Pomocník systému OBERON
Fiškálne tlačiarne (moduly)

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Archív - zariadenia platné do 30.06.2019 > Fiškálne tlačiarne (moduly) > Fiškálne tlačiarne (moduly)

Základné informácie

Podporované fiškálne moduly (tlačiarne)

A) Štandardne podporované fiškálne tlačiarne:
    VAROS FT 4000
    Pegas FM-06
    FM Upos
    Black Cat
    Elcom EFox
    Elcom Mini EFox
    Elcom-500FP
    ELZAB Mera MJ
    EasyPos.2010
    FiskalPro

B) Elektronické registračné pokladnice v režime on-line:
    EURO-500 T On-Line
    EURO-500 TE On-Line
    EURO-500 TX On-Line
    EURO-2100 TE On-Line
    EURO-200 TX On-Line
    EURO-200 TE On-Line
    EURO-2000 T Alpha On-Line
    EURO-2000 TE Alpha On-Line
    EURO-100 T On-Line
    EURO-150 TE On-Line
    EURO-50 T On-Line
    EURO-50 TE On-Line

C) Fiškálne moduly (tlačiarne) pripojené formou univerzálneho rozhrania Fiscal Universal Interface.

D) Softvérová registračná pokladnica Virtuálna registračná pokladnica (VRP) prevádzkovaná Finančnou správou SR.

E) Softvérový fiškálny modul na skúšobné účely Fiscal Virtual.

F) Fiškálne riešenia platné pre iné štáty ako Slovenská republika:
   - EET - Elektronická evidencia tržieb pre Českú republiku.

G) Fiškálne moduly, ktoré už v súčastnosti nevyhovujú zákonu č. 289/2008 o registračných pokladniciach a sú podporované z dôvodu ich používania mimo územia Slovenskej republiky:
    J&V Safe FM 3000
    J&V Safe FM 2000
    FISCAL model 40
    EasyPos.96

Porovnanie fiškálnych modulov (tlačiarní)

VAROS FT4000 FiskalPRO  Pegas FM-06 FM Upos
 
Black Cat Elcom EFox Elcom Mini EFox Elcom-500FP EasyPos.2010
Výrobca/Distribútor VAROS
Banská Bystrica
A3 Soft
Bratislava
Bowa
Bratislava
UPOS SYSTEM SLOVAKIA
Čadca
AXIS distribution
Lučenec
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
S.A.
Bratislava
Spôsob pripojenia USB, RS232 USB, LAN, RS232 RS232 RS232  RS232 USB, LAN, RS232 USB RS232 RS232
Spôsob komunikácie so systémom OBERON priamo
 
priamo ovládač  ovládač  ovládač  priamo priamo priamo ovládač
Pamäť na uchovávanie kópie pokladničných dokladov áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Softvérové uchovávanie kópie pásky v elektronickej podobe v počítači áno nie áno nie nie áno áno áno áno
Podpora zariadenia tlače kópie staršieho dokladu (5 áno áno nie nie nie obmedzená obmedzená obmedzená áno
Podpora zariadenia tlače intervalovej uzávierky od dátumu a času po dátum a čas áno áno nie nie nie nie nie nie nie
Terminálové používanie (Windows Vzdialená plocha) nie áno nie nie nie nie nie nie nie
Šírka pokladničnej pásky (1 40 znakov 42 znakov 40 znakov 40 znakov 40 znakov 40 znakov 24 znakov 24 znakov 40 znakov
Otváranie pokladničnej zásuvky FM FM+OBERON FM+OBERON FM FM+OBERON FM+OBERON FM FM FM
Tlač nedaňových dokladov (2 áno áno áno áno áno áno áno nie áno
Tlač doplňujúceho textu k položke (3 áno áno áno
(len 1 riadok)
áno áno áno áno nie áno
Tlač textov pred a za dokladom (4 áno áno áno áno áno áno áno obmedzené áno
Rozšírená hlavička áno áno áno nie áno áno áno nie áno
Podpora databázového žurnálu  áno áno nie nie nie áno áno nie áno 
Externý program pre prácu so žurnálom áno nie nie nie nie nie nie nie  nie

(1 - OBERON podporuje plnohodnotnú tlač pokladničných dokladov minimálne na 40-znakových tlačiarňach. V prípade nižšieho počtu znakov na jeden riadok je používanie fiškálnej tlačiarne obmedzené, keďže všetky tlačové výstupy tlačené na pokladnici sú optimalizované pre 40 znakov. V prípade štandardných registračných pokladníc v režime on-line je možné na plnohodnotné používanie využiť ďalšiu 40-znakovú tlačiareň (na tlač objednávok do kuchyne, obratov, zostatkov a pod.).

(2 - podpora tlače iných ako daňových dokladov, napr. vnútorné zúčtovanie, obraty pokladnice, výbery a vklady a pod.  Ak fiškálny modul nepodporuje tlač nedaňových dokladov, odporúčame mať k počítaču pripojenú ďalšiu pokladničnú tlačiareň.

