Pomocník systému OBERON
Formulár Tlačové výstupy

Formulár Tlačové výstupy slúži na zostavenie tlačového výstupu, ktorý je možné zobraziť v náhľade na obrazovke, vytlačiť priamo na tlačiarni, exportovať do formátu PDF, prípadne odoslať elektronickou poštou. Formulár Tlačové výstupy je možné otvoriť v akejkoľvek knihy (evidencie) stlačením tlačidla Tlač. Základné informácie o tlači v systéme OBERON sú dostupné v téme Všeobecne o tlači.

Popis formulára Tlačové výstupy

Parametre tlače

Tlačiareň (rozbaľovací zoznam) - tlačiareň systému Windows, na ktorej bude tlačový výstup tlačený.

Počet kópii (rozbaľovací zoznam) - počet kópii tlačového výstupu ktoré majú byť vytlačené na tlačiarni. Má význam len pri tlači priamo na tlačiareň, pri náhľade na obrazovke je tento údaje nepoužíva.

Dátum (rozbaľovací zoznam) - Niektoré tlačové výstupy (hlavne zoznamy) obsahujú dátum vytlačenia zostavy. Tu je možné tento dátum zmeniť.

Tlačové výstupy

Každá kniha obsahuje svoje vlastné tlačové zostavy. Ikonkou pred názvom tlačovej zostavy je možné rozlíšiť tieto typy výstupov:

- Tlač jedného dokladu. Tlačový výstup rešpektuje filter nad knihou, prípadne vytlačí výstup len z označeného záznamu.

- Tlač viacerých dokladov. Tlačový výstup rešpektuje filter nad knihou.

- Tlačový výstup (súhrn) s vlastným jednokrokovým sprievodcom. Tento tlačový výstup nerešpektuje filter definovaný nad knihou.

 - Tlačový výstup s vlastným sprievodcom, ktorý má viacero krokov.

 - Tlačový výstup vo forme grafu (stĺpcové grafy).

- Tlačový výstup vo forme iného typu grafu (lineárny graf).

 - Tlačový výstup vo forme tabuľky (cenovky, štítky).

 - Tlačový výstup vo forme súhrnu (súčtu).

Tlačenie a náhľad

Náhľad (tlačidlo) - zobrazí náhľad tlačového výstupu - vytlačí na obrazovku. Znamená to, že sa otvorí okno generátora tlačových výstupov s náhľadom tlačového výstupu. Z toho formulára (pomocou tlačidla Uložiť/Save) je možné výstup exportovať do rôznych formátov súborov napr. MS Excel, MS Word, PDFJPG, atď.

E-mail (tlačidlo) - tlačová zostava sa odošle vo formáte PDF na adresu e-mailovú adresu obchodného partnera z e-mailu nastaveného v ponuke Údaje o firme. Pre odosielanie dokladov elektronickou poštou je potrebné mať v nastaveniach programu správne nakonfigurované a nastavený poštový klient.

PDF - program vytvorí súbor vo formáte PDF a následne ho otvori v programe na prehliadanie PDF súborov, napríklad Adobe Reader.

Tlač (tlačidlo) - tlačový výstup sa vytlačí na predvolenej tlačiarni.

Ďalšie možnosti

Vo formulári Tlačové výstupy sú pre prácu s tlačovými výstupami dostupné ďalšie možnosti (pravé tlačidlo myši).

Vlastnosti tlačového výstupu

Vlastnosti tlačového výstupu umožňujú nastaviť rôzne bližšie nastavenia pre zostavenie daného tlačového výstupu.

Tlačiť pečiatku a podpis (začiarkavacie políčko) - na doklade vytlačí obrázok podpisu nastavený prihlásenému používateľovi v nastaveniach používateľa. Bližšie informácie získate v téme Ako na faktúru pridať podpis alebo pečiatku?.

Digitálne podpísať (začiarkavacie políčko) - podpíše exportovaný PDF dokument digitálnym podpisom nastaveným prihlásenému používateľovi v nastaveniach používateľa.

Tlačiť hromadne (začiarkavacie políčko) - umožní aby sa do jednej tlačovej zostavy zahrnuli všetky doklady zobrazené v danej knihe (napr. Knihe pohľadávok). Vybrať doklady (záznamy) knihy pre tlač je možné pomocou Filtrov. Nastaviť hromadnú tlač odporúčame na vytvorenej kópii tlačového výstupu (nazvanej napr. "Faktúra - hromadná tlač") a originál tlačového výstupu ponechať na tlač jedného dokladu.

Úpravy (záložka) - v záložke je možné spustiť Editor tlačových výstupov, ktorý umožní úpravu tlačového výstupu. Po upravení tlačového výstupu je možné používať pôvodný tlačový výstup bez toho, aby bol upravený tlačový výstup odstránený, alebo upravený tlačový výstup úplne odstrániť.

Vytvoriť kópiu

Program vytvorí kópiu tlačového výstupu, ktorý je možné následne upraviť. Týmto spôsobom je možné docieliť to, že jeden originálny tlačový výstup môže byť upravený viac ako jedenkrát - čiže môže existovať viac upravených verzií jedného tlačového výstupu. Ak sa na počítači spracováva viac firiem (účtovných jednotiek), bude skopírovaný a upravený tlačový výstup používaný len v tejto firme (nebude ho možné použiť aj v iných firmách).

Pridať na nástrojovú lištu

Na panel nástrojovej lišty bude pridaná nová ikonka znázorňujúca označený tlačový výstup. Otvorí sa formulár, v ktorom je možné priradiť k danému tlačovému výstupu obrázok, farbu, smerovanie, atď. Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).

Zobraziť nastavenia tlačiarní

Otvorí sa Ovládací panel, v ktorom je možné zobraziť vlastnosti a nastavenia tlačiarne.

Správca doplnkov

Otvorí sa Správca doplnkov (ponuka Servis), ktorý umožňuje import rôznych grafických alebo obsahových variácií už existujúcich tlačových výstupov, napr. viac štýlov faktúr, dodacích listov a pod.

Import/export upravených ...

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožní vykonať import/export upravených tlačových výstupov do alebo z formátu XML. Týmto spôsobom je možné upravené tlačové výstupy zálohovať, prípadne preniesť do inej účtovnej jednotky. Bližšie informácie získate v téme XML komunikácia - import údajov a v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy