Pomocník systému OBERON
Validácia SEPA XML súboru

Ďalšie možnosti produktu > Internetbanking > Validácia SEPA XML súboru

Táto téma Pomocníka vysvetľuje validáciu (kontrolu) súboru vo formáte SEPA Credit Transfer – SCT so schémou XSD.

Postup validácie XML súboru

 1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Príkazy na úhradu.
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Exportovať príkaz do banky. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte formát elektronického príkazu SEPA Credit Transfer a súbor, do ktorého budú príkazy exportované.
 3. Validácia XML súboru je možná napríklad na stránke http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html. Do poľa XML Input skopírujte údaje z XML súboru vyexportovaného z OBERON-u. V Poznámkovom bloku otvorte XML súbor a skopírujte ho (Ctrl+C).
 4. Do poľa XSD Input skopírujte schému XSD, ktorá je zobrazená nižšie. Stlačte Kopírovať kód, automaticky sa zdrojový text skopíruje do clipboardu.
 5. Na internetovej stránke stlačte tlačidlo Validate XML.
 6. Ak validácia prebehla v poriadku, súbor XML spĺňa podmienky XSD schémy. Pri niektorých bankách sa vyskytovali problémy s akceptovaním daného súboru. V prípade problémov je potrebné kontaktovať banku.
 7. V prípade, že validácia skončí s chybou (obrázok č. 1), je potrebné zaslať XML súbor alebo chybové hlásenie na centrum podpory systému OBERON. 
Obrázok č. 1: Chybové hlásenie zo stránky www.freeformatter.com

 

 

