Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Tlač

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Pokladničný doklad

Nastaví sa tlač čísla pokladničného dokladu v účtovnom (peňažnom) denníku.

Doklad

Tlačiť celkom poskytnutú zľavu

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní tlačiť aj celkovú poskytnutú zľavu na doklade. V prípade, že na každej položke je iná zľava (prípadne na niektorých nie je), nie je triviálne určiť celkovú poskytnutú zľavu a teda je vhodné aby ju program vyrátal a vytlačil. Celková poskytnutá zľava je rozdiel súm predajných cien položiek bez zľavy a so zľavou vyjadrená v percentách.

Tlačiť celkovú hmotnosť položiek

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní tlačiť aj celkovú hmotnosť položiek daného dokladu. Hmotnosť položky sa zadáva na skladovej karte (záložka Doplň. údaje). Zobraziť celkovú hmotnosť položiek je možné zobraziť vo formulári Výdajka stlačením skratkovej klávesy F9.

Položky dokladu

K názvu položky pripájať čiarový kód

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní tlačiť čiarový kód ku každej položke. Čiarový kód položky je možné zadať na skladovej karte. Na doklade sa bude tlačiť iba prvý čiarový kód aj v prípade, že na skladovej karte je ich zadaných viac.

K názvu položky pripájať informáciu o balení (prepočte merných jednotiek)

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní pripojiť k názvu položky aj informáciu o prepočte merných jednotiek pre výdaj.

Príklad: skladová karta Minerálka je evidovaná v l (litroch) a merná jednotka pre výdaj je 1 dcl s koeficientom prepočtu 0,1 l = 1 dcl. Vo výdajke je vydaná Minerálka v množstve 1 dcl. V tlačovom výstupe Výdajka je názov položky Minerálka 0,1 l = dcl.

Prepočet merných jednotiek je možné zadať na skladovej karte.

K názvu položky pripájať záručnú dobu

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní pripojiť k názvu položky pripojiť Záručnú dobu. Záručnú dobu je možné zadať na skladovej karte.

Za položku tlačiť hodnotu z poľa 'Popis pri predaji'

Na tlačových výstupoch pokladničných dokladoch, výdajok, faktúr umožní za položku dokladu tlačiť hodnotu z poľa Popis pri predaji. Pole sa nachádza na skladovej karte v záložke Doplň.údaje. Popis pri predaji je možné použiť aj pri tlači recyklačného popatku na faktúrach.

Číslo položky na doklade

Pri tlači vybraných dokladov je možné na položkách voliteľne tlačiť číslo karty, alebo KP (klasifikáciu produkcie)

Objednávky vydané

Pri tlači vydanej objednávky je možné v názve položky tlačiť Názov skladovej karty (teda názov, pod ktorým evidujete skladovú kartu vo vašej evidencii), alebo Názov (dodávateľ) - t. j. názov, pod ktorým eviduje položku dodávateľ. Pole Názov (dodávateľ) je možné zadať na skladovej karte v záložke Obch. partneri (pole Dodávatelia). Obe možnosti tlačenia názvov je možné kombinovať - pri položke môžu byť tlačené oba názvy.
Príbuzné témy