Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON' umožňuje nadefinovať nastavenie automatických úloh 'WebServices API - OBERON 1G''WebServices API - OBERON 2G'. Formulár je dostupný z formulára Automatické úlohy, záložka Základné údaje - po výbere typu automatickej úlohy WebServices API - OBERON 1G, resp. WebServices API - OBERON 2G stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON'

Komunikácia

IP port

Zadáva sa číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, predvolená hodnota je 21001).

Autentifikácia používateľov

Umožňuje určiť, kto sa bude môcť prihlasovať do webovej služby:

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť systém prístupu k webovej službe:

  • Bez autorizácie a zabezpečenia - k webovým službám sa bude pristupovať bez nutnosti prihlásenia sa používateľom a komunikácia webovej služby nebude šifrovaná. Takéto nastavenie je vhodné používať len v prípade dôveryhodnej počítačovej siete, prípadne, keď je počítačová sieť chránená iným spôsobom. 

  • OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia) - používa sa overovanie podľa používateľov systému OBERON, komunikácia však nie je šifrovaná. Odporúča sa používať v malej sieti, ktorá je však zabezpečená iným spôsobom (sieťovou infraštruktúrou).

  • Bez OBERON autorizácie (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu) vhodné aj na pripojenie mimo zabezpečenej lokálnej siete, napr. z internetu. Na druhej strane sa nepoužíva overovanie klientov webovej služby, prístup k službe má ľubovoľný klient (komunikácia je však šifrovaná).

  • OBERON autorizácia (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu), kde je celá komunikácia šifrovaná. Ďalej sa používa overovanie klientov (napr. podľa používateľov systému OBERON), čo umožňuje nastaviť práva pre každého klienta samostatne.

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia. Viac informácií získate v téme Inštalácia webovej služby, časť Vytvorenie bezpečnostného certifikátu.

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Vygenerovať certifikát

Umožňuje vygenerovať certifikát na zabezpečenie pripojenia k webovej službe.

Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta)

Po začiarknutí prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností.

Aktivovať podrobnú analýzu komunikácie cez webovú službu

Pole ponechajte nezačiarknuté (slúži len pre pracovníkov centra podpory na detekciu prípadných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri komunikácii).

Windows webové služby (WebServices)

Pridať výnimku do Windows firewall

Po začiarknutí pridá výnimku pre zadaný TCP/IP port do brány firewall systému Windows. Ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne.

Zaregistrovať službu

Po stlačení tlačidla sa vykoná registrácia webovej služby, aby ju systém Windows povolil. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby (stlačením tlačidla Zrušiť registráciu), zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu. Zaregistrovať alebo zrušiť registráciu webovej služby je potrebné vykonať priamo na počítači, kde bude táto služba hosťovaná.

Nastavenia webovej služby

Rozšírené nastavenia webovej služby

Po stlačení tlačidla sa otvorí formulár (pozri nižšie v téme), ktorý umožňuje vykonať rozšírené nastavenia automatickej úlohy.

OBERON Link

Na tomto mieste možno vykonať registráciu do služby OBERON Link.

Vytvoriť

Po stlačení tlačidla sa otvorí sprievodca, ktorý umožňuje zaregistrovať účtovnú jednotku (databázu) do služby OBERON Link a zároveň vytvoriť doménu pre túto webovú službu. Po vytvorení domény sa v poli OBERON Link url zobrazí domenový názov napr. v tvare https://mojafirma.server1.oberonlink.sk, pomocou ktorého sa klient (webový prehliadač v mobilnom zariadení, mobilné aplikácie ASTON - mobilný skladníkLUKUL - nielen mobilný čašník alebo iné aplikácie tretích strán) pripájajú na server OBERON Link. Po stlačení tlačidla  sa vytvorená doména odstráni. Viac informácií získate v téme OBERON Link.

Otestovať

Tlačidlo slúži na otestovanie funkčnosti zaregistrovania domény v službe OBERON Link a funkčnosti spustenia webovej služby.

QR kód

Na tomto mieste možno vygenerovať QR kód na jednoduché nastavenie parametrov komunikácie v mobilnej aplikácii ASTON a LUKUL.

Vygenerovať QR kód 

Po stlačení tlačidla sa otvorí sprievodca, ktorý umožňuje vytvoriť QR kód pre mobilné aplikácie ASTON a LUKUL. Po jeho nasnímaní v mobilnej aplikácii sa automaticky nastavia parametre pripojenia, vďaka čomu ich nebude potrebné zadávať manuálne. Okrem QR kódu na pripojenie k webovej službe sprievodca umožňuje vygenerovať aj QR kód na pripojenie k lokálnej sieti Wi-Fi.

Popis formulára Rozšírené nastavenia automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON'

OBERON Web je nadstavbová webová aplikácia systému OBERON, ktorá poskytuje vybrané manažérske informácie zo systému OBERON v reálnom čase. Aplikácia umožňuje komunikáciu s inými modulmi pomocou protokolu SOAP. Bližšie informácie o aplikácii získate v téme OBERON Web.                

Úvodný text aplikácie

Nastavuje sa úvodný text aplikácie.

Predvolená stránka

Nastavuje sa predvolená stránka, ktorá sa zobrazí po prihlásení do aplikácie OBERON Web.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Účtovníctvo - zostatky bankových účtov, vydané a prijaté faktúry, obchodní partneri atď.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Skladová evidencia - stav zásob, inventúra skladu, výdajky, objednávky.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Pokladnica OBERON - obraty pokladnice, otvorené účty (stoly), denné uzávierky.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Hotelová recepcia - prehľad obsadenosti, on-line rezervácierýchly check-in a pod.

V prípade dodatočných zmien v nastaveniach webovej služby je vždy potrebné reštartovať server OAC (v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Pripojenie k serveru OAC, tlačidlo Reštartovať server OAC), aby sa vykonané zmeny prejavili.
Príbuzné témy