XSD schéma SEPA úhrada - SCT

XSD schéma SEPA úhrada - SCT
Copy Code
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!--Generated by SWIFTStandards Workstation (build:R6.1.0.2) on 2009 Jan 08 17:30:53-->
<xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <xs:element name="Document" type="Document"/>
  <xs:complexType name="AccountIdentification4Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>
        <xs:element name="Othr" type="GenericAccountIdentification1"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AccountSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalAccountIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
      <xs:totalDigits value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType">
        <xs:attribute name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ActiveOrHistoricCurrencyCode">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AddressType2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="ADDR"/>
      <xs:enumeration value="PBOX"/>
      <xs:enumeration value="HOME"/>
      <xs:enumeration value="BIZZ"/>
      <xs:enumeration value="MLTO"/>
      <xs:enumeration value="DLVY"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="AmountType3Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="InstdAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
        <xs:element name="EqvtAmt" type="EquivalentAmount2"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="AnyBICIdentifier">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Authorisation1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="Authorisation1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max128Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="Authorisation1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="AUTH"/>
      <xs:enumeration value="FDET"/>
      <xs:enumeration value="FSUM"/>
      <xs:enumeration value="ILEV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BICIdentifier">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BaseOneRate">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="10"/>
      <xs:totalDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BatchBookingIndicator">
    <xs:restriction base="xs:boolean"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BrnchId" type="BranchData2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BranchData2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstlAdr" type="PostalAddress6"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CashAccount16">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="CashAccountType2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max70Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CashAccountType2">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="CashAccountType4Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="CashAccountType4Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CASH"/>
      <xs:enumeration value="CHAR"/>
      <xs:enumeration value="COMM"/>
      <xs:enumeration value="TAXE"/>
      <xs:enumeration value="CISH"/>
      <xs:enumeration value="TRAS"/>
      <xs:enumeration value="SACC"/>
      <xs:enumeration value="CACC"/>
      <xs:enumeration value="SVGS"/>
      <xs:enumeration value="ONDP"/>
      <xs:enumeration value="MGLD"/>
      <xs:enumeration value="NREX"/>
      <xs:enumeration value="MOMA"/>
      <xs:enumeration value="LOAN"/>
      <xs:enumeration value="SLRY"/>
      <xs:enumeration value="ODFT"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CategoryPurpose1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalCategoryPurpose1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ChargeBearerType1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="DEBT"/>
      <xs:enumeration value="CRED"/>
      <xs:enumeration value="SHAR"/>
      <xs:enumeration value="SLEV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Cheque6">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqTp" type="ChequeType2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqNb" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqFr" type="NameAndAddress10"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlvryMtd" type="ChequeDeliveryMethod1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DlvrTo" type="NameAndAddress10"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrPrty" type="Priority2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqMtrtyDt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FrmsCd" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="2" minOccurs="0" name="MemoFld" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RgnlClrZone" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PrtLctn" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ChequeDelivery1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="MLDB"/>
      <xs:enumeration value="MLCD"/>
      <xs:enumeration value="MLFA"/>
      <xs:enumeration value="CRDB"/>
      <xs:enumeration value="CRCD"/>
      <xs:enumeration value="CRFA"/>
      <xs:enumeration value="PUDB"/>
      <xs:enumeration value="PUCD"/>
      <xs:enumeration value="PUFA"/>
      <xs:enumeration value="RGDB"/>
      <xs:enumeration value="RGCD"/>
      <xs:enumeration value="RGFA"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ChequeDeliveryMethod1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ChequeDelivery1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ChequeType2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CCHQ"/>
      <xs:enumeration value="CCCH"/>
      <xs:enumeration value="BCHQ"/>
      <xs:enumeration value="DRFT"/>
      <xs:enumeration value="ELDR"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ClearingSystemIdentification2Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalClearingSystemIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ClearingSystemMemberIdentification2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ClrSysId" type="ClearingSystemIdentification2Choice"/>
      <xs:element name="MmbId" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ContactDetails2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NmPrfx" type="NamePrefix1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PhneNb" type="PhoneNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="MobNb" type="PhoneNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FaxNb" type="PhoneNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="EmailAdr" type="Max2048Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Othr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="CountryCode">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CreditDebitCode">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CRDT"/>
      <xs:enumeration value="DBIT"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CreditTransferTransactionInformation10">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PmtId" type="PaymentIdentification1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PmtTpInf" type="PaymentTypeInformation19"/>
      <xs:element name="Amt" type="AmountType3Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="XchgRateInf" type="ExchangeRateInformation1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgBr" type="ChargeBearerType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChqInstr" type="Cheque6"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UltmtDbtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt1" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt1Acct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt2" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt2Acct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt3" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IntrmyAgt3Acct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrAgtAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cdtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UltmtCdtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="InstrForCdtrAgt" type="InstructionForCreditorAgent1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrForDbtrAgt" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Purp" type="Purpose2Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="10" minOccurs="0" name="RgltryRptg" type="RegulatoryReporting3"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tax" type="TaxInformation3"/>
      <xs:element maxOccurs="10" minOccurs="0" name="RltdRmtInf" type="RemittanceLocation2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtInf" type="RemittanceInformation5"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CreditorReferenceInformation2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="CreditorReferenceType2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ref" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CreditorReferenceType1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="DocumentType3Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CreditorReferenceType2">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CdOrPrtry" type="CreditorReferenceType1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CustomerCreditTransferInitiationV03">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GrpHdr" type="GroupHeader32"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="PmtInf" type="PaymentInstructionInformation3"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DateAndPlaceOfBirth">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BirthDt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PrvcOfBirth" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="CityOfBirth" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="CtryOfBirth" type="CountryCode"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DatePeriodDetails">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FrDt" type="ISODate"/>
