Pomocník systému OBERON
Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S > Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu inštalácie hardvérového dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S - elektronického zariadenia na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov, t. j. evidenciu dochádzky. Zariadenie inštaluje servisný technik dodávateľa v spolupráci so správcom lokálnej počítačovej siete. Viac informácií o termináli získate v téme Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S.

Nastavenia v dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S

 1. Zapojte zariadenie do elektrickej siete a lokálnej počítačovej siete a zapnite ho. Pomocou šípok a tlačidla OK v ponuke MENUNastaviť vyberte položku Comm. Tu zadajte, resp. nastavte:
  - Device ID - jedinečné číslo zariadenia, zadajte ľubovoľné číslo z rozsahu 1-9999; ak účtovná jednotka používa viac terminálov, číslo musí byť pre každý terminál jedinečné (prednastavená hodnota v zariadení je 1),
  - Comm key - heslo na komunikáciu s OBERON-om, zadajte ľubovoľné číslo z rozsahu 1-99999999,
  - DHCP - dynamické prideľovanie IP adresy, odporúčame zadať No a nižšie nastaviť IP adresu manuálne. Ak zadáte Yes, IP adresu bude prideľovať DHCP server lokálnej počítačovej siete - tu je nevyhnutné nastaviť na serveri DHCP statickú IP adresu pre toto zariadenie,
  - Port No - zadajte TCP/IP port dochádzkového terminálu (prednastavená hodnota v zariadení je 5500),
  - IP Address - zadáva sa IP adresa dochádzkového terminálu v rámci lokálnej počítačovej siete (ak je DHCP No), zariadeniu ju určí správca počítačovej siete (IP adresa zariadenia musí byť zadaná vo formáte bez núl, napr. 198.160.18.18).
 2. Na okamžitý zápis prechodov je možné nastaviť aj obrátenú komunikáciu smerom zo zariadenia do počítača (nepovinné). V tej istej ponuke (po zarolovaní nižšie) je možné nastaviť IP adresu počítača, na ktorom bude spustený OBERON Center (Server IP). Ak nastavíte IP adresu počítača, je potrebné nastaviť aj položku Server Port No - port, na ktorom bude OBERON Center "načúvať" (prednastavená hodnota v zariadení je 5055). Zároveň je potrebné pri položke Glog RT Push zvoliť hodnotu UDP. Po týchto nastaveniach sa pri prechode terminálom záznam do Evidencie príchodov a odchodov zapíše ihneď (t. j. nie s oneskorením niekoľkých minút).
 3. Ďalšie nastavenia v zariadení, ako sú spôsob verifikácie, hlasitosť, alarm atď., je možné uskutočniť v ponuke MENU, Nastaviť, System, prípadne Power.
Postup, ako zadávať alfanumerické znaky do dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S, je bližšie popísaný v téme Zadávanie alfanumerických znakov do terminálu EXALOGIC A-C071S.

Aby sa prístroj vždy automaticky zapol po zapojení napájacieho adaptéra do elektrickej siete, urobte nasledujúce nastavenie: v ponuke MENU, Nastaviť, Power, Auto Power On vyberte možnosť Yes. Potvrďte tlačidlom OK.

