Pomocník systému OBERON
Účtovná osnova pre neziskové organizácie 2011

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
01 – Dlhodobý nehmotný majetok
012 – Aktivované náklady na vývoj
013 – Softvér
014 – Oceniteľné práva
018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok
019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 

02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
021 – Stavby
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
023 – Dopravné prostriedky
025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
026 – Základné stádo a ťažné zvieratá
028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok
029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 

03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
031 – Pozemky
032 – Umelecké diela a zbierky
033 -  Predmety z drahých kovov
 

04 – Obstaranie dlhodobého majetku
041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku
 

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
 

06 – Dlhodobý finančný majetok
061 – Podielové cenné papiere a podiely v dčérskej účtovnej jednotke
062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
063 -  Realizovateľné cenné papiere a podiely
065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
067 – Ostatné pôžičky
069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 – Oprávky k softvéru
074 – Oprávky k oceniteľným právam
078 – Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku
079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
 

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081 – Oprávky k stavbám
082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí
083 – Oprávky k dopravným prostriedkom
085 – Oprávky k pestovateľským celkom a trvalým porastom
086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku
089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
 

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
091 – Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
093 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom
096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
 

 

Účtová trieda 1 – Zásoby
11 – Materiál
111 – Obstaranie materiálu
112 – Materiál na sklade
119 – Materiál na ceste
 

12 – Zásoby vlastnej výroby
121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastnej výroby
123 – Výrobky
124 – Zvieratá
 

13 – Tovar
131 – Obstaranie tovaru
132 – Tovar na sklade a v predajniach
139 – Tovar na ceste
 

19 – Opravné položky k zásobám
191 – Opravná položka k materiálu
192 – Opravná položka k nedokončenej výrobe
193 – Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby
194 – Opravná položka k výrobkom
195 – Opravná položka k zvieratám
196 – Opravná položka k tovaru
 

 

Účtová trieda 2 – Finančné účty
21 – Peniaze
211 – Pokladnica
213 – Ceniny
 

22 – Účty v bankách
221 – Bankové účty
222 -  Výdavkový rozpočtový účet
223 -  Prijímový rozpočtový účet
224 -  Účet štátnych rozpočtových príjmov
225 -  Účet štátnych rozpočtových výdavkov

 

23 – Bežné bankové úvery
231 – Krátkodobé bankové úvery
232 – Eskontné úvery
 

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 – Vydané krátkodobé dlhopisy
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
 

25 – Krátkodobý finančný majetok
251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 – Vlastné dlhopisy
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku
 

26 – Prevody medzi finančnými účtami
261 – Peniaze na ceste

27 - Návratné finančné výpomoci
271 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
272 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
274 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
275 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
277 - Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám

28 - Účty štátnej pokladnice
 

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
 

 

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
31 – Pohľadávky
311 – Odberatelia
312 – Zmenky na inkaso
313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
315 – Ostatné pohľadávky
316 -  Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
317 -  Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov
318 -  Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
319 -  Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
 

32 – Záväzky
321 – Dodávatelia
322 – Zmenky na úhradu
323 – Krátkodobé rezervy
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky
 

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331 – Zamestnanci
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
 

34 – Zúčtovanie daní a poplatkov
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
 

35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu
353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania


(účinnosť od 1.januára 2012)

36 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu
367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 – Záväzky voči združeniu
369 -  Pohľadávky voči združeniu
 

37 – Iné pohľadávky a záväzky
371 - Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 - Pohľadávky z nájmu
375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 - Nakúpené opcie
377 - Predané opcie
378 – Iné pohľadávky
379 – Iné záväzky
 

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381 – Náklady budúcich období
382 - Komplexné náklady budúcich období
383 – Výdavky budúcich období
384 – Výnosy budúcich období
385 – Príjmy budúcich období
 

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 – Opravná položka k pohľadávkam
395 – Vnútorné zúčtovanie
396 – Spojovací účet pri združení
 


Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky
41 – Oceňovacie rozdiely
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
 

42 – Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky hospodárenia
421 – Zákonný rezervný fond
427 – Ostatné fondy
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
 

43 – Výsledok hospodárenia
431 – Výsledok hospodárenia

(účinnosť od 1.januára 2012)
 

45 – Rezervy
451 – Rezervy zákonné
459 – Ostatné rezervy
 

46 – Dlhodobé bankové úvery
461 – Dlhodobé bankové úvery
 

47 – Dlhodobé záväzky
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
473 – Vydané dlhopisy
474 – Záväzky z nájmu
475 – Dlhodobé prijaté preddavky
476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 – Dlhodobé zmenky na úhradu
479 – Ostatné dlhodobé záväzky
 

 

Účtová trieda 5 – Náklady
50 – Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 – Predaný tovar
 

51 – Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
 

53 – Dane a poplatky
531 – Daň z motorových vozidiel
532 – Daň z nehnuteľností
538 – Ostatné dane a poplatky
 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
542 – Predaný materiál
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 – Manká a škody
 

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
554 – Tvorba rezerv z finančnej činnosti
555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557 – Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
559 – Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

56 – Finančné náklady
561 – Predané cenné papiere a podiely
562 – Úroky
563 – Kurzové straty
564 - Náklady na precenenie cenných papierov
566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 – Náklady na derivátové operácie
568 - Ostatné finančné náklady
569 - Manká a škody na finančnom majetku

57 – Mimoriadne náklady
572 - Škody
574 - Tvorba rezerv
578 - Ostatné mimoriadne náklady
579 - Tvorba opravných položiek

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejne správy
583 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším   územným celkom
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
 

59 – Dane z príjmov
591 – Splatná daň z príjmov
595 – Dodatočne platená daň z príjmov

 

 

Účtová trieda 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar
 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
611 – Zmena stavu nedokončenej výroby
612 – Zmena stavu polotovarov
613 – Zmena stavu výrobkov
614 – Zmena stavu zvierat
 

62 – Aktivácia
621 – Aktivácia materiálu a tovaru
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
631 - Daňové a colné výnosy štátu
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
 

64 – Ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
642 – Tržby z predaja materiálu
644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
 

65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
654 – Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657 – Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
 

66 – Finančné výnosy
661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 – Úroky
663 – Kurzové zisky
664 – Výnosy z precenenia cenných papierov
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 – Výnosy z derivátových operácií
668 - Ostatné finančné výnosy
 

67 – Mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
674 - Zúčtovanie rezerv
678 - Ostatné mimoriadne výnosy
679 - Zúčtovanie opravných položiek

68 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
681 - Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
682 - Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
685 - Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev
686 - Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
687 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
689 - Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov


69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územných celkom
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejenj správy
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

 

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
70 – Súvahové uzávierkové účty
701 – Začiatočný účet súvahový
702 – Konečný účet súvahový
 

71 – Výsledkový uzávierkový účet
710 – Účet výsledku hospodárenia
 

75 až 79 – Podsúvahové účty
 

 

Účtové triedy 8 a 9– Vnútroorganizačné účtovníctvo


EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018