Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň FT4000 - inštalácia

VAROS FT 4000 je fiškálna tlačiareň, ktorá v spojení s modulom Pokladnicou OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.  Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici. V nasledujúcom texte je popísaný spôsob inštalácie fiškálnej tlačiarne VAROS FT 4000, ktorý je určený pre servisných technikov.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

 1. Skôr ako fiškálnu tlačiareň pripojíte k počítaču, na fiškálnom module prepínačmi nastavte spôsob komunikácie (toku dát) sériového rozhrania RS232 na RTS/CTS (od výrobcu môže byť nastavené riadenie toku dát na DTR/DSR).
 2. Pripojte fiškálnu tlačiareň k počítaču. V prípade, že použijete pripojenie pomocou USB kábla, nainštalujte ovládač sériového portu dodaný spolu s fiškálnym modulom (ovládač má za úlohu vytvoriť v počítači virtuálny sériový komunikačný port). Zapnite tlačiareň (tlačiareň musí byť v režime ON-LINE, inak fiškálny modul nebude komunikovať).
 3. Nainštalujte do počítača servisný program dodávaný k fiškálnej tlačiarni.
 4. Ak budete inštalovať v danej firme viac fiškálnych modulov, je potrebné, aby každý z nich mal iné interné číslo. Zmeniť interné číslo je možné len servisným programom dodávaným spolu s fiškálnym modulom.

Nastavenia v  OBERON-e

OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia VAROS FM 4000, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detekovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný. Pomocou tlačidlo OK uložte nastavenia komunikácie a aj celé zariadenie.  Ak bola detekcia neúspešná, pozrite text nižšie - riešenie problémov s komunikáciou.
 4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, pomocou servisného programu nastavte hlavičku, doplňujúcu hlavičku a ďalšie náležitosti (DKP, IČO, DIČ sa nastavuje až pri aktivácii). Platidlá, sadzby DPH odporúčame nastaviť neskôr, priamo pomocou OBERON-u. Ukončite servisný program.
 5. V zariadeniach je potrebné opätovne otvoriť formulár pre nastavenie fiškálneho modulu. Nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov) z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
 6. V záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Načítať z modulu - načítajú sa údaje o hlavičke, doplňujúcej hlavičke z fiškálneho modulu do textových polí v programe. V záložke Nastavenie modulu je potrebné nastaviť prípadne upraviť typy platieb (tzv.platidlá), s ktorými bude fiškálny modul pracovať. Skôr ako uzatvoríte tento formulár, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálneho modulu. V tejto chvíli zápis údajov do fiškálneho modulu nie je konečné, údaje bude možné upravovať až do aktivácie fiškálnej tlačiarne.
 7. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenie do prevádzky je uvedený nižšie.
 8. Inštalácia fiškálneho modulu je ukončená.

Aktivácia fiškálnej tlačiarne

Aktiváciou fiškálnej tlačiarne sa rozumie nastavenie základných údajov ako hlavička, DKP, IČO, DIČ a pod. vo fiškálnom module. Zároveň sa vykoná zápis týchto údajov do nezmazateľnej fiškálnej pamäte, pričom zápis týchto údajov je jednorazový a nevratný - neskôr sa už nedá zmeniť (zmena týchto údajov je podmienená len výmenou fiškálnej pamäte).

 1. Zapnite fiškálnu tlačiarňu, spustite servisný program (s parametrom /setup). V záložke Aktivácia je potrebné nastaviť hlavičku dokladu, DKP, IČO, DIČ, logotyp atď. Tlačidlom Zapíš do FM sa údaje do fiškálneho modulu uložia.
 2. Nechajte spustený servisný program, prepnite sa na záložku FLASH, nastavte port a rýchlosť. Fiškálny modul odpojte od napájania - nestačí vypnúť len tlačiareň, ale fiškálny modul. Na fiškálnom module prepnite SW2 do polohy 2-3. Pripojte napájanie k fiškálnemu modulu - v tomto okamihu vypíše servisný program do terminálového okna hlásenie o fiškálnej pamäti. Ďalej postupujte podľa hlásení v tomto terminálovom okne.
 3. Po definitívnom aktivovaní fiškálnej pamäti prepnite SW2 do polohy 1-2, vypnite a zapnite fiškálny modul a servisným programom skontrolujte danú aktiváciu.  

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

Daňové hladiny nastavuje OBERON automaticky, avšak v prípade ich manuálnej zmeny v servisnom programe je potrebné postupovať nasledovne:

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 pôvodná vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 úhrada faktúry 99%

Nastavenie otvárania pokladničnej zásuvky

Pri zaúčtovaní dokladu pokladničnú zásuvku automaticky otvára fiškálny modul. OBERON pri manuálnom otváraní pokladničnej zásuvky (tlačidlo Otvoriť zásuvku - CTRL+M) zasiela fiškálnemu modulu príkaz, ktorý vyvolá sekvenciu zapísanú v servisnom programe v záložke Texty - Konfigurácia  -OPEN DRW. Pre nastavenie sekvencií je potrebné, aby servisný program bol spustený s parametrom setup (ft4000sk.exe /setup).

 

Možné sekvencie pre FT4000 v servisnom programe pre rôzne typy tlačiarní pokladničných dokladov:

EPSON pin 2-4:    ~27~p0~20~~150~

EPSON pin 4-5:    ~27~p1~20~~150~

STAR device1:     ~27~~7~~20~~10~~27~~7~

STAR device2:     ~26~

Správny sekvenciu je potrebné mať zapísanú vo vyššie uvedenom nastavení OPEN DRW. Pre aplikovanie zmien stlačte tlačidlo Zapíš do FM.

Riešenie problémov s komunikáciou

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018