Pomocník systému OBERON
Formulár Obchodný partner

Formulár Obchodný partner umožňuje pridať, resp. upraviť údaje o konkrétnom obchodnom partnerovi - spravidla odberateľovi alebo dodávateľovi účtovnej jednotky. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Oprava.

Popis formulára Obchodný partner

Základné údaje o obchodnom partnerovi

Eviduje základné údaje o obchodnom partnerovi. Tieto údaje sa tlačia na dokladoch (faktúra, objednávka, príjemka, výdajka a pod.). Povinné údaje sú Názov a Obec. Na zjednodušenie vypĺňania údajov o novom obchodnom partnerovi a zníženie chybovosti je možné obchodného partnera vyhľadať na internete priamo zo systému OBERON podľa názvu alebo čísla IČO. Po zadaní názvu (F2) alebo IČO (Shift+F2) stlačte príslušnú klávesovú skratku alebo tlačidlo , prípadne kliknite pravým tlačidlom myši do daného poľa a vyberte z kontextovej ponuky záznamov položku Vyhľadať na internete podľa názvu/podľa IČO. Funkcia sa pripojí na internet a on-line vyhľadá obchodného partnera. Na vyhľadanie podľa názvu je potrebné zadať prvé štyri znaky názvu obchodného partnera. Viac informácií v téme Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO.

On-line info

Stlačením tlačidla je možné zobraziť on-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch konkrétneho obchodného partnera na tzv. "preklepnutie" nového odberateľa.

IČ DPH

Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) prideľuje správca dane osobám registrovaným pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) je zhodné s daňovým identifikačným číslom, obsahuje však naviac prefix SK. Platnosť IČ DPH daného obchodného partnera je možné overiť stlačením tlačidla . Ďalšie informácie získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Potenciálny obchodný partner

Potenciálny (možný) obchodný partner je taký obchodný partner, s ktorým firma zatiaľ neuzavrela žiaden obchod, ale existuje potenciál na jeho uzavretie. Rozdiel medzi aktívnym a potenciálnym obchodným partnerom spočíva v spôsobe výberu obchodného partnera pri vytváraní nového dokladu. S potenciálnymi obchodnými partnermi nie je možné pracovať pri bežných dokladoch s výnimkou prijatej objednávky (ponuky) a modulu CRM. Potenciálny obchodný partner sa v zozname obchodných partnerov zobrazuje hnedou kurzívou.

Neaktívny obchodný partner

Obchodného partnera je možné označiť za neaktívneho. Vtedy sa nebude zobrazovať v zozname obchodných partnerov pri tvorbe dokladu, ale len v knihe Obchodní partneri. Neaktívny obchodný partner sa v zozname obchodných partnerov zobrazuje sivou farbou.

Fakturácia

Splatnosť faktúr

Splatnosť faktúr umožní nastaviť počet dní splatnosti pohľadávok evidovaných voči danému obchodnému partnerovi. Ak tento údaj nie je nastavený, platí Centrálna splatnosť faktúr nastavená v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Fakturácia.

Variabilný symbol pre vystavené faktúry

Zadáva sa variabilný symbol, ktorým je možné pri vytvorení novej pohľadávky danému obchodnému partnerovi nahradiť štandardný variabilný symbol vytvorený z čísla dokladu. Na umožnenie práce s týmto alternatívnym variabilným symbolom je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Fakturácia začiarknuť políčko Používať variabilný symbol z evidencie obchodných partnerov. Následne sa tento variabilný symbol automaticky použije na pohľadávke vystavenej danému obchodnému partnerovi.

Kredit limit (pre vystavené faktúry a výdajky)

Kredit limit predstavuje objem neuhradených pohľadávok, ktorý je účtovná jednotka (dodávateľ) ochotná poskytnúť danému obchodnému partnerovi. Pomocou kredit limitu je možné obmedziť výdaj materiálu (tovaru) zo skladu pre daného odberateľa, ak odberateľ  kredit limit prekročil, prípadne ak dodávateľ voči odberateľovi eviduje pohľadávky po lehote splatnosti. V prípade, že sa kredit limit nepoužíva, nastavuje sa nulová hodnota (0). Viac informácií získate v téme Kredit limit.

Pridelený referent

Zadáva sa pridelený referent k obchodnému partnerovi. Pridelený referent je človek, ktorý má na starosti daného obchodného partnera. V Knihe pohľadávok je možné vytvoriť tlačový výstup podľa jednotlivých referentov (na koľkých faktúrach sa podieľal každý referent). Príznak Pridelený referent sa používa na sledovanie, riadenie a spätné vyhodnocovanie činnosti jednotlivých referentov.

