Pomocník systému OBERON
Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Web Booking Engine > Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress

V systéme OBERON existuje možnosť vytvoriť rezervačný formulár ubytovania (web booking engine, internet booking engine, smart booking engine, on-line booking system...) na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia a prepojiť ho s modulom Hotelová recepcia. Táto téma Pomocníka popisuje jeden zo spôsobov implementácie rezervačného formulára ubytovania do webovej stránky ubytovacieho zariadenia - bezplatnú inštaláciu zásuvného modulu (pluginu) OBERON - Hotel Reservation priamo do systému WordPress.

Základné informácie

Možnosti rezervačného formulára

Jazykové mutácie

Implementácia rezervačného formulára

Implementácia rezervačného formulára pre systém WordPress pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Nastavenie lokálnej počítačovej siete

 1. Na zabezpečenie potrebnej sieťovej infraštruktúry, nastavenie lokálnej počítačovej siete a jej následnú správu odporúčame kontaktovať servisného technika. Osloviť môžete niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).
 2. Zvoľte počítač, na ktorom bude automatická úloha (webová služba) spustená. Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server).
 3. Počítač, na ktorom je automatická úloha (webová služba) spustená, musí byť dostupný z vonkajšieho internetu. Z tohto dôvodu zabezpečte u poskytovateľa internetu (ISP) pre svoju prevádzku (ubytovacie zariadenie) verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS.
 4. Zároveň je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača, na ktorom je automatická úloha (webová služba) spustená.

2. Nastavenie automatickej úlohy 

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy ako správca a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.    
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový (napr. s názvom sys_hotel).
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy WebServices API - OBERON 1G a zadajte názov úlohy.
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G', v ktorom v záložke Komunikácia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob autentifikácie používateľov Len systémový používateľ služby,
  • zvoľte spôsob zabezpečenia Bez autorizácie a zabezpečenia,
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) - prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. V záložke Nastavenia formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G' stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom v oddiele Hotelová recepcia povoľte prístup k jednotlivým údajom modulu Hotelová recepcia.
 10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 11. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu).
 12. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe. Odkaz http://192.168.16.20:22001/login umožní zobraziť aplikáciu OBERON Web.

3. WordPress - inštalácia zásuvného modulu

 1. Prihláste sa do administračného rozhrania systému WordPress. V hlavnej ponuke vyberte položku Pluginy a stlačte tlačidlo Pridať nový.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov pluginu OBERON – Hotel reservation. Po automatickom vyhľadaní pluginu stlačte tlačidlo Nainštalovať.

     
 3. Po inštalácii plugin aktivujte stlačením tlačidla Aktivovať.
 4. V ponuke Nastavenia/OBERON – Hotel reservation do poľa OBERON Web - adresa webovej služby zadajte verejnú IP adresu a číslo portu v tvare http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp. Zadaný port musí byť povolený v bráne firewall.

     
 5. Na uloženie nastavení stlačte tlačidlo Uložiť zmeny.
 6. V ponuke Vzhľad - Widgety presuňte plugin OBERON – Hotel reservation do zvoleného panela, prípadne vložte rezervačný formulár do webovej stránky pomocou skráteného kódu (shortcode) [oberon_hotel_reservation].
 7. Priamo v sktátenom kóde (shortcode) môžete nastaviť jazykovú mutáciu formulára (pozri časť Jazykové mutácie) a predvolený spôsob spracovania údajov: pre Dopyt - získanie informácie o voľnom termíne a cene zadajte reservation_type=1, pre Záväzná rezervácie zadajte reservation_type=2, napr. [oberon_hotel_reservation lang='en' reservation_type=2].
 8. Inštalácia pluginu je dokončená.
Príbuzné témy