.

 • Programový kód – pri komunikácii programu s externým programom (ovládačom) pokladnice je potrebné vykonať prevod chybových správ medzi oboma programami. Je potrebné zabezpečiť, aby chybové správy ovládača pokladnice boli správne pretransformované do očakávaného formátu.
Obrázok č. 2: Nastavenia komunikácie

5. Editor kódu

Pri implementácii novej registračnej pokladnice medzi najdôležitejšie úlohy patrí úprava programového kódu pre načítanie (pri čítaní z pokladnice) a vytvorenie (pri zápise do pokladnice)  dátových súborov. Na toto slúži Editor kódu. Tento kód definuje štruktúru jednej tovarovej položky, zapíše ju do riadka, kde sú jednotlivé údaje oddelené oddeľovacím znakom (napríklad bodkočiarkou) alebo spätne dekóduje takýto riadok z pokladnice do štruktúry systému OBERON.

Obrázok č. 3: Formulár úpravy programového kódu

Okrem úpravy programových kódov pre čítanie a zápis PLU je možné spracovať aj návratový kód, ktorý skripty a obslužné komunikačné programy zapíšu do chybového súboru.

Pri písaní programového kódu je veľmi dôležité poznať niektoré štruktúry, objekty (ich vlastnosti a metódy) programu OBERON. Tie najdôležitejšie ponúka aj Editor kódu na lište v ľavej časti. Môžeme ich  rozdeliť do troch oblastí. Vstupy, samotné PLU a výstupy.

Variables

PLU

PLU.Flags

ResultObject

6. Otestovanie funkčnosti

Otestovanie funkčnosti treba realizovať postupne. Pred samotným spustením testovania je potrebné overiť správnosť nakonfigurovania komunikačného programu, spustiť nejakú jednoduchú úlohu, ktorá overí konektivitu a komunikáciu s registračnou pokladnicou.

Ak registračná pokladnica odpovedá na príkazy komunikačného programu, je potrebné otestovať jednotlivé funkcie, ktorých funkcionalita môže byť naprogramovaná aj v dávkových súboroch.

Na záver treba otestovať postupne všetky funkcie priamo cez program OBERON. Po úspešnom otestovaní je vhodné si všetky nastavenia exportovať (konfiguračný XML súbor) a zálohovať.

Obrázok č. 4: Sprievodca načítaním predaných položiek z pokladnice

 

Obrázok č. 5: Ukážka komunikácie

 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018