Pomocník systému OBERON
Formulár Obchodný partner

Formulár Obchodný partner umožňuje zobraziť a upraviť údaje o konkrétnom obchodnom partnerovi - či už odberateľovi, alebo dodávateľovi. Formulár je dostupný z ponuky Firma, Obchodní partneri.

Základné údaje o obchodnom partnerovi

IČ DPH

Potenciálny obchodný partner

Neaktívny obchodný partner

Fakturácia

Splatnosť faktúr

Variabilný symbol

Kredit limit

Pridelený referent

Zaručený elektrnický podpis

Zaručený elektronický podpis

Predaj alkoholu

Číslo povolenia na predaj alkoholu

K obchodnému partnerovi je možné evidovať údaje o jeho prevádzkach. Pri tvorbe dokladu (faktúry, objednávky a pod.) sa môže v doklade určiť, na akú prevádzku má doklad smerovať - prevádzka môže ovplyvňuje napr. tlač adresy na faktúre, alebo poštovej obálke.

Ak sa pri prevádzke zadá aj IČO, ktoré nie je totožné s IČO-om firmy, ide o tzv. externú prevádzku. Pri odberateľovi to môže byť konenčný príjemca, pri dodávateľovi napr. subdodávateľ. Subdodávateľ má význam pri tvorbe vydaných objednávok - ku skladovej karte sa evidujú dodávatelia (prípadne aj so subdodávateľmi), ktorých katalógové číslo (označenie) sa uvádza v objednávke (prípadne aj v exportovanom súbore XML).
Napr. účtovná jednotka predáva stavebný materiál, odberateľ (obchodný partner) je stavebná firma, ktorá má vlastné prevádzky. Ďalšie externé prevádzky už predstavujú konkrétne stavby. Pri vytvorení výdajky je doklad vystavený na stavebnú firmu, pričom ako prevádzka sa uvedenie konkrétna stavba.

Prevádzku je možné označiť ako Neaktívna prevádzka. Pri tlači faktúry sa neaktívna prevádzka nebude zobrazovať (tlačiť), neaktívna prevádzka je zobrazená sivou farbou.

K obchodnému partnerovi je možné evidovať tri bankové účty. Jeden z nich je možné zvoliť pri vytváraní dokladu a zvolení typu platby Prevodný príkaz.

Kontaktné informácie

K obchodnému partnerovi je možné evidovať kontaktné informácie.

Heslo pre zasielanie príloh

Heslo pre zasielanie príloh e-mailov vo formáte PDF je možné zadať pre firmu takú, prípadne pre každú prevádzku alebo kontaktnú osobu osobitne.

Ďalšie údaje

K obchodnému partnerovi je možné priradiť ďalšie identifikačné číslo, napríklad GLN, ktoré sa používa pri elektronickej výmene dát EDI.

K obchodnému partnerovi je možné evidovať ľubovoľný počet osôb a k nim mať zaznamenané kontaktné informácie. Pri posielaní faktúry elektronicky formou e-mailu je možné vybrať na akú e-mailovú adresu bude faktúra odoslaná.

K osobe je možné evidovať Doklad totožnosti. Využíva sa to v prípade, napríklad keď firma opakovane vydáva tovar rôznym zamestnancom obchodného partnera a pri výdaji tovaru nahliada do dokladu totožnosti za účelom overenia výdaja správnej osobe alebo firme.

  • Obchodného partnera je možné priradiť do skupín napr. Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu. Skupiny je možné využiť predovšetkým pri tlači tlačových výstupov, prípadne používaní filtrov.

Skupiny

Obchodného partnera je možné priradiť do skupín napr. Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu. Skupiny je možné využiť predovšetkým pri tlači tlačových výstupov, prípadne používaní filtrov, alebo pri používaní rozšírenej cenotvorby. Napríklad sa vytvorí pravidlo, pomocou ktorého bude možné tovar predávať za zmluvné ceny určitým obchodným partnerom alebo skupine obchodných partnerov.

  • Obchodného partnera je možné priradiť do skupín napr. Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu. Skupiny je možné využiť predovšetkým pri tlači tlačových výstupov, prípadne používaní filtrov..

Vernostný systém

Číslo vernostnej karty

Cenová hladina

Zľava pri predaji

Platnosť karty do

Dátum posledného použitia a aktuálny stav bodov

Hotelová recepcia

Cenová kategória hosťa

  • Obchodného partnera je možné priradiť do skupín napr. Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu. Skupiny je možné využiť predovšetkým pri tlači tlačových výstupov, prípadne používaní filtrov..

Upozornenie (zobrazuje sa pri vytváraní nových dokladov)

Zadáva sa upozornenie, ktoré sa zobrazí pri vytváraní nových dokladov (napríklad faktúry, výdajky) na daného obchodného partnera. Upozornenie sa zobrazuje, ak je v nastaveniach programu (oddiel Používateľ, Sklad) zaškrtnutá možnosť Zobrazovať upozornenie aj v samostatnom informačnom okne.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018