Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Účtovníctvo

Nastavenia vedenia účtovníctva v programe OBERON je dostupné cez ponuku ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Typ účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

               

Druh účtovného obdobia

Štandardným účtovným obdobím je kalendárny rok. Tu je možné nastaviť účtovný rok iný, ako je kalendárny, tzv. hospodárky rok.

Číslovanie - Pohľadávky a záväzky

Dátum skladového pohybu

Centrálna splatnosť faktúr

Použiť variabilný symbol z evidencie obchodných partnerov

Vyžadovať zadať predkontáciu

               

Spôsob účtovania skladu

Zvoľte spôsob účtovania skladu (zásob) - nastavenie platí len pre podvojné účtovníctvo. Od tohto nastavenia závisia predkontácie a zaúčtovanie účtovného predpisu prijatej faktúry.

Bližšie informácie o účtovaní skladu získate v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).

 

Účtovanie skladových položiek

Ak nebude na skladovej karte zadaná predkontácia, spôsob zaúčtovania môže byť automaticky určený podľa typu skladovej karty (najmä členenie na tovary a služby). V opačnom prípade bude položka zaúčtovaná podľa hlavnej predkontácie dokladu.

Táto záložka je dostupná len v systéme jednoduchého účtovníctva.

Číslovanie pokladničných dokladov

Zadáva sa spôsob číslovania pokladničných dokladov v účtovnom/peňažnom denníku. Spôsob číslovania pokladničných dokladov môže byť:

  • nečíslovať - Program nebude číslovať doklady, číslo dokladu je potrebné zadať manuálne.
  • príjmové a výdavkové doklady číslovať spolu - Program nebude rozlišovať medzi príjmom a výdajom, doklady sa budú číslovať podľa typu číslovania.
  • príjmové a výdavkové doklady číslovať samostatne - Program bude číslovať príjem a výdaj samostatne v číselnom rade.

Typ číslovania

Štandard - Program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo, tak ako by to bol aktuálny doklad.

Podľa dátumu - Program čísluje doklady vo formáte rrmmčččč. Napríklad prvá príjemka v Septembri 2011 bude označená P11090001. Pri pridaní dokladu do daného mesiaca program povýši posledné číslo dokladu v danom mesiaci.
Príklad: v Decembri 2014 bude pridaná príjemka s dátumom 25.9.2014. Napriek tomu, že aj v mesiaci Október a November boli vytvárané príjemky, program povýši posledné číslo príjemky v Septembri a pridelí ho dokladu. Pridelené číslo bude P14090002.

Bližšie informácie o číslovaní získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Kredit limit

Vyžadovať schvaľovanie príkazov na úhradu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018