Pomocník systému OBERON
Účtovná osnova pre podnikateľské subjekty 2012

Legislatíva > Účtovná osnova pre podnikateľské subjekty > Účtovná osnova pre podnikateľské subjekty 2012
Účtovná trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok
012 - Aktivované náklady na vývoj
013 - Softvér
014 - Oceniteľné práva
015 - Goodwill
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok


02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
025 - Pestovateľské celky trvalých porastov
026 - Základné stádo a ťažné zvieratá
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 

03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umelecké diela a zbierky
 

04 - Obstaranie dlhodobého majetku
041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku
 

05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
 

06 - Dlhodobý finančný majetok
061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely
065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
067 - Ostatné pôžičky
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 - Oprávky k softvéru
074 - Oprávky k oceniteľným právam
075 - Oprávky ku goodwillu
079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
 

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky k stavbám
082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku


09 - Opravné položky k dlhodobému majetku

091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
097 - Opravná položky k nadobudnutému majetku
098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

 

Účtovná trieda 1 - Zásoby

11 - Materiál
111 - Obstaranie materiálu
112 - Materiál na sklade
119 - Materiál na ceste

12 - Zásoby vlastnej výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastnej výroby
123 - Výrobky
124 - Zvieratá

13 - Tovar
131 - Obstaranie tovaru
132 - Tovar na sklade a v predajniach
133 - Nehnuteľnosť na predaj
139 - Tovar na ceste

19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravné položky k materiálu
192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe
193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
194 - Opravné položky k výrobkom
195 - Opravné položky k zvieratám
196 - Opravné položky k tovaru

Účtovná trieda 2 - Finančné účty

21 - Peniaze
211 - Pokladnica
213 - Ceniny

22 - Účty v bankách
221 - Bankové účty

23 - Bežné bankové úvery 
231 - Krátkodobé bankové úvery
232 - Eskontné úvery

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 - Vydané krátkodobé dlhopisy 
249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobý finančný majetok
251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 - Vlastné dlhopisy
256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 - Prevody medzi finančnými účtami
261 - Peniaze na ceste 

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

 

Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31 - Pohľadávky
311 - Odberatelia
312 - Zmenky na inkaso
313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere 
314 - Poskytnuté preddavky
315 - Ostatné pohľadávky
316 - Čistá hodnota zákazky

32 - Záväzky
321 - Dodávatelia
322 - Zmenky na úhradu
323 - Krátkodobé rezervy
324 - Prijaté preddavky
325 - Ostatné záväzky
326 - Nevyfakturované dodávky

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331 - Zamestnanci
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 - Pohľadávky voči zamestnancom
336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 - Zúčtovanie daní a dotácií
341 - Daň z príjmov
342 - Ostatné priame dane
343 - Daň z pridanej hodnoty .
345 - Ostatné dane a poplatky
346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 - Ostatné dotácie


35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351 - Pohľadávky v rámci konsolidovanému celku
353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku
364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 - Záväzky voči účastníkom združenia

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky 
371 - Pohľadávky z predaja podniku
372 - Záväzky z kúpy podniku
373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 - Pohľadávky z nájmu
375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 - Nakúpené opcie
377 - Predané opcie
378 - Iné pohľadávky
379 - Iné záväzky 

38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381 - Náklady budúcich období
382 - Komplexné náklady budúcich období
383 - Výdavky budúcich období
384 - Výnosy budúcich období
385 - Príjmy budúcich období

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 - Opravnáé položky k pohľadávkam
395 - Vnútorné zúčtovanie
398 - Spojovací účet pri združení

 

Účtovná trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 - Základné imanie a kapitálové fondy
411 - Základné imanie
412 - Emisné ážio
413 - Ostatné kapitálové fondy
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 - Zákonný rezervný fond s kapitálových vkladov
418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419 - Zmeny základného imania

42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
421 - Zákonný rezervný fond
422 - Nedeliteľný fond 
423 - Štatutárne fondy
427 - Ostatné fondy
428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
429 - Neuhradená strata minulých rokov

43 - Výsledok hospodárenia
431- Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 

45 - Rezervy
451 - Rezervy zákonné
459 - Ostatné rezervy

46 - Bankové úvery 
461 - Bankové úvery

47 - Dlhodobé záväzky
471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
472 - Záväzky zo sociálneho fondu
473 - Vydané dlhopisy
474 - Záväzky z nájmu
475 - Dlhodobé prijaté preddavky
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 - Dlhodobé zmenky na úhradu
479 - Ostatné dlhodobé záväzky

48 - Odložený daňový záväzok a odložená dáňová pohľadávka
481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49 - Fyzická osoba - podnikateľ
491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

 

Účtovná trieda 5 - Náklady

50 - Spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 - Predaný tovar
505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
507 - Predaná nehnuteľnosť

51 - Služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby

52 - Osobné náklady 
521 - Mzdové náklady
522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
523 - Odmeny členov orgánov spoločnosti a družstva
524 - Zákonné sociálne poistenie
525 - Ostatné sociálne poistenie 
526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa
527 - Zákonné sociálne náklady
528 - Ostatné sociálne náklady

53 - Dane a poplatky
531 - Daň z motorových vozidiel
532 - Daň z nehnuteľnosti
538 - Ostatné dane a poplatky

54 - Iné náklady na hospodársku činnosť
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
542 - Predaný materiál
543 - Dary
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 - Manká a škody

55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

56 - Finančné náklady 
561 - Predané cenné papiere a podiely
562 - Úroky
563 - Kurzové straty
564 - Náklady na precenenie cenných papierov
565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 - Náklady na derivátové operácie
568 - Ostatné finančné náklady
569 - Manká a škody na finančnom majetku

58 - Mimoriadne náklady 
582 - Škody
588 - Ostatné mimoriadne náklady

59 - Dane z príjmov a prevodové účty
591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
595 - Dodatočné odvody dane z príjmov
596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 
597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť
598 - Prevod finančných nákladov

 

Účtovná trieda 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
604 - Tržby za tovar
606 - Výnosy zo zákazky
607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
611 - Zmena stavu nedokončenej výroby
612 - Zmena stavu polotovarov
613 - Zmena stavu výrobkov
614 - Zmena stavu zvierat

62 - Aktivácia
621 - Aktivácia materiálu a tovaru
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
642 - Tržby z predaja materiálu
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku


66 - Finančné výnosy
661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 - Úroky
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z precenenia cenných papierov
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 - Výnosy z derivátových operácií
668 - Ostatné finančné výnosy

68 - Mimoriadne výnosy
682 - Náhrady škôd
688 - Ostatné mimoriadne výnosy

69 - Prevodové účty
697 - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
698 - Prevod finančných výnosov

 

Účtovná trieda 7 - Uzávierkové a podsúvahové účty

70 - Súvahové uzávierkové účty
701 - Začiatočný účet súvahový
702 - Konečný účet súvahový

71 - Výsledkový uzávierkový účet
710 - Účet ziskov a strát
711 - Začiatočný účet nákladov a výnosov
75 až 79 - Podsúvahové účty