Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia komunikácie XML

Formulár Nastavenie XML komunikácie umožňuje pridávať, prípadne upravovať daný záznam. Formulár je dostupný z ponuky Servis - Nastavenia XML komunikácie.

Popis formulára Nastavenie XML komunikácie

Moduly (agenda)

Určuje v akých agendách je možné s danými nastaveniami pracovať.

Ďalšie nastavenia

Tlačidlo zobrazí formulár Formulár Podrobné nastavenia komunikácie XML. Nastavujú sa v ňom napriklad sklady, s ktorými má program pracovať a podrobnosti importu a exportu.

XSLT transformačná šablóna pre súbor externého systému

Určuje transformačnú šablónu XSLT, pomocou ktorej je možné zobraziť náhľad XML súboru ešte pred jeho importom (najčastejšie vo formáte HTML). Uvedená šablóna by mala pochádzať z externého systému (zo systému, z ktorého bol vygenerovaný XML súboru). Obdobne sa daná šablóna používa aj pri exporte údajov.

XSLT transformačná šablóna pre súbor interného systému

Určuje transformačnú šablónu XSLT, pomocou ktorej je možné zobraziť náhľad XML súboru ešte pred importom (najčastejšie vo formáte HTML). Uvedená šablóna je súčasťou systému OBERON, je ju však možné jednoducho upraviť a prispôsobiť svojim požiadavkám. Obdobne sa daná šablóna používa aj pri exporte údajov.

Typ príkazu

Umožňuje pred importom vykonať  konverziu XML súboru inej ako natívnej (priamo podporovanej) štruktúry (najčastejšie XML štruktúry z iného účtovného systému), prípadne po exporte vykonať konverziu XML súboru z natívneho formátu do ľubovoľného iného formátu.
Konverziu je možné vykonať viacerými spôsobmi:

  • XSLT šablóna - XSLT (EXtensible Stylesheet Language) transformačná šablóna umožňuje zmeniť štruktúru XML dokumentu, prípadne vykonať konverziu údajov do iného formátu (napr. HTML, CSV atď).
  • OBERON AddIn - špeciálny zásuvný modul vo formáte DLL knižnice, ktorý obsahuje funkcie na konverziu XML do akéhokoľvek formátu
  • Spustiteľný súbor - program, ktorý vykoná konverziu XML súboru do požadovaného formátu. Spustiteľný súbor je možné volať aj s parametrami ($source - zdrojový súbor, $destination - cieľový súbor)
  • HTTP odkaz - HTTP odkaz, ktorý vykoná konverziu XML súboru do požadovaného formátu.

Príkaz

Zadáva sa príkazový riadok podľa vyššie uvedeného nastavenia (Typ príkazu).

Zdroj (cieľ) transportu údajov

Zdroj transportu je označenie databázy (firmy), z ktorej sa údaje importujú. Zdroj transportu sa nastavuje pri type transportu Import.

Cieľ transportu je označenie databázy (firmy), do ktorej sa údaje exportujú. Zdroj transportu sa nastavuje pri type transportu Export.

Bližšie informácie získate v časti Čo sú zdroje a ciele transportu a ako ich nastaviť. 

Príbuzné témy