Pomocník systému OBERON
Formulár Pracovný pomer pracovníka

Formulár Pracovný pomer pracovníka umožňuje pridávať, prípadne upravovať údaje o pracovnom pomere pracovníka. Formulár je dostupný z ponuky Mzdy, položka Pracovné pomery pracovníkov

Popis formulára

Typ mzdy

Koeficient minimálnej mzdy

Úväzok

Evidenčný stav

Nepoužívať pri tvorbe miezd

Profesia

Pracovná zmena

Pracovisko

Prevádzka

Posledná zmena

Priemery

Vyplatenie mzdy

Odmeny a príplatky

Odpočítateľné položky

Za každý deň čerpania dovolenky vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa počíta zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v kalendárnom štvrťroku predchádzajúcom štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta.

Pole Dovolenka zobrazuje koľko hodín dovolenky v aktuálnom kalendárnom roku pracovník už čerpal. Program aktualizuje zadanú hodnotu v momente vytvorenia mesačnej uzávierky miezd. Pri stornovaní mesačnej uzávierky sa obnoví pôvodná hodnota.

Zadáva sa neprítomnosť v práci, napr. čerpanie dovolenky, nemocenské, ošetrovanie, rodičovská a materská dovolenka, neplatené voľno atď. Neprítomnosti je možné pracovníkovi pridať stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom zadáte časové obdobie, v ktorom bude trvať vylúčiteľná doba, dôvod atď.

V zozname zrážok sa zobrazujú pravidelné mesačné zrážky pracovníka. Zadané zrážky sa prenášajú do miezd, kde je ich možné ešte upraviť. Novú zrážku je možné zadať po stlačení tlačidla Nový. Mzdové sadzby je možné vybrať z ponuky:

  • základná mzda
  • príplatok
  • odmena
  • iný príjem

Zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané buď podľa zákona alebo podľa dohody uzavretej medzi zamestnávateľom a zamestnancom (výnimočne podľa dohody medzi zamestnancom a treťou osobou). Zrážku je možné pridať stlačením tlačidla Nový.

Zrážke je možné vybrať spôsob platby. Pri výbere typu platby Poukážka sa prihliada na údaje zadané na záložke Doplňujúce údaje, v prospech koho sa zrážka zráža.

Exekučná zrážka - zadáva sa ako zrážka po prijatí Rozhodnutia o vykonaní zrážok zo mzdy od exekútora alebo po prijatí Dohody o zrážkach medzi pracovníkom a veriteľom (§ 551 Obč. zákonníka). Pri rozviazaní pracovného pomeru s pracovníkom sa táto skutočnosť oznamuje exekútorovi (veriteľovi), ktorý vydá nové rozhodnutie.

Umožniť pracovať s dochádzkou - umožní pracovníkovi s daným pracovným pomerom evidovať pracovný čas a dochádzku (pracovník sa bude zobrazovať v Pracovnom kalendári).

Pracovný plán firmy - pracovníkovi sa priradí pracovný plán, podľa ktorého má pracovať (napr. jednozmenná ranná alebo dvojzmenná krátky, dlhý).

Rozvrh zmien pracovného plánu - vyberá sa rozvrh zmien, podľa ktorého má pracovník pracovať - dostupné možnosti sú závislé od pracovnom plánu (pri jednozmennej prevádzke rozvrh A, pri viaczmennej aj ďalšie rozvrhy - B atď.).

Spôsob evidencie pracovného času - určuje spôsob, akým sa eviduje odpracovaný čas pracovníkovi. Viac informácií je možné získať v téme Spôsob evidencie pracovného času.

Prestávku zahrnúť do odpracovaných hodín - zadáva sa dĺžka prestávky (v minútach), ktorá má byť zahrnutá do odpracovaných hodín. Ak zamestnávateľ neprepláca prestávku, uveďte nulu. Viac informácií je možné získať v téme O prestávkach v práci.

Pre výpočet mzdy preberať odpracované hodiny z dochádzky - evidencia odpracovaných hodín, nadčasov a podobne v dochádzke sa popužije pri výpočte mzdy. Ak nebude nastavenie začiarknuté, pracovníkovi sa síce môže evidovať dochádzka, avšak nebude prepojená s výpočtom mzdy.

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.

Spôsob doručovania dokumentov

Vyberá sa jeden z nasledujúcich spôsobov doručovania dokumentov:

  • elektronické doručenie,
  • osobné prevzatie,
  • odoslanie poštou.

Tlačidlá vo formulári Pracovný pomer pracovníka

Dokumenty a výkazy

Evidenčný list

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018