      <xs:element name="ToDt" type="ISODate"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="DecimalNumber">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="17"/>
      <xs:totalDigits value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Document">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CstmrCdtTrfInitn" type="CustomerCreditTransferInitiationV03"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DocumentAdjustment1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Rsn" type="Max4Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AddtlInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="DocumentType3Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="RADM"/>
      <xs:enumeration value="RPIN"/>
      <xs:enumeration value="FXDR"/>
      <xs:enumeration value="DISP"/>
      <xs:enumeration value="PUOR"/>
      <xs:enumeration value="SCOR"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DocumentType5Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="MSIN"/>
      <xs:enumeration value="CNFA"/>
      <xs:enumeration value="DNFA"/>
      <xs:enumeration value="CINV"/>
      <xs:enumeration value="CREN"/>
      <xs:enumeration value="DEBN"/>
      <xs:enumeration value="HIRI"/>
      <xs:enumeration value="SBIN"/>
      <xs:enumeration value="CMCN"/>
      <xs:enumeration value="SOAC"/>
      <xs:enumeration value="DISP"/>
      <xs:enumeration value="BOLD"/>
      <xs:enumeration value="VCHR"/>
      <xs:enumeration value="AROI"/>
      <xs:enumeration value="TSUT"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="EquivalentAmount2">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element name="CcyOfTrf" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ExchangeRateInformation1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="XchgRate" type="BaseOneRate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RateTp" type="ExchangeRateType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrctId" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ExchangeRateType1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="SPOT"/>
      <xs:enumeration value="SALE"/>
      <xs:enumeration value="AGRD"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalAccountIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalCategoryPurpose1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalClearingSystemIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalLocalInstrument1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalOrganisationIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalPersonIdentification1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalPurpose1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExternalServiceLevel1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="FinancialIdentificationSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FinancialInstitutionIdentification7">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BIC" type="BICIdentifier"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ClrSysMmbId" type="ClearingSystemMemberIdentification2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstlAdr" type="PostalAddress6"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Othr" type="GenericFinancialIdentification1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericAccountIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max34Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="AccountSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericFinancialIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="FinancialIdentificationSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericOrganisationIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="OrganisationIdentificationSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GenericPersonIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GroupHeader32">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MsgId" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime"/>
      <xs:element maxOccurs="2" minOccurs="0" name="Authstn" type="Authorisation1Choice"/>
      <xs:element name="NbOfTxs" type="Max15NumericText"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrlSum" type="DecimalNumber"/>
      <xs:element name="InitgPty" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FwdgAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="IBAN2007Identifier">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ISODate">
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ISODateTime">
    <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Instruction3Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CHQB"/>
      <xs:enumeration value="HOLD"/>
      <xs:enumeration value="PHOB"/>
      <xs:enumeration value="TELB"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="InstructionForCreditorAgent1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cd" type="Instruction3Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="LocalInstrument2Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalLocalInstrument1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="Max10Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max128Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max140Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="140"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max15NumericText">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,15}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max16Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max2048Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2048"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max34Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="34"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max35Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max4Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Max70Text">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="70"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="NameAndAddress10">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element name="Adr" type="PostalAddress6"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="NamePrefix1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="DOCT"/>
      <xs:enumeration value="MIST"/>
      <xs:enumeration value="MISS"/>
      <xs:enumeration value="MADM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Number">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:totalDigits value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="OrganisationIdentification4">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BICOrBEI" type="AnyBICIdentifier"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Othr" type="GenericOrganisationIdentification1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="OrganisationIdentificationSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalOrganisationIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Party6Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="OrgId" type="OrganisationIdentification4"/>
        <xs:element name="PrvtId" type="PersonIdentification5"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PartyIdentification32">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstlAdr" type="PostalAddress6"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Id" type="Party6Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtryOfRes" type="CountryCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtctDtls" type="ContactDetails2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PaymentIdentification1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrId" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="EndToEndId" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PaymentInstructionInformation3">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PmtInfId" type="Max35Text"/>
      <xs:element name="PmtMtd" type="PaymentMethod3Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BtchBookg" type="BatchBookingIndicator"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NbOfTxs" type="Max15NumericText"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrlSum" type="DecimalNumber"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PmtTpInf" type="PaymentTypeInformation19"/>
      <xs:element name="ReqdExctnDt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PoolgAdjstmntDt" type="ISODate"/>
      <xs:element name="Dbtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element name="DbtrAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element name="DbtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DbtrAgtAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UltmtDbtr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgBr" type="ChargeBearerType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgsAcct" type="CashAccount16"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ChrgsAcctAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="CdtTrfTxInf" type="CreditTransferTransactionInformation10"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="PaymentMethod3Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CHK"/>
      <xs:enumeration value="TRF"/>