Zaručený elektronický podpis

Certifikát

Obchodnému partnerovi je možné priradiť certifikát (verejný kľúč) na overenie správnosti zaručeného elektronického podpisu. V rozbaľovacom zozname Certifikát sa zobrazujú verejné certifikáty uložené v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny používateľ - Ostatní (Other users)). Overenie elektronického podpisu sa využíva napr. pri XML komunikácii. Bližšie informácie o elektronickom podpise nájdete v téme Čo je elektronický podpis.

Predaj alkoholu

Číslo povolenia

Zadáva sa číslo povolenia na predaj alkoholu v prípade, že daný obchodný partner prijíma alebo vydáva lieh v spotrebiteľskom balení. Číslo povolenia kvôli korektnej evidencii zadávajte pozorne. Ak je v poli zadaná nulová hodnota (0), vo výkaze bude obrat zahrnutý medzi predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak partner nemá zadané IČO, obrat bude vo výkaze taktiež zaradený medzi predaj konečnému spotrebiteľovi. Bližšie informácie nájdete v téme Evidencia a predaj SBL.

K obchodnému partnerovi je možné evidovať aj údaje o jeho prevádzkach. Pritom platí, že k jednému obchodnému partnerovi je možné evidovať ľubovoľný počet prevádzok. Pri tvorbe dokladu (faktúry, objednávky a pod.) sa následne môže v sprievodcovi (alebo aj neskôr priamo v doklade) určiť, ktorej prevádzke obchodného partnera má byť doklad adresovaný. Prevádzka je vlastne rozšírením názvu (mena) obchodného partnera, pretože umožňuje bližšie určiť adresáta dokladu (prevádzka ovplyvňuje tlač adresy na doklade alebo poštovej obálke).

Ak sa pri prevádzke zadá aj IČO, ktoré nie je totožné s IČO-om firmy, ide o tzv. externú prevádzku. Pri odberateľovi to môže byť konečný príjemca, pri dodávateľovi napr. subdodávateľ. Subdodávateľ má význam pri tvorbe vydaných objednávok - ku skladovej karte sa evidujú dodávatelia (prípadne aj so subdodávateľmi), ktorých katalógové číslo (označenie) sa uvádza v objednávke (prípadne aj v exportovanom súbore XML).
Napr. účtovná jednotka predáva stavebný materiál, odberateľ (obchodný partner) je stavebná firma, ktorá má vlastné prevádzky. Ďalšie externé prevádzky už predstavujú konkrétne stavby. Pri vytvorení výdajky je doklad vystavený na stavebnú firmu, pričom ako prevádzka sa uvedenie konkrétna stavba.

Neaktívna prevádzka - prevádzku je možné označiť za neaktívnu. Neaktívna prevádzka sa zobrazuje sivou farbou a pri tlači faktúry sa nebude zobrazovať (tlačiť).

Viac informácií o práci s prevádzkami s ohľadom na tlač adries na dokladoch, resp. poštových obálkach získate v téme Obchodní partneri - práca s prevádzkami.

Ku každému obchodnému partnerovi je možné evidovať tri bankové účty. Z nich je následne možné pri zaevidovaní faktúry - záväzku vyberať po zvolení typu platby Prevodný príkaz.

Po stlačení tlačidla  program automaticky overí, či dané číslo figuruje v zozname na portáli finančnej správy ako účet používaný obchodným partnerom - platiteľom DPH na podnikanie. Viac informácií získate v téme Automatické overenie bankových účtov dodávateľov.

Pri vytvorení nového obchodného partnera program automaticky doplní čísla účtov s príslušnými údajmi (názov peňažného ústavu, SWIFT(BIC)) z portálu finančnej správy.

Kontaktné informácie

Ku každému obchodnému partnerovi je možné evidovať kontaktné údaje (telefón, meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu atď).

Heslo pre zasielanie príloh

Heslo pre zasielanie príloh e-mailových správ vo formáte PDF je možné zadať pre firmu, prípadne pre každú prevádzku alebo kontaktnú osobu osobitne.

Ďalšie údaje

K obchodnému partnerovi je možné priradiť ďalšie identifikačné číslo - napr. GLN, ktoré sa používa pri elektronickej výmene dát EDITEL.

Ku každému obchodnému partnerovi je možné evidovať ľubovoľný počet osôb a ich kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy. Pri zasielaní faktúry ako prílohy e-mailovej správy bude táto adresa figurovať v zozname e-mailových adries, na ktoré bude možné faktúru odoslať. Viac informácií v téme Ako poslať faktúru e-mailom?

Doklad totožnosti - eviduje sa napr. v prípade, že firma opakovane vydáva tovar rôznym zamestnancom obchodného partnera a pri výdaji tovaru nahliada do dokladu totožnosti s cieľom overenia totožnosti a tým výdaja správnej osobe.

Heslo pre webové služby - zadáva, prípadne vygeneruje sa heslo, ktoré bude slúžiť na prihlásenie osoby do webových služieb systému OBERON. Meno na prihlásenie je e-mailová adresa osoby. Prihlasovacie meno a heslo sa používajú napr. na prihlásenie do aplikácie OBERON Web na zobrazenie grafického prehľadu izieb majiteľom jednotlivých apartmánov v apartmánovom hoteli.

