Pomocník systému OBERON
Tvorba výkazov v programe eDane pomocou súborov vo formáte XML

Táto téma Pomocníka všeobecne popisuje postup vytvorenia výkazu v systéme OBERON a jeho následný export do programu Finančného riaditeľstva eDANE. Export údajov sa vykonáva pomocou XML súborov.

Zoznam aktuálne podporovaných vykazov a priznaní sa nachádza v téme Priznania a výkazy.

Technické požiadavky

Postup vytvorenia výkazu

Tvorba výkazov v systéme OBERON je sústredená do evidencie Priznania a výkazy (ponuka Firma). Export údajov a jeho následný import do programu eDane sa spravidla vykonáva automaticky pri vytváraní daného výkazu v tejto evidencii.

 1. V knihe Priznania a výkazy stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu - postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 2. V poslednom kroku sprievodcu zvoľte možnosť Exportovať výkaz do súboru, pričom venujte zvýšenú pozornosť ceste k súboru (prednastavený adresár je C:\OBERON\_Export_Import\).
 3. začiarknite voľbu Otvoriť výkaz v programe eDane - po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí požadovaný výkaz (XML) a následne sa vykoná automatický import údajov do programu eDane (ktorý sa následne otvorí a zobrazí importované údaje). Je možné, že pri niektorých výkazoch sa otvorí program eDane, ale výkaz nebude načítaný. Vtedy je potrebné vybrať výkaz manuálne v programe eDane, pričom sa až potom údaje automaticky načítajú. Ak sa import nevykoná automaticky, použite nižšie uvedený postup na manuálny import XML súboru.
Obrázok č.1:  Sprievodca vytvorením Kontrolného výkazu DPH

 

Daný výkaz je možné exportovať do súboru XML aj dodatočne. V knihe Priznania a výkazy vyberte daný záznam, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte Exportovať záznam ... - ďalej postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Postup manuálneho importu XML súboru v programe eDANE/Java

 1. Spustite program eDane. Keďže si program kontroluje aktuálnosť výkazov v komunikácii so serverom daňového riaditeľstva, odporúčame mať počítač pripojený na internet.
 2. Vyberte príslušný výkaz v ponuke Daňové dokumenty - Daň z pridanej hodnoty - Kontrolný výkaz daň z pridanej hodnoty. Po výbere dokumentu sa načíta konkrétne daňové tlačivo pripravené na vyplnenie.
 3. V ponuke Práca s DP zvoľte možnosť Načítať z XML súboru.
  Obrázok č. 2: Import XML súboru do eDane

 4. Nalistujte exportovaný dokument XML a potvrďte tlačidlom Potvrdiť. Systém OBERON má pre ukladanie súborov predvolený adresár C:\OBERON\_Export_Import a presná cesta aj s názvom súboru je uvedená v sprievodcovi tvorbou výkazu - Obrázok č.1.
  Obrázok č.3: Cesta k XML súboru
   
 5. Po vyplnení dokumentu používateľ stlačí tlačidlo Kontrolovať. Ak sú všetky položky formulára vyplnené korektne, používateľ je o správnosti vyplnenia dokumentu informovaný zobrazením oznamu. Ak dokument nie je správne vyplnený, chybné položky sú farebne zvýraznené.
 6. Vyplnený dokument je možné elektronicky podpísať, a to stlačením tlačidla Podpísať ZEP-om. Aplikácia na pozadí realizuje kontrolu dokumentu. Ak dokument spĺňa nadefinované kritériá, aplikácia zobrazí hlavné okno vstavaného podpisového komponentu D.Signer/XAdES. Používateľ vyberie certifikát a potvrdí tlačidlo OK.
 7. Prihláste sa na portál daňovej sekcie FR SR stlačením tlačidla Podať EZ-ou alebo cez ponuku Elektronická podateľňa, Prihlásenie a vyplnený dokument sa odošle.
 8. V prípade úspešného odoslania dokumentu aplikácia zobrazí správu o úspešnom odoslaní s časovým údajom prijatia podania v Elektronickej podateľni (Zoznam prijatých dokumentov a potvrdení).
 9. Používateľ môže v ktoromkoľvek okamihu vytvárania daňového dokumentu použiť funkciu uloženia do XML súboru (ponuka Práca s DP, Uložiť do XML súboru).  
 10. Vytlačiť a uložiť dokument do PDF je možné len dokument, ktorý spĺňa nadefinované kritériá. Stlačením tlačidla Vytlačiť v spodnej časti formulára sa dokument otvorí v programe na prehliadanie PDF súborov, napríklad Adobe Reader. Následne je možné v prehliadači súbor uložiť (ponuka File, Save as).
Používateľská príručka k aplikácii eDane/Java je dostupná na adrese http://edane.drsr.sk/install/java2014/pouzivatelska_prirucka.pdf.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018