Pomocník systému OBERON
Hotelové účty

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Hotelové účty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Hotelové účty v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť hotelový účte je možné pomocou formulára Hotelový účet. Postup vytvorenia hotelového účtu je popísaný v téme Vytvorenie hotelového účtu.        
V prípade, že účtovná jednotka používa aj modul Skladová evidencia, možno do hotelového účtu pridávať aj položky skladovej evidencie (skladové karty).
 Obrázok č. 1: Spôsoby zaevidovania úhrady hotelového účtu

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Presun hotelového účtu na inú izbu

Hotelový účet je možné presunúť na inú izbu. Bližšie informácie získate v téme Vytvorenie hotelového účtu.

Manuálne uzatvorenie hotelového účtu

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zaevidovať úhradu hotelového účtu, a tým ho manuálne uzatvoriť. Uhradený hotelový účet sa presunie medzi neaktívne hotelové účty. Bližšie informácie o spôsoboch zaevidovania úhrady za ubytovanie získate v téme Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie.

Zobraziť väzby dokumentu

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy