Pomocník systému OBERON
Všeobecne o zálohovaní

Základné informácie

Zálohovanie údajov v systéme OBERON je riešené dvomi základnými spôsobmi:

 1. Manuálne zálohovanie - je dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov príslušného programu (ak má daný program vlastnú dátovú základňu). Pomocou sprievodcu je možné vykonať zálohu údajov na archívne médium.
 2. Automatické zálohovanie - je vykonávané modulom OBERON Center plne automaticky bez zásahu obsluhy. Základné rozdiely medzi manuálnym zálohovaním a automatickým zálohovaním:
  - manuálne zálohovanie zálohuje údaje firmy, s ktorou sa práve pracuje; automatické zálohovanie môže zálohovať viac firiem súčasne
  - manuálne zálohovanie musí aktivovať používateľ; automatické zálohovanie môže zálohovať automaticky bez zásahu používateľa - manuálnym zálohovaním je možné zálohovať na pevný či vymeniteľný disk, automatické zálohovanie môže navyše zálohovať údaje aj mimo firmy na FTP server
 3. Z hľadiska použitého databázového prostredia je samotné vykonanie zálohy zásadne technologicky odlišné.
  - Microsoft Access - zálohu je možné vykonať manuálnym zálohovaním, prípadne použiť automatické zálohovanie.
  - SQL Server - zálohu je možné vykonať len automatickým zálohovaním.

Prečo zálohovať

Existuje niekoľko dôvodov prečo je potrebné pravidelne zálohovať údaje:

Ako často zálohovať

Na túto otázku neexistuje presná odpoveď. Perióda zálohovania bude pravdepodobne iná, ak predpokladaný počet zápisov v účtovnom/peňažnom denníku bude za celý účtovný rok tisíc a iná ak ich bude niekoľkodesiatoktisíc. Všeobecne odporúčame zálohovať tak, aby v prípade straty údajov bolo možné doklady doúčtovať v priebehu jedného dňa. V prípade programu Mzdy a dochádzka odporúčame zálohovať po každom spracovaní miezd, t. j. raz mesačne.

Bližšie informácie o automatickom zálohovaní získate v téme Automatické zálohovanie - štandardná zálohaAutomatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera.

Kam zálohovať

Zálohovať údaje je možné na tieto najčastejšie používané média:

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018