(3 - podpora tlače doplňujúceho textu k položke, ako sú napríklad poznámky k položke, názov variantu (veľkosť, farba), čiarový kód, výrobné/sériové číslo a pod.

(4 - tlač textu medzi hlavičkou a položkami, ako napríklad Obchodný partner. Obmedzené znamená tlač len na obmedzený počet znakov a riadkov.

(5 - ak je podpora tlače kópie staršieho dokladu obmedzená, je možné vytlačiť len kópiu posledného dokladu (500FP), alebo len kópiu v rámci daného dňa (EFox).

FM - program posiela príkaz na otvorenie pokladničnej zásuvky do fiškálneho modulu, ktorý otvára zásuvku. Pri niektorých typoch je potrebné mať správne nastavené sekvencie na otváranie pokladničnej zásuvky vo fiškálnom module pomocou servisného programu.

FM+OBERON - podľa nastavenia a typu Tlačiarne pokladničných dokladov program posiela sekvenciu na otváranie pokladničnej zásuvky. Tlačiareň je potrebné pridať do zariadení v programe OBERON.

Porovnanie elektronických registračných pokladníc v režime on-line

  EURO 500 T EURO 500 TE  EURO 500 TX EURO 2100 TE EURO 200 TX  EURO 200 TE  EURO 2000 TE ALPHA EURO 2000 T ALPHA EURO 100 T EURO 150 TE EURO 50 TE EURO 50 T
Výrobca/Distribútor ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
ELCOM
Prešov
Spôsob pripojenia RS232 RS232 RS232 USB USB USB RS232 RS232 USB USB USB USB
Spôsob komunikácie so systémom OBERON priamo priamo priamo priamo priamo priamo priamo priamo priamo priamo priamo priamo
Pamäť na uchovávanie kópie pokladničných dokladov áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Softvérové uchovávanie kópie pásky v elektronickej podobe v počítači áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Podpora zariadenia tlače kópie staršieho dokladu (5 nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Podpora zariadenia tlače intervalovej uzávierky od dátumu a času po dátum a čas nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Terminálové používanie   (Windows Vzdialená plocha) nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Šírka pokladničnej pásky 17 znakov 24 znakov 24 znakov 24 znakov 24 znakov 24 znakov 24 znakov 17 znakov 18 znakov 40 znakov 24 znakov 18 znakov
Maximálny počet položiek na jednom doklade 100 100 100 100 100 100 100 100 100 31 31 31
Tlač textov pred a za dokladom (4 obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené obmedzené
Tlač nedaňových dokladov (2 nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Tlač doplňujúceho textu k položke (3 nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Rozšírená hlavička nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Podpora databázového žurnálu  nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Externý program pre prácu so žurnálom nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

Slová fiskálny v. fiškálny

  • V tejto dokumentácii sa vyskytuje slovo fiškálny písané so š. Keďže v zákone o elektronickej registračnej pokladnici sa toto slovo uvádza bez mäkčeňa (fiskálny), požiadali sme Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave o vyjadrenie. Z neho vyplýva, že správne podľa spisovnej slovenčiny sa má používať termín fiškálny s mäkčeňom.
  • Vyjadrenie jazykovedného ústavu:
    "V slovenčine máme iba prídavné meno fiškálny (v pravopisnej podobe so š) s významom „zameraný na záujmy štátu, štátnej pokladnice“, resp. „súvisiaci so štátnou pokladnicou, s plánmi príjmov a výdavkov štátu“. Toto slovo má pôvod v latinskom slove fiscus, ktoré sa používalo v latinčine v niekoľkých významoch, a to 1. „kôš“, 2. „kôš na peniaze, pokladnica“, 3. „štátna pokladnica“. Do slovenčiny sa latinské slovo fiscus prevzalo v podobe fiškus, teda so spoluhláskou š. Podobne sa menilo v slovenčine s na š aj pri preberaní iných cudzích slov s pôvodnými spoluhláskovými skupinami sk, sp, st, napríklad diškurz, paškál, škapuliar, škatuľa, škola, špeciálny, štatistika, štatút atď. Slovo fiškus sa v slovenčine v minulosti používalo najprv ako neživotné podstatné meno s významom „štátny majetok, erár; štátna pokladnica“ a od neho sa utvorilo prídavné meno fiškálny. Táto podoba so š má u nás dlhú tradíciu, uvádza sa už v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1931 a nájdete ju aj v súčasných lexikografických príručkách spisovnej slovenčiny. Vzhľadom na to, že oficiálny jazykový prejav musí zodpovedať spisovnej slovenčine, odporúčame Vám používať termíny fiškálna tlačiareň a fiškálna pamäť v takejto grafickej podobe zodpovedajúcej slovenskému pravopisu, a to aj napriek tomu, že v zákone č. 289/2008 o registračných pokladniciach sa nesprávne uvádza prídavné meno fiskálny so s."
Príbuzné témy