Pomocník systému OBERON
Typy licencií

Základné informácie > Cena > Typy licencií

Licenčné práva umožňujú využívať systém OBERON v súlade s typom aktivovanej licencie. Skôr, než pristúpite k objednaniu licencie, odporúčame sa oboznámiť s rozdielmi medzi jednotlivými typmi licencií špecifikovanými v tejto téme Pomocníka. Tie určujú, v aktom rozsahu je možné dané agendy (evidencie) používať. Najčastejšie je to počet záznamov v evidencii za jeden kalendárny rok, prípadne maximálny počet súčasne pracujúcich používateľov. Viac informácií o cene licencie systému OBERON získate v téme Cenník - licencie OBERON.

OBERON rozlišuje dva základné druhy licencií:

  1. Licencia pre jednu firmu - ide o bežnú licenciu, určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch). V rámci tohto druhu licencie sa rozlišujú tieto typy licencií:
    a) Mini,
    b)
    Štandard,
    c) Profi.
  2. Multilicencia - ide o špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem.
Niektoré moduly alebo súčasti systému OBERON sú plne funkčné aj bez zakúpenia licencie, napr. Evidencia vozidiel, Kniha majetku, Editor tlačových výstupov a pod.

1. Licencia pre jednu firmu

Účtovníctvo

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
30€
Štandard
50€
Profi
70€
 Zápisy v účtovnom denníku 100 1 000 10 000 neobmedzene
 Zápisy v peňažnom denníku 100 1 000 10 000 neobmedzene
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 250 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Kniha majetku (odpisy), drobného majetku a a a a
 Kniha evidencie DPH a a a a
 Tlačové výstupy v rôznych jazykoch a štýloch a a a a
 Hromadné účtovanie položiek bankových výpisov a a a a
 Podpora elektronického platobného styku a a a a
 Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu eDane a a a a
Legenda: a- je zahrnuté v licencii r - nie je zahrnuté v licencii

Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
30€
Štandard
50€
Profi
80€
 Počet skladov neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych  skladoch) 100 1 000 10 000 neobmedzene
 Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) 100 10 000 100 000 neobmedzene
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 250 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Evidencia výrobných a sériových čísiel a a a a
 Evidencia parametrov a variantov a a a a
 Výdajky, príjemky, objednávky a a a a
 Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Celkový počet pokladničných dokladov 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Cenotvorba - množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Počet pokladničných dokladov v Pokladnici  OBERON  2/deň neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Prepojenie s internetovým obchodom a a a a
 Komunikácia s hardvérovými zariadeniami a a a a
 Systém bonovacích monitorov a a a a
 Aplikácia OBERON pre PDA on-line a a a a
 OBERON Web a a a a
Legenda: a- je zahrnuté v licencii r - nie je zahrnuté v licencii

Mzdy a dochádzka

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie
Mini
30€
Štandard
10€
Profi
100€
 Počet pracovníkov v evidencii neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Maximálny počet spracovaných miezd/rok 3 72 240 neobmedzene
 Priemerný počet pracovníkov/rok 0 6 20 neobmedzene
 Dochádzka - generovanie pracovného plánu
 (pracovníkov za mesiac)
3 6 20 a
 Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov
 (pracovníkov za mesiac)
3 6 20 a
 Všetky ostatné evidencie a a a a
 Sieťová verzia a a a a
 Počet spracovávaných firiem neobmedzene 1 1 1
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov a a a a
Legenda: a- je zahrnuté v licencii r - nie je zahrnuté v licencii

CRM a registratúra

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
20€
Štandard
40€
Profi
10%€
 Počet úloh a udalostí 10 250 1 000 neobmedzene
 Automatické posielanie SMS správ a e-mailov a a a a
 Evidencia reklamácií a servisu 10 250 1 000 neobmedzene
 Počet záznamov v registratúrnom denníku 10 500 2 000 neobmedzene
Legenda: a- je zahrnuté v licencii r - nie je zahrnuté v licencii

Hotelová recepcia

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
20€
Štandard
70€
Profi
120€
Počet izieb 2 8 25 neobmedzene
Počet zápisov v knihe rezervácií 10 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet zápisov v knihe ubytovaných 10 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Podpora manažéra rezervačných kanálov a a a a
OBERON Web a a a a
Legenda: a- je zahrnuté v licencii r - nie je zahrnuté v licencii

Ostatné evidencie a funkcie

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Transport údajov a a a a
 Modul Evidencia vozidiel a a a a
 Program Editor tlačových výstupov a a a a
 Počet spracovávaných firiem neobmedzene 1 1 1
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov a a a a
 Automatické notifikácie a a a a
 Všetky ostatné evidencie a a a a
 Služba Vzdialená pomoc a a a a
 Aktualizácia programov cez internet a a a a
 Automatická aktualizácia a a a a
Legenda: a- je zahrnuté v licencii r- nie je zahrnuté v licencii

2. Multilicencia pre účtovné jednotky

Účtovníctvo podvojné aj jednoduché

 Kniha alebo funkcia Multi
 Zápisy v účtovnom denníku 5 000
 Zápisy v peňažnom denníku 2 000
 Počet zápisov v knihe pohľadávok neobmedzene
 Kniha majetku (odpisy), drobného majetku a
 Kniha evidencie DPH a
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov a HW
Legenda: a- je zahrnuté v licencii r- nie je zahrnuté v licencii HW - potreba hardvérového kľúča

Mzdy a dochádzka

 Kniha alebo funkcia Multi
 Počet pracovníkov v evidencii neobmedzene
 Maximálny počet spracovaných miezd/rok 240
 Priemerný počet pracovníkov/rok 20
 Dochádzka - generovanie pracovného plánu
 (pracovníkov za mesiac)
20
 Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov
 (pracovníkov za mesiac)
20
 Všetky ostatné evidencie a
 Sieťová verzia r
 Počet spracovávaných firiem neobmedzene
 Prenositeľnosť údajov na iné počítače

a HW

Legenda: a- je zahrnuté v licencii r- nie je zahrnuté v licencii HW - potreba hardvérového kľúča
Príbuzné témy