Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Účtovníctvo

Nastavenia vedenia účtovníctva v programe OBERON je dostupné cez ponuku ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Typ účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Spôsob účtovania skladu

Zvoľte spôsob účtovania skladu (zásob) - nastavenie platí len pre podvojné účtovníctvo. Od tohto nastavenia závisia predkontácie a zaúčtovanie účtovného predpisu prijatej faktúry.

Bližšie informácie o účtovaní skladu získate v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).

Číslovanie - Pohľadávky a záväzky

Dátum skladového pohybu

Centrálna splatnosť faktúr

Použiť variabilný symbol z evidencie obchodných partnerov

Vyžadovať zadať predkontáciu

Táto záložka je dostupná len v systéme jednoduchého účtovníctva.

Číslovanie pokladničných dokladov

Zadáva sa spôsob číslovania pokladničných dokladov v účtovnom/peňažnom denníku. Spôsob číslovania pokladničných dokladov môže byť:

  • nečíslovať - Program nebude číslovať doklady, číslo dokladu je potrebné zadať manuálne.
  • príjmové a výdavkové doklady číslovať spolu - Program nebude rozlišovať medzi príjmom a výdajom, doklady sa budú číslovať podľa typu číslovania.
  • príjmové a výdavkové doklady číslovať samostatne - Program bude číslovať príjem a výdaj samostatne v číselnom rade.

Typ číslovania

Štandard - Program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo, tak ako by to bol aktuálny doklad.

Podľa dátumu - Program čísluje doklady vo formáte rrmmčččč. Napríklad prvá príjemka v Septembri 2011 bude označená P11090001. Pri pridaní dokladu do daného mesiaca program povýši posledné číslo dokladu v danom mesiaci.
Príklad: v Decembri 2014 bude pridaná príjemka s dátumom 25.9.2014. Napriek tomu, že aj v mesiaci Október a November boli vytvárané príjemky, program povýši posledné číslo príjemky v Septembri a pridelí ho dokladu. Pridelené číslo bude P14090002.

Bližšie informácie o číslovaní získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Kredit limit

Vyžadovať schvaľovanie príkazov na úhradu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

21.6.2018