Nastavenia v programe OBERON Center

 1. Otvorte program OBERON Center.
 2. V oddiele Dochádzkové terminály kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte účtovnú jednotku, pre ktorú sa dochádzkový terminál inštaluje.
 3. Stlačte tlačidlo Definovať. Otvorí sa zoznam dochádzkových terminálov.
 4. Pridajte zariadenie EXALOGIC A-C071S medzi zariadenia stlačením tlačidla Pridať. Otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom zadajte, resp. vyberte:
  - Názov - pomenovanie zariadenia (napr. DT EXALOGIC),
  - Typ zariadenia - Dochádzkový terminál,
  - Model - EXALOGIC A-C071S,
  - počítač, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť.
  Potvrďte tlačidlom OK.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC, kliknite na záložku Komunikácia. Tu zadajte najskôr Parametre pripojenia k zariadeniu (uvedené hodnoty sa musia zhodovať s hodnotami v zariadení):
  - IP adresu zadáva sa IP adresa dochádzkového terminálu (v zariadení IP Address),
  - Heslo - heslo na komunikáciu s dochádzkovým terminálom (v zariadení Comm key),
  - TCP/IP port - TCP/IP port dochádzkového terminálu (v zariadení Port No),
  - ID zariadenia - jedinečné číslo zariadenia (v zariadení Device ID).
 6. Ak ste si nastavili IP adresu na obrátenú komunikáciu (v zariadení Server IP), nastavte Parametre pripojenia (načúvania):
  -
  Sieťové rozhranie - vyberte Všetky rozhrania,
  - TCP/IP port servera - zadajte TCP/IP port "načúvania" (v zariadení Server Port No).
 7. Vo formulári Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC ďalej:
  - v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Otestovať (otestuje sa komunikácia medzi OBERON-om a zariadením),
  - v záložke Nastavenia vyberte, ktoré prevádzky a pracoviská firmy budú používať dochádzkový terminál,
  - v záložke Prechody priraďte k preddefinovaným typom prechodov v termináli EXALOGIC A-C071S základné typy prechodov dochádzky kliknutím na jednotlivé polia pod Kódom prechodu.
 8. Prístup k dochádzkovému terminálu je možné chrániť pred neoprávneným prístupom. Môže ho spravovať len pracovník, ktorý je používateľom systému OBERON s právami administrátora. V systéme OBERON musí existovať aspoň jeden takýto správca. V opačnom prípade bude mať do dochádzkového terminálu prístup ktorýkoľvek pracovník.
  Nastavenie pracovníka pre spravovanie dochádzkového terminálu (správcu):
  8.1 Vybraný pracovník by mal byť používateľom systému OBERON (s právami administrátora). Spravovanie používateľov sa vykonáva v ponuke Servis, Používatelia.
  8.2 Vo formulári Pracovník (ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci):
  - v záložke Zaradenie pri položke Používateľ v systéme OBERON z rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušného používateľa systému OBERON,
  v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi Prístupový kód pracovníka a Heslo pre dochádzkový terminál,
  - v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi dochádzkový terminál - pri položke Dochádzkové terminály vyberte DT EXALOGIC (resp. iný názov, ktorý ste zadali vo formulári Zariadenie).
 9. Spustite program OBERON Center. Inštalácia  dochádzkového terminálu je ukončená.
Po nastavení správcu dochádzkového systému sa po stlačení tlačidla MENU na displeji dochádzkového terminálu zobrazí text „Manager?“. Vtedy je nutné sa do terminálu prihlásiť - najskôr zadajte Prístupový kód pracovníka a následne Heslo pre dochádzkový terminál (zakaždým potvrďte tlačidlom OK). Časový interval medzi prihlásením a odhlásením je možné nastaviť v ponuke MENU, Nastaviť, Power, Auto Return Time (vyberte z hodnôt No255 sekúnd).
  Obrázok č. 1: Priradenie typov prechodov v zariadení k základným typom prechodov dochádzky

  

V dochádzkovom termináli v ponuke MENU, LogData, LogSetup, Re-Verify (Min.) je možné nastaviť minimálny časový interval medzi jednotlivými prechodmi (v rozpätí 1 až 480 minút). Položku je možné aj zakázať výberom možnosti No (ďalší prechod je možné uskutočniť ihneď). Odporúčame výber možnosti No - v tom prípade napr. pri chybnom zadaní prechodu bude možné chybu ihneď opraviť. Pri takomto nastavení je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť prihlasovaniu pomocou odtlačku prsta. Pri jeho dlhšom pritlačení totiž môže dôjsť k niekoľkonásobnému zaznameniu toho istého prechodu a jeho následnému načítaniu do knihy Evidencia príchodov a odchodov

Ďalšie možnosti inštalácie

Príbuzné témy