Pomocník systému OBERON
Typy licencií

Základné informácie > Cena > Typy licencií

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o rozsahu jednotlivých typov licencie pre jednu firmu s ohľadom na dostupnosť funkcií a počet zápisov v evidenciách jednotlivých modulov systému OBERON. Téma obsahuje aj informácie o dostupnosti funkcií a počte zápisov v evidenciách jednotlivých modulov v rámci multilicencie pre viaceré firmy.

Základné informácie

Niektoré moduly alebo súčasti systému OBERON sú plne funkčné aj bez zakúpenia licencie, napr. Evidencia vozidiel, Kniha majetku, Editor tlačových výstupov a pod.

1. Licencia pre jednu firmu

Účtovníctvo

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
30€
Štandard
60€
Profi
90€
Počet zápisov v účtovnom denníku 100 1 000 10 000 neobmedzene
Počet zápisov v peňažnom denníku 100 1 000 10 000 neobmedzene
Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Kniha majetku (odpisy), drobného majetku áno áno áno áno
Kniha evidencie DPH áno áno áno áno
Tlačové výstupy v rôznych jazykoch a štýloch áno áno áno áno
Hromadné spracovanie položiek bankových výpisov áno áno áno áno
Podpora elektronického platobného styku áno áno áno áno
Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu eDane áno áno áno áno
Aplikácia QeeR skener áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
30€
Štandard
60€
Profi
90€
Počet skladov neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych  skladoch) 100 1 000 10 000 neobmedzene
Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) 100 10 000 100 000 neobmedzene
Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Evidencia výrobných a sériových čísiel áno áno áno áno
Evidencia parametrov a variantov áno áno áno áno
Výdajky, príjemky, objednávky áno áno áno áno
Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Celkový počet pokladničných dokladov 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Cenotvorba - množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet pokladničných dokladov v Pokladnici OBERON  2/deň neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Prepojenie s internetovým obchodom áno áno áno áno
Komunikácia s hardvérovými zariadeniami áno áno áno áno
Systém bonovacích monitorov áno áno áno áno
Aplikácia ASTON * áno áno áno áno
Aplikácia LUKUL * áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii, * - potrebné zakúpiť licencie na príslušný počet používateľov

Mzdy a dochádzka

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie
Mini
30€
Štandard
80€
Profi
150€
Počet pracovníkov v evidencii neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Maximálny počet spracovaných miezd/rok 3* 72 240 neobmedzene
Priemerný počet pracovníkov/mesiac 0 6 20 neobmedzene
Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) 3 6 20 neobmedzene
Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) 3 6 20 neobmedzene
Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii
* V mesiacoch január, február a marec nie je možné spracovávať bez licencie. 

Hotelová recepcia

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
30€
Štandard
80€
Profi
180€
Počet izieb 2 8 25 neobmedzene
Počet zápisov v knihe rezervácií 10 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet zápisov v knihe ubytovaných 10 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Prepojenie s manažérom rezervačných kanálov áno áno áno áno
On-line rezervačný formulár ubytovania áno áno áno áno
Hotel on-line check-in áno áno áno áno
Prehľad poskytovaných služieb áno áno áno áno
Podpora čítačky dokladov áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

CRM a registratúra

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
20€
Štandard
40€
Profi
 60€
Počet úloh a udalostí 10 250 1 000 neobmedzene
Evidencia reklamácií a servisu 10 250 1 000 neobmedzene
Počet záznamov v registratúrnom denníku 10 500 2 000 neobmedzene
Hromadné správy (kampane) áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

Ostatné evidencie a funkcie

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
Počet spracovávaných firiem neobmedzene 1 1 1
Všetky ostatné evidencie áno áno áno áno
Modul Evidencia vozidiel áno áno áno áno
Program Editor tlačových výstupov áno áno áno áno
OBERON Web áno áno áno áno
Sieťová prevádzka áno áno áno áno
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov áno áno áno áno
Transport údajov áno áno áno áno
Služba Vzdialená pomoc áno áno áno áno
Automatické notifikácie áno áno áno áno
Automatická aktualizácia áno áno áno áno
Aktualizácia cez internet áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

2. Multilicencia pre viaceré firmy

Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché)

 Kniha alebo funkcia Multi
175 €
Počet zápisov v účtovnom denníku 10 000
Počet zápisov v peňažnom denníku 5 000
Počet zápisov v knihe pohľadávok neobmedzene
Kniha majetku (odpisy), drobného majetku áno
Kniha evidencie DPH áno
Všetky ostatné evidencie áno
Počet spracovávaných firiem neobmedzene
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov áno HW
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie- nie je zahrnuté v licencii, HW - potreba hardvérového kľúča    

Mzdy a dochádzka

 Kniha alebo funkcia Multi
175 €
Počet pracovníkov v evidencii neobmedzene
Maximálny počet spracovaných miezd/rok 240
Priemerný počet pracovníkov/mesiac 20
Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) 20
Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) 20
Všetky ostatné evidencie áno
Počet spracovávaných firiem neobmedzene
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov

áno HW

Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii, HW - potreba hardvérového kľúča
Príbuzné témy