Pomocník systému OBERON
Pracovníci

Základné informácie

Ďalšie možnosti

V knihe Pracovníci sú dostupné ďalšie možnosti práce so záznamami, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vytvoriť pracovný pomer

Zobraziť pracovné pomery pracovníka

Popis formulára Pracovník

V záložke Základné sa zadávajú základné informácie o pracovníkovi - meno, priezvisko, dátum narodenia, vzdelanie, trvalý pobyt atď. Stlačením tlačidla  je možné k pracovníkovi priradiť fotografiu.

Osobné číslo - jedinečný identifikátor pracovníka, ktorý slúži na presnú evidenciu pracovníkov a nemá povahu osobného údaju, napr. vo firme pracujú dvaja pracovníci s menom Ján Novák, na ich odlíšenie sa z dôvodu ochrany osobných údajov použije osobné číslo a nie rodné číslo.

Záložka Kontakty slúži na evidenciu kontaktných údajov o danom pracovníkovi, napríklad trvalý, prechodný pobyt, telefón, e-mail.

Zadáva sa dosiahnuté vzdelanie, číslo dokladu totožnosti, cestovného pasu, vodičského preukazu a bankový účet.

Vzdelanie

Stlačením tlačidla výberu  sa zobrazí odkaz na pomôcku na vyplnenie odborov vzdelania (KOV) pre štatistické vykazovanie. Pomôcka je dostupná na stránke firmy Trexima, s.r.o.

Záložka Rodina slúži na evidenciu rodinných príslušníkov daného pracovníka. Dieťa je možné pridať stlačením tlačidla Nový.

Umožniť pracovať v evidencii

S pracovníkom zapísaným v tejto evidencii je možné umožniť pracovať (alebo zakázať pracovať) v ďalších evidenciách:

  • Mzdy a dochádzka (spracovávanie miezd) - pracovníkovi bude možné vytvoriť pracovný pomer, spracovať mzdu, vytvoriť zmluvu alebo iný dokument;
  • Vozidlá (vodič) - bude uvedený v zozname vodičov - vodičovi môže byť vytvorený cestovný príkaz;
  • Príkazy na úhradu (príkazca) - pri vytváraní príkazov na úhradu môže byť pracovník uvedený ako podateľ príkazu.

Používateľ v systéme OBERON

Pracovníka je možné priradiť k používateľovi, pri nahlasovaní do dochádzkového terminálu bude stačiť prihlásiť sa ako používateľ (nebude treba zadať prístupový kód). 

Ostatné

Zadáva sa heslo na zasielanie zaheslovaných dokumentov, napríklad posielanie výplatných pások na e-mailovú adresu.

Zdravotné poistenie

Pracovníka je potrebné priradiť k zdravotnej poisťovni, v ktorej je prihlásený. Zadanie tohto údaju je dôležité pre správne priradenie zamestnanca na mesačný výkaz preddavkov poistného na zdravotné poistenie a do ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Stlačením tlačidla výberu  sa zobrazí zoznam poisťovní.

Dôchodkové sporenie

Podľa zákona 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení je zamestnávateľ povinný informáciu o tom, že časť poistného na starobné poistenie odchádza do správcovskej spoločnosti, uviesť na výplatnej páske. Na tento účel systém po zadaní dôchodcovskej správcovskej spoločnosti začne počítať mzdovú položku SMF80137 DPs - z toho 2. pilier, ktorá sa následne zobrazí na výplatnej páske.

Vyberte správcovské spoločnosti v prípade, že je pracovník zapojený do 2. dôchodkového piliera – starobného dôchodkového sporenia alebo do 3. dôchodkového piliera – doplnkového dôchodkového sporenia. Stlačením tlačidla výberu  sa zobrazí zoznam poisťovní.

Dochádzkový terminál

Prístupový kód - zadáva sa číselný kód, pod ktorým sa bude pracovník prihlasovať (ponuka OBERON, Príchod/Odchod).

Kód prístupovej karty - zadáva sa kód RFID kľúča, ak sa na evidenciu dochádzky používa snímač prístupu, napríklad ECI-20.

Poznámka

Poznámka slúžia na evidenciu doplňujúcich informácií o danom pracovníkovi.

Ďalšie údaje o pracovníkovi

Zadávajú sa rôzne údaje pracovníka, ktoré sa v praxi často nepoužívajú. Napríklad pracovník s iným občianstvom ako slovenským má jedno rodné číslo pre zdravotnú poisťovňu a iné rodné číslo pre Sociálnu poisťovňu. V prípade, že pracovník má zadané rodné číslo napríklad pre Sociálnu poisťovňu, výkazy pre Sociálnu poisťovňu budú vytvorené s týmto rodným číslom.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018