Obchodných partnerov je možné zadeľovať do skupín, napr. Dodávatelia, Odberatelia a pod. Skupiny si môže definovať každá účtovná jednotka ľubovoľne. Obchodný partner môže byť zaradený do jednej, prípadne viacerých skupín.

Umožniť priraďovať automaticky podľa výšky obratu - ak je pole zaškrtnuté, zaradenie do niektorých skupín bude automatické podľa dosiahnutého obratu daného obchodného partnera - viac informácií je možné získať v téme Skupiny obchodných partnerov.

Vernostný systém

Číslo vernostnej karty

Zadáva sa číslo vernostnej karty pre vernostné systémy OBERON BasicOBERON vernostný systém (klient), ktoré môže byť na vernostnej karte zobrazené vo forme čiarového kódu, čo umožní jeho načítanie, a teda aj identifikáciu obchodného partnera pomocou snímača čiarových kódov

Stlačením tlačidla  program vygeneruje číslo vernostnej karty ako čiarový kód vo formáte EAN-13. Program čiarový kód vytvorí z čísla IČO obchodného partnera. Bližšie informácie získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Alternatívne je možné čísla vernostných kariet evidovať ako čísla RFID kľúčov a na identifikáciu použiť snímač RFID kľúčov, ktorý sa však v tomto prípade inštaluje ako snímač čiarových kódov - viac v téme Snímače RFID kľúčov.

 

Príklad čísla (čiarového kódu) vernostnej karty:

9940236548529

994 - prefix čiarového kódu (vernostný systém má prefix 994, skladová karta má prefix 990, ostatné majú prefix 999)

23654852 - IČO obchodného partnera

0 a 2 - doplnenie čísla tak, aby spĺňalo štandard EAN-13

 

Vernostné karty je možné tlačiť v knihe Obchodný partneri, tlačidlo Tlač.

Vernostné karty možno vytvoriť aj vo formulári Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu, tlačidlo Vytvoriť kartu.

Pri používaní viacerých vernostných systémov súčasne je vo formulári Vernostný systém, záložka Rozšírené nastavenia, možné zadať regulárny výraz, ktorý vyhodnotí príslušnosť vernostnej karty k vernostnému systému. V prípade, že regulárny výraz nebude zadaný, pri použití vernostnej karty bude potrebné vernostný systém vybrať manuálne. Uvedené nastavenie je dôležité pri používaní snímača čiarových kódov alebo snímača RFID kľúčov, keď sa po nasnímaní čiarového kódu skladová položka štandardne vyhľadáva v sklade. Ak zadaný regulárny výraz vyhodnotí, že daný čiarový kód patrí k vernostnej karte, vykoná sa spojenie s vernostným systémom a automaticky sa overí nasnímaná vernostná karta.

Cenová hladina

Vyberá sa predajná cena, ktorá bude platiť pre daného obchodného partnera. Predajné ceny sa nastavujú vo formulári Skladová karta, záložka Cena. Pri výbere možnosti Automaticky sa aplikuje najvyššia nastavená cenová hladina.

Zľava pri predaji

Zadáva sa výška percentuálnej zľavy danému obchodnému partnerovi, ktorú je možné poskytnúť pri predaji na Pokladnici OBERON, resp. v dokladových formulároch (pohľadávka, výdajka, prijatá objednávka).

Platnosť karty do

Zadáva sa platnosť vernostnej karty. V prípade, že platnosť karty nie je zadaná, vernostná karta má neobmedzenú platnosť.

Dátum posledného použitia a aktuálny stav bodov

Zobrazujú sa dátum posledného použitia vernostnej karty a aktuálny stav bodov na vernostnej karte. Tieto údaje nie je možné zadať, program ich dopĺňa sám a majú len informatívny charakter. Stlačením tlačidla  sa zobrazí zoznam transakcií vernostného systému prislúchajúcich k danej vernostnej karte.

Hotelová recepcia

Cenová kategória hosťa

Pri rezervácii ubytovania alebo priamo v hotelovom účte sa pri zvolení tohto obchodného partnera automaticky použije táto cenová kategória (spravidla so zmluvnou cenou) - obsluha však môže výber cenovej kategórie ešte dodatočne upraviť. Viac informácií získate v téme Cenové kategórie hostí.

Upozornenie (zobrazuje sa pri vytváraní nových dokladov)

Zadáva sa upozornenie, ktoré sa zobrazí pri vytváraní nových dokladov (napr. faktúry, výdajky) na daného obchodného partnera. Upozornenie sa zobrazuje, ak je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad zaškrtnutá možnosť Zobrazovať upozornenie aj v samostatnom informačnom okne.

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy