Pomocník systému OBERON
Nastavenie on-line pobočkového režimu

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > On-line pobočkový režim > Nastavenie on-line pobočkového režimu

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu nastavenia on-line pobočkového režimu ako variantu pobočkového režimu. Pred samotným nastavením je nutné sa oboznámiť s témou Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u. Pobočkový režim ako taký predstavuje jednu z možností použitia systému OBERON. Viac informácií o on-line pobočkovom režime je v téme Všeobecne o on-line pobočkovom režime

Nastavenie režimu na centrále

 1. V prvom kroku je potrebné vykonať Inštaláciu OBERON-u.
 2. Vo formulári Otvorenie agendy firmy (ponuka OBERON, položka Otvorenie agendy (firmy)) stlačte tlačidlo Nová firma. Postupujte podľa postupu v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 3. Po vytvorení centrálnej databázy je potrebné nadefinovať organizačnú štruktúru firmy. V prvom kroku vytvorte centrálu ako prevádzku firmy. Následne vytvorte ďalšiu prevádzku, ktorá bude predstavovať pobočku firmy, napr. Predajňa (prevádzky sa definujú v ponuke Firma, Údaje o firme).
 4. V ponuke SkladSklady vytvorte sklad, ktorý bude používať pobočka.
 5. V ponuke ServisZariadenia pridajte fiškálne zariadenie, ktoré bude používať pobočka. Zariadenie priraďte k prevádzke.
 6. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte systémového používateľa (napríklad System_Predajna). Doporučujeme ku každej pobočke mať vytvoreného osobitného systémového používateľa.
 7. V ponuke Servis, Používatelia vytvorte používateľov, ktorí budú OBERON používať na pobočke. Používateľom je potrebné nadefinovať ich práva. Používateľov je možné vytvoriť aj neskôr priamo v pobočkovej databáze.

Nastavenie režimu na pobočke

1. Vytvorenie pobočkovej databázy

 1. Na pobočke spustite program OBERON - Agenda firmy. Stlačte ponuku OBERON a vyberte položku Otvorenie firmy (agendy). Nalistujte databázu centrály a stlačte tlačidlo OK. Zadajte prihlasovacie údaje.
 2. Stlačte ponuku OBERON a vyberte položku Otvorenie firmy (agendy). Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Vytvorenie pobočkovej databázy.    
 3. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné jednorazovo vytvoriť novú databázu pre pobočku (prevádzku). Databáza bude vytvorená ako čiastočná kópia centrálnej databázy.
 4. Zvoľte prevádzku, pre ktorú sa má vytvoriť lokálna databáza. Ak sa v zozname nenachádza, vytvorte novú.
 5. V ďalšom kroku nastavte databázové prostredie. Lokálna databáza prevádzky môže byť ľubovolného databázového prostredia, odporúčame však SQL server.
 6. Automatická úloha v programe OBERON Center sa bude pripájať k databáze v centrále. V nasledujúcom kroku je potrebné vybrať systémového používateľa OBERON-u, pod ktorým sa bude toto pripojenie vykonávať.
 7. Vzhľadom na to, že na pobočke môže existovať viac počítačov, je ďalej potrebné určiť, na ktorom počítači sa bude synchronizácia vykonávať. Názov počítača a používateľa je možné nastaviť aj neskôr v programe OBERON Center.
 8. Do lokálnej databázy pobočky sa z centrálnej databázy skopírujú len vybrané údaje:
     - zoznam používateľov,
     - zoznam pokladníc,
     - obchodní partneri
     - údaje o pracovníkoch - ak sa na pobočke eviduje dochádzka.
 9. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí nová lokálna databáza prevádzky. Pobočková databáza sa bude od centrálnej databázy odlišovať názvom - za názvom firmy bude mať dodatok _LOCAL.
V prípade, že pobočka bude používať Pokladnicu OBERON, je potrebné nastaviť  fišálne zariadenie, prípadne skontrolovať nastavenia. Fiškálny modul sa nastavuje z ponuky ServisZariadenia.

2. Nastavenie v programe OBERON Center

 1. Otvorte program OBERON Center na počítači pobočky.
 2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu pobočky (nie centrálnu databázu).
 3. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte, resp. vyberte:
  - Typ úlohy - vyberte On-line pobočková synchronizácia,
  - Názov - pomenovanie úlohy,
  - Vykonávať na počítači - na akom počítači bude úloha vykonávaná ,
  - Vykonávať pod používateľom - používateľ systému Windows.
 4. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenie on-line pobočkového režimu.
 5. V záložke Databáza nastavte databázu centrály.
 6. V záložke Zložky synchronizácie stlačte tlačidlo Nový a nastavte, ktoré typy (evidencie) sa budú synchronizovať.
Po vytvorení databázy na pobočke sa automaticky všetky sklady nastavia s príznakom externý sklad. Externý sklad je sklad, v ktorom sa reálne nevedie skladová evidencia.
Príbuzné témy