      <xs:enumeration value="TRA"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="PaymentTypeInformation19">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InstrPrty" type="Priority2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SvcLvl" type="ServiceLevel8Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LclInstrm" type="LocalInstrument2Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtgyPurp" type="CategoryPurpose1Choice"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="PercentageRate">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="10"/>
      <xs:totalDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="PersonIdentification5">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DtAndPlcOfBirth" type="DateAndPlaceOfBirth"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Othr" type="GenericPersonIdentification1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PersonIdentificationSchemeName1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalPersonIdentification1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="PhoneNumber">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="PostalAddress6">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdrTp" type="AddressType2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dept" type="Max70Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SubDept" type="Max70Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StrtNm" type="Max70Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BldgNb" type="Max16Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PstCd" type="Max16Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TwnNm" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtrySubDvsn" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctry" type="CountryCode"/>
      <xs:element maxOccurs="7" minOccurs="0" name="AdrLine" type="Max70Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="Priority2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="HIGH"/>
      <xs:enumeration value="NORM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Purpose2Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalPurpose1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ReferredDocumentInformation3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="ReferredDocumentType2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nb" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RltdDt" type="ISODate"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ReferredDocumentType1Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="DocumentType5Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ReferredDocumentType2">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CdOrPrtry" type="ReferredDocumentType1Choice"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Issr" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RegulatoryAuthority2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctry" type="CountryCode"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RegulatoryReporting3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DbtCdtRptgInd" type="RegulatoryReportingType1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Authrty" type="RegulatoryAuthority2"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Dtls" type="StructuredRegulatoryReporting3"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="RegulatoryReportingType1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CRED"/>
      <xs:enumeration value="DEBT"/>
      <xs:enumeration value="BOTH"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="RemittanceAmount1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DuePyblAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DscntApldAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtNoteAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="AdjstmntAmtAndRsn" type="DocumentAdjustment1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtdAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RemittanceInformation5">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Ustrd" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Strd" type="StructuredRemittanceInformation7"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RemittanceLocation2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtLctnMtd" type="RemittanceLocationMethod2Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtLctnElctrncAdr" type="Max2048Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RmtLctnPstlAdr" type="NameAndAddress10"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="RemittanceLocationMethod2Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="FAXI"/>
      <xs:enumeration value="EDIC"/>
      <xs:enumeration value="URID"/>
      <xs:enumeration value="EMAL"/>
      <xs:enumeration value="POST"/>
      <xs:enumeration value="SMSM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ServiceLevel8Choice">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Cd" type="ExternalServiceLevel1Code"/>
        <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="StructuredRegulatoryReporting3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctry" type="CountryCode"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cd" type="Max10Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inf" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="StructuredRemittanceInformation7">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="RfrdDocInf" type="ReferredDocumentInformation3"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RfrdDocAmt" type="RemittanceAmount1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CdtrRefInf" type="CreditorReferenceInformation2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Invcr" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Invcee" type="PartyIdentification32"/>
      <xs:element maxOccurs="3" minOccurs="0" name="AddtlRmtInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxAmount1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Rate" type="PercentageRate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxblBaseAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TtlAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Dtls" type="TaxRecordDetails1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxAuthorisation1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Titl" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Nm" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxInformation3">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Cdtr" type="TaxParty1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dbtr" type="TaxParty2"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdmstnZn" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RefNb" type="Max140Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Mtd" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TtlTaxblBaseAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TtlTaxAmt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Dt" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SeqNb" type="Number"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Rcrd" type="TaxRecord1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxParty1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RegnId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxTp" type="Max35Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxParty2">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="RegnId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxTp" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Authstn" type="TaxAuthorisation1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxPeriod1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Yr" type="ISODate"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="TaxRecordPeriod1Code"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FrToDt" type="DatePeriodDetails"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxRecord1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Tp" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ctgy" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CtgyDtls" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DbtrSts" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CertId" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FrmsCd" type="Max35Text"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Prd" type="TaxPeriod1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="TaxAmt" type="TaxAmount1"/>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AddtlInf" type="Max140Text"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TaxRecordDetails1">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Prd" type="TaxPeriod1"/>
      <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="TaxRecordPeriod1Code">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="MM01"/>
      <xs:enumeration value="MM02"/>
      <xs:enumeration value="MM03"/>
      <xs:enumeration value="MM04"/>
      <xs:enumeration value="MM05"/>
      <xs:enumeration value="MM06"/>
      <xs:enumeration value="MM07"/>
      <xs:enumeration value="MM08"/>
      <xs:enumeration value="MM09"/>
      <xs:enumeration value="MM10"/>
      <xs:enumeration value="MM11"/>
      <xs:enumeration value="MM12"/>
      <xs:enumeration value="QTR1"/>
      <xs:enumeration value="QTR2"/>
      <xs:enumeration value="QTR3"/>
      <xs:enumeration value="QTR4"/>
      <xs:enumeration value="HLF1"/>
      <xs:enumeration value="HLF2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
Príbuzné témy