Pomocník systému OBERON
Formulár Inventárna karta

Inventárna karta predstavuje položku v Knihe investičného majetku. Formulár Inventárna karta je určený na zobrazenie a editáciu parametrov inventárnej karty. Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo - Kniha investičného majetku.

Popis formulára Inventárna karta 

Hlavička formulára Inventárna karta

Dátum obstarania

Obstarávacia cena

Interný, externý doklad

Spôsob obstarania

Poznámka

Čiarový kód

Sériové číslo

Dátum zaradenia

Prevádzka

Zodpovedná osoba

Umiestnenie

Klasifikácia produkcie

Odpisová skupina

Členenie

Daňové odpisovanie

Daňové odpisy tvoria súčasť nákladov znižujúcich objem zdaneného zisku. Ich výpočet je upravený zákonom. Účtovná jednotka si zvolí spôsob odpisovania pre každý majetok osobitne, pričom zvolená metóda musi byť použitá v priebehu celého odpisovaného obdobia.

Spôsob odpisovania

 Účtovné odpisovanie

Účtovné odpisy vyjadrujú postupné opotrebenie majetku, t. j. mali by vyjadrovať reálnu výšku opotrebenia majetku. Výška účtovných odpisov sa stanovuje najmä s ohľadom na technické a morálne opotrebenie majetku a na jeho životnosť. Výšku účtovných odpisov nestanovuje štát, tak ako je to u daňových odpisov majetku.

Spôsob odpisovania

Účtovný rozvrh

V záložke Iné pohyby sa evidujú pohyby investičného majetku (napríklad pri výkonovom spôsobe odpisovania formy na výrobu hliníkových diskov je potrebné zadať výkon stroja, koľko vyrobil za aktuálne obdobie). Pridať nový pohyb je možné pomocou tlačidla Nový.

Technickým zhodnotením majetku sa rozumejú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu investičného majetku. Súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období,v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu. Pridať nový záznam o technickom zhodnotení je možné pomocou tlačidla Nový.

V záložke Daňové odpisy sa zobrazuje celý odpisový plán daňových odpisov. Daňové odpisy je možné uplatniť ako výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Zadať daňové odpisy je možné ručne (tlačidlo Nový), prípadne automaticky kliknutím na tlačidlo Prepočítať odpisy. Pri automatickom výpočte sa otvorí sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať prepočet daňových ako aj účtovných odpisov inventárnej karty.

V tejto záložke je možné zmeniť typ daňového odpisu (pomocou tlačidla Oprava):

 • odpis - odpis investičného majetku za určité obdobie,
 • doodpisovanie - investičný majetok bude v aktuálnom období úplne doodpisovaný,
 • prerušenie - v aktuálnom období bude odpisovanie investičného majetku prerušené,
 • oprava - oprava daňového odpisu sa používa napríklad pri spätnej kontrole, keď účtovná jednotka zistí chybne vypočítaný daňový odpis.
V záložke Účtovné odpisy sa zobrazuje celý odpisový plán účtovných odpisov. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočné opotrebenie investičného majetku a väčšinou sa odpisujú mesačne. Účtovné odpisy sa počítajú z obstarávacej ceny. Účtovné odpisy účtovná jednotka nemôže prerušiť. Zadať účtovné odpisy je možné ručne (tlačidlo Nový), prípadne automaticky kliknutím na tlačidlo Prepočítať odpisy. Pri automatickom výpočte sa spustí sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať prepočet daňových ako aj účtovných odpisov inventárnej karty.

V tejto záložke je možné zmeniť typ účtovného odpisu (pomocou tlačidla Oprava):

 • odpis - odpis investičného majetku za určité obdobie
 • doodpisovanie - investičný majetok bude v aktuálnom období úplne doodpisovaný
 • oprava - oprava účtovného odpisu sa používa napríklad pri spätnej kontrole, keď účtovná jednotka zistí chybne vypočítaný účtovný odpis

Zadáva sa dátum vyradenia, zostatková cena, prípadne interný doklad z knihy pohľadávok. Investičný majetok je možné vyradiť z rôznych dôvodov:

 • predaj - účtovná jednotka predá investičný majetok,
 • likvidácia - vyradenie likvidáciou sa používa vtedy, keď majetok sa fyzicky a morálne opotreboval skôr ako došlo k jeho úplnému odpísaniu,
 • koniec životnosti - investičný majetok sa fyzicky a morálna opotreboval, nemá žiadnu zostatkovú cenu, a teda bol úplne odpísaný,
 • darovanie - účtovná jednotka daruje investičný majetok, pričom časť, alebo celú zostatkovú cenu je možné za určitých podmienok uznať za daňový výdavok,
 • manko, škoda - škoda predstavuje neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie investičného majetku,
 • preradenie do osobného užívania - účtovná jednotka preradí majetok do osobného užívania, pričom zostatková cena nemá vplyv na základ dane, ani nie je daňovým výdavkom.

Prípadne je možné dopísať vlastný text podľa potreby.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018