Pomocník systému OBERON
Formulár Úprava mzdy

Formulár Úprava mzdy slúži na úpravy mzdy pracovníkovi. Formulár Úprava mzdy je dostupný z ponuky MzdyTvorba miezd, tlačidlo Upraviť mzdu

V hlavičke sa nachádza plán pracovnej doby, neprítomnosti, príplatky, odmeny, náhrady mzdy a iné, ktoré sa zadávajú do jednotlivých záložiek nižšie.
V záložke Neprítomnosť sa zadávajú záznamy neprítomnosti v práci napr. nemocenské dávky, dovolenky, ošetrovné, materské a náhrada príjmu, vylúčiteľné doby a iné. Ak sa chcete pozrieť aké neprítomnosti boli pracovníkovi vyplatené v predchádzajúcom období (mesiaci), zmeňte zobrazované obdobie.

V záložke Zložky mzdy sa zadávajú (prípadne upravujú) príplatky, odmeny, náhrady mzdy, zrážky a iné. Mzdové zložky generuje automaticky program na základe pracovného pomeru, tu je možné ďalšie mzdové zložky dopĺňať. 

Novú mzdovú zložku je možné pridať dvomi spôsobmi:
A) Stlačením tlačidla Nový  - po výbere príslušného typu mzdovej zložky sa otvorí formulár, v ktorom sa následne otvorí zoznam mzdových predkontácií.
B) Rýchle zadávanie čísla predkontácie - do poľa Pridať zložku mzdy sa zadáva priamo číslo predkontácie, prípadne kombinácia dvoch (alebo aj troch čísiel), napr. 100*599, kde 100 je hodnota v eurách, 599 je mzdová zložka Iné odmeny (viac informácií v téme Spracovanie mzdy pracovníkovi).

V prípade, že potrebujete pridať zložku mzdy, ktorá sa nenachádza v zozname (napr. určitý typ príplatku), stlačte tlačidlo výberu . Otvorí sa zoznam mzdových predkontácii, v ktorom sa nachádzajú najčastejšie používané predkontácie. Mzdové predkontácie je možné dopĺňať podľa individuálnych požiadaviek zamestnávateľa.

Základná mzda

Príplatok

Odmena

Náhrada

Iný príjem

Zrážka

Zúčtovanie

Zložky mzdy môžu byť znázornené rôznym typom písma:

  • kurzívou - zložky mzdy nebudú tlačené na tlačových výstupoch z dôvodu, že suma je rovná nule
  • tučným písmom - zložka mzdy bola zmenená používateľom

Poistenie

Zobrazujú sa vypočítané odvody so mzdy. začiarknutím poľa Manuálna úprava poistenia je možné upraviť výšku vypočítaných odvodov, prípadne počty dní poistenia. Manuálnu úpravu vypočítanej mzdy vykonávájte len v odôvodnených prípadoch až po spracovaní mzdy (zadaní všetkých zložiek mzdy). Pri akejkoľvek zmene mzdovej zložky (alebo neprítomnosti) bude mzda bude opäť prepočítaná.

Dane

Zobrazuje sa výška dane zo mzdy, daňový bonus, odpočítateľné položky a iné.

Mzdu pracovníka je možné rozúčtovať podľa potrieb firmy na jednotlivé zákazky, pracoviská atď. Mzdy sa členia podľa stromovej štruktúry členenia firmy. Zadať hodnotu, ktorá sa má rozúčtovať je možné zadať ako:

  • čiastku (v eurách)
  • odpracované dni
  • odpracované hodiny
  • percento
  • zvyšok (ostatné nerozúčtované)

Postup rozúčtovania mzdy je popísaný v téme Rozúčtovanie mzdy.

Príklad: Stavebná firma člení mzdové náklady podľa jednotlivých stavieb. Pracovník odpracoval na stavbe v Ružomberku 15 pracovný dní, zvyšný počet dní odpracoval na stavbe v Turíku.

 

V záložke Iné sa zobrazujú údaje o pracovníkovi, napríklad zdravotná poisťovňa, DDS a pod., ktoré sa preberajú z formulára Pracovník.

Čerpaná dovolenka - zobrazia sa informácie o dovolenke pracovníka (prenos z minulého roka, čerpaná dovolenka, zostatok dovolenky).

Náhradné voľno - Náhradné voľno poskytuje zamestnávateľ po dohode so zamestnancom za prácu nadčas, za čas neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo za prácu vo sviatok namiesto mzdového zvýhodnenia, v rozsahu trvania práce nadčas alebo práce vo sviatok si teda zamestnanec vyberie náhradné voľno.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018