Pomocník systému OBERON
Formulár Pracovný pomer pracovníka

Formulár Pracovný pomer pracovníka umožňuje pridávať, prípadne upravovať údaje o pracovnom pomere pracovníkov. Formulár je dostupný z ponuky Mzdy, položka Pracovné pomery pracovníkov

Popis formulára

Typ mzdy

Koeficient minimálnej mzdy

Úväzok

Evidenčný stav

Profesia

Pracovná zmena

Pracovisko

Prevádzka

Posledná zmena

Priemery

Vyplatenie mzdy

Odmeny a príplatky

Odpočítateľné položky

Za každý deň čerpania dovolenky, vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa počíta zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v kalendárnom štvrťroku predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta.

Pole Dovolenka zobrazuje koľko hodín dovolenky v tomto kalendárnom roku pracovník už čerpal. Program aktualizuje zadanú hodnotu v momente vytvorenie mesačnej uzávierky miezd. Pri stornovaní mesačnej uzávierky sa obnoví pôvodná hodnota.

Zadáva sa neprítomnosť v práci, napr. čerpanie dovolenky, nemocenské, ošetrovanie, rodičovská a materská dovolenka, neplatené voľno atď.. Neprítomnosti je možné pracovníkovi pridať stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom zadáte časové obdobie, v ktorom bude trvať vylúčiteľná doba, dôvod atď..

V zozname zrážok sa zobrazujú pravidelné mesačné zrážky pracovníka. Zadané zrážky sa prenášajú do miezd, kde je ich možné ešte upraviť. Novú zrážku je možné zadať po stlačení tlačidla Nový. Mzdové sadzby je možné vybrať z ponuky:

  • základná mzda
  • príplatok
  • odmena
  • iný príjem

Zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané buď podľa zákona, alebo podľa dohody uzavretej medzi zamestnávateľom a zamestnancom (výnimočne podľa dohody medzi zamestnancom a treťou osobou). Zrážku je možné pridať stlačením tlačidla Nový.

Zrážke je možné vybrať spôsob platby. Pri výbere typu platby Poukážka sa prihliada na údaje zadané na záložke Doplňujúce údaje v prospech koho je zrážka zrážaná.

Exekučná zrážka - zadáva sa ako zrážka po obdržaní Rozhodnutia a vykonaní zrážok zo mzdy od exekútora alebo po obdržaní Dohody o zrážkach medzi pracovníkom a veriteľom (§ 551 Obč. zákonníka). Pri rozviazaní pracovného pomeru s pracovníkom sa táto skutočnosť oznamuje exekútorovi (veriteľovi), ktorý vydá nové rozhodnutie.

Umožniť pracovať s dochádzkou - umožní pracovníkovi s daným pracovným pomerom evidovať pracovný čas a dochádzku,

Pracovný plán firmy - pracovníkovi sa priradí pracovný plán, podľa ktorého má pracovať (napr. jednozmenná ranná alebo dvojzmenná krátky, dlhý).

Rozvrh zmien pracovného plánu - vyberte rozvrh zmien, podľa ktorého má pracovník pracovať - dostupné možnosti sú závislé od pracovnom plánu (pri jednozmennej prevádzke rozvrh A, pri viaczmennej aj ďalšie rozvrhy - B atď.).

Prestávku zahrnúť do odpracovaných hodín - zadáva sa dĺžka prestávky (v minútach), ktorá má byť zahrnutá do odpracovaných hodín. Ak zamestnávateľ neprepláca prestávku, uveďte nulu.

Pre výpočet mzdy preberať odpracované hodiny z dochádzky - z dochádzky je možné preniesť odpracované hodiny do výpočtu miezd.

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácii.

Spôsob doručovania dokumentov

Spôsob doručovania dokumentov môže byť:

  • elektronické doručenie
  • osobné prevzatie
  • odoslanie poštou

Tlačidlá vo formulári Pracovný pomer pracovníka

Dokumenty a výkazy

Evidenčný list

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

21.6.2018