Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice Black Cat

Pokladnica Black Cat je fiškálna tlačiareň, ktorá v spojení s modulom Pokladnicou OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.  Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici. V nasledovnom texte je popísaný spôsob inštalácie fiškálnej tlačiarne Axis - Black Cat a je určený pre servisných technikov.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

 1. Fiškálnu tlačiareň je možné pripojiť priamo na sériový port počítača prípadne rozširujúcu PCI kartu zo sériovými portmi, alebo cez konvektor z USB na sériový port.
 2. Pripojte fiškálnu tlačiareň k počítaču. V prípade, že použijete pripojenie pomocou USB kábla, nainštalujte ovládač sériového portu dodaným spolu s fiškálnym modulom (ovládač má za úlohu vytvoriť v počítači virtuálny sériový komunikačný port). Zapnite tlačiareň (tlačiareň musí byť v režime ON-LINE, inak fiškálny modul nebude komunikovať).
 3. Nainštalujte do počítača servisný program dodávaný k fiškálnej tlačiarni.
 4. Je potrebné nainštalovať ovládač, pomocou ktorého bude komunikovať OBERON s týmto zariadení. Ovládač je prístupný na www.exalogic.sk, prípadne na inštalačnom CD. Súbor ovládača AC260PEJSK.dll je potrebné umiestniť do zložky OBERON\SHARE\SYSTEM\.
 5. Ak budete inštalovať v danej firme viac fiškálnych modulov, je potrebné aby mal každý z nich iné interné číslo. Zmeniť interné číslo je možné len servisným programom dodávaných spolu s fiškálnym modulom.

Nastavenia v  OBERON-e

OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia Axis - Black Cat, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detekovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný. Pomocou tlačidlo OK uložte nastavenia komunikácie a aj celé zariadenie.  Ak bola detekcia neúspešná, pozrite text nižšie - riešenie problémov s komunikáciou.
 4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, pomocou servisného programu nastavte hlavičku, doplňujúcu hlavičku a ďalšie náležitosti (DKP, IČO, DIČ sa nastavuje až pri aktivácii). Platidlá, sadzby DPH odporúčame nastaviť neskôr, priamo pomocou OBERON-u. Ukončite servisný program.
 5. V zariadeniach je potrebné opätovne otvoriť formulár pre nastavenie fiškálneho modulu. Nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov) z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
 6. V záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Načítať z modulu - načítajú sa údaje o hlavičke, doplňujúcej hlavičke z fiškálneho modulu do textových polí v programe. V záložke Nastavenie modulu je potrebné nastaviť prípadne upraviť typy platieb (tzv.platidlá), s ktorými bude fiškálny modul pracovať. Skôr ako uzatvoríte tento formulár, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálneho modulu. V tejto chvíli zápis údajov do fiškálneho modulu nie je konečné, údaje bude možné upravovať až do aktivácie fiškálnej tlačiarne.
 7. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenie do prevádzky je uvedený nižšie.
 8. Inštalácia fiškálneho modulu je ukončená.

Aktivácia fiškálnej tlačiarne

Aktiváciou fiškálnej tlačiarne sa rozumie nastavenie základných údajov ako hlavička, DKP, IČO, DIČ a pod. vo fiškálnom module. Zároveň sa vykoná zápis týchto údajov do nezmazateľnej fiškálnej pamäte, pričom zápis týchto údajov je jednorazový a nevratný - neskôr sa už nedá zmeniť (zmena týchto údajov je podmienená len výmenou fiškálnej pamäte).

Aktiváciu je možné vykonať len pomocou servisného programu školeným pracovníkom servisného centra.

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

Daňové hladiny nastavuje OBERON automaticky, avšak v prípade ich manuálnej zmeny v servisnom programe je potrebné postupovať nasledovne:

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 tretia sadzba DPH 0%
DPH 4 nulová sadzba DPH 0%
DPH 5   0%

Nastavenie otvárania pokladničnej zásuvky

Pre otváranie pokladničnej zásuvky je potrebné mať nastavenú sekvenciu pre otváranie pokladničnej zásuvky v servisnom programe fiškálneho modulu. Zásuvku je potrebné mať pripojenú ako Zásuvku 1. Ak je pripojená ako Zásuvka 2, je potrebné pridať zariadenie Tlačiarne pokladničných dokladov, kde sa nachádza nastavenie čísla pokladničnej zásuvky (2-4, alebo 5-4).

Riešenie problémov s komunikáciou

Ak fiškálny modul nechce komunikovať, odporúčame skontrolovať či sa v adresári OBERON\SHARE\SYSTEM\ nachádza knižnica AC260PEJSK.dll umožňujúca komunikáciu s programom OBERON.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018