Pomocník systému OBERON
Inštalácia webovej služby

Základné informácie > Import a export údajov > Webové služby > Inštalácia webovej služby

V tejto téme Pomocníka je popísaný všeobecný postup inštalácie webovej služby, ktorá sa v systéme OBERON nastavuje ako jedna z automatických úloh vykonávaných programom OBERON Automation CenterKonkrétne postupy inštalácie webových služieb jednotlivých nadstavbových modulov, resp. aplikácií alebo iných externých systémov implementovaných do systému OBERON sú spravidla popísané jednotlivo v príslušných témach Pomocníka. Keďže postup vyžaduje určité znalosti sieťovej infraštruktúry (nastavenie brány firewall, sieťového smerovača a pod.), je určený pre servisných technikov.

Postup inštalácie

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy ako správca a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte jeden z nasledujúcich typov úlohy a zadajte názov úlohy:
  • WebServices API - OBERON 1G,
  • WebServices API - OBERON 2G,
  • WebServices API - Pokladnica OBERON 1G,
  • WebServices API - OBERON vernostný systém 1G.
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť, v závislosti od typu úlohy sa zobrazí jeden z nasledujúcich formulárov:          
 8. V danom formulári v záložke Komunikácia vykonajte príslušné nastavenia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob autentifikácie používateľov,
  • zvoľte spôsob zabezpečenia,
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) ak chcete, aby bol prehľad záznamov o činnosti (logovania) dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • pole Aktivovať podrobnú analýzu komunikácie cez webovú službu ponechajte nezačiarknuté (slúži len pre pracovníkov centra podpory na detekciu prípadných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri komunikácii),
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 9. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 10. V záložke Nastavenia v závislosti od typu úlohy stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby na vykonanie ďalších nastavení automatickej úlohy, prípadne vykonajte registráciu do služby OBERON Link.
 11. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 12. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu) na použitie napr. v ďalších aplikáciách.
 13. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe.

Vytvorenie bezpečnostného certifikátu

Príbuzné témy