Pomocník systému OBERON
Cenotvorba ubytovania

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Cenotvorba ubytovania

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Cenotvorba ubytovania v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať, resp. upraviť už vytvorený typ cenovej hladiny a  definovať, resp. upraviť už vytvorenú cenovú hladinu je možné vo formulári Cenová hladina (pozri nižšie).

Väzba Izba -> Typ izby -> Typ cenovej hladiny -> Cenová hladina

Obrázok č. 1: Príklad nastavenia cenotvorby ubytovania

 

Formulár Cenová hladina

Formulár Cenová hladina umožňuje definovať tak cenové hladiny, ako aj typy cenových hladín v module Hotelová recepcia. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Hotel, Cenotvorba ubytovania, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Názov

Zadajte názov cenovej hladiny (napr. Top sezóna).

Cenová kategória hostí

Vyberte cenovú kategóriu hostí, ku ktorej chcete priradiť cenovú hladinu (napr. Bežný hosť, Zmluvná cena a pod.). Cenové kategórie hostí možno v systéme OBERON ľubovoľne definovať (po stlačení tlačidla ). Pri automatickom výpočte ceny za ubytovanie je potrebné zvoliť, ktorá cenová kategória hostí sa má použiť.

Typ cenovej hladiny

Vyberte typ cenovej hladiny, ku ktorému chcete priradiť cenovú hladinu (napr. typ Cenová hladina - izby, Cenová hladina - apartmány a pod.). Typy cenovej hladiny možno v systéme OBERON ľubovoľne definovať (po stlačení tlačidla ). K typu cenovej hladiny sa priraďuje typ izby, preto ak ubytovacie zariadenie predáva rôzne izby s rôznou cenou (napr. štandardné izby, apartmány atď.), je potrebné nadefinovať viac cenových hladín. K jednému typu cenovej hladiny možno priradiť viac typov izieb (pozri Obrázok č. 1), preto nie je potrebné definovať cenovú hladinu pre každý typ izby (ale len pre daný typ cenovej hladiny).

Farba

Na lepšiu orientáciu v grafickom prehľade cien je možné cenovej hladine priradiť konkrétnu farbu.

Priorita ceny

Vyberte prioritu cenovej hladiny. Priorita slúži  na určenie, ktorá cenová hladina má platiť v prípade, že ubytovacie zariadenie má pre daný rozsah dátumov nadefinované viaceré cenové hladiny.

Základná cena - cenová hladina s touto prioritou sa spravidla definuje na celý rok a ak nebude nadefinovaná žiadna iná cenová hladina, použije sa táto. Cenovú hladinu s touto prioritou odporúčame nadefinovať minimálne na obdobie viac ako 1 rok vopred.

Sezónna cena - táto priorita je určená pre cenovú hladinu, ktorá má platiť cez sezónu, t. j. len v určitú časť, resp. viaceré časti roka. Cenová hladina s touto prioritou má pri automatickom výpočte ceny za ubytovanie prednosť pred cenovou hladinou s prioritou Základná cena.

Akciová cena - táto priorita je určená pre cenovú hladinu, ktorá má platiť len v určitú obmedzenú časť, resp. viaceré časti roka. Cenová hladina s touto prioritou má pri automatickom výpočte ceny za ubytovanie prednosť pre cenovou hladinou s prioritou Základná cena alebo Sezónna cena.

Obdobie

Zadajte rozsah dátumov, v ktorom má cenová hladina platiť (napr. jedna cenová hladina sa nadefinuje pre mimosezónu, iná pre hlavnú sezónu a ďalšia pre top sezónu). Dni, v ktorých má daná cenová hladina platiť, možno nastaviť po stlačení tlačidla Ročný kalendár. Informácie o ovládaní kalendára získate v téme Ročný kalendár.

Spôsob výpočtu ceny

Nastavte spôsob výpočtu ceny, a to buď za osoby, alebo za izbu. Cenové hladiny možno nadefinovať pre celé izby (bez ohľadu na počet osôb v nich), alebo pre osoby ubytované na izbe. V tom prípade sa v automatickom výpočte ceny zohľadňuje cena za dospelé osoby (cena za jednu osobu na izbe, cena za dve osoby na izbe, cena za tri osoby na izbe atď.). Na výpočet cien za deti ubytované na pevnom lôžku alebo na prístelke možno v záložke Ceny zadať zľavu v € alebo % z ceny za dospelú osobu. Napr. v izbe 2+1 cena za 1 osobu je 20 €, cena za 2 osoby je 40 € a cena za 3 osoby je 55 € (t. j. cena za pevné lôžko je 20 € a cena za prístelku na dospelú osobu je 15 €). Pri nastavení zľavy 50 % na dieťa na prístelke cena za dieťa v automatickom výpočte ceny za ubytovanie bude 7,50 €.

Pre výpočet cien za deti je možné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Základné nastaviť rozpätie rokov, podľa ktorého sa bude osoba považovať za dieťa. Napr. pri nastavení 3 až 15 rokov sa za deti do 3 rokov neplatí, od 3 do 15 rokov sa uplatňujú ceny za deti, od 15 rokov sa už dieťa posudzuje ako dospelá osoba.

Spôsob zadávania cien

Nastavte spôsob zadávania cien, a to pred zľavou alebo po zľave (napr. pri cene 100 € a po zadaní zľavy 20 % bude po výbere možnosti Ceny zadávať po zľave v automatickom výpočte ceny za ubytovanie cena 100 € figurovať ako cena po zľave 20 %).

Minimálna/maximálna dĺžka pobytu

Nastavte minimálnu a maximálnu dĺžku pobytu, napr. ak minimálna dĺžka pobytu bude 2 dni, pri pobyte na 2 a viac dní bude platiť daná cenová hladina. Ak ubytovacie zariadenie nebude prijímať rezervácie na jednu noc, je potrebné nastaviť všetky cenové hladiny na 2 alebo viac nocí. Minimálna, ani maximálna dĺžka pobytu nemusia byť zadané (sú nepovinné).

Príchod v dňoch (check-in)/Odchod v dňoch (check-out)

Nastavte platnosť danej cenovej hladiny v závislosti od toho, v ktorý deň v týždni sa uskutoční príchod (check-in), resp. odchod (check-out) hosťa. Aby cenová hladina platila pri príchode (odchode) v ktorýkoľvek deň, je potrebné začiarknuť všetky políčka. Pre platnosť cenovej hladiny pre turnusy od soboty do soboty je potrebné začiarknuť len políčko sobota (ostatné dni je potrebné ponechať nezačiarknuté).

Ceny (aj pre rôznu dĺžku pobytu)

Umožňuje zadať ceny za izby alebo ceny za dospelé osoby (v závislosti od nastavenia Spôsobu výpočtu ceny v záložke Základné) odstupňované podľa dĺžky pobytu. Napr. inú cenu je možné nadefinovať pri pobyte na 1 noc a inú pri pobyte s dĺžkou 2, 3 a viac nocí (napr. cena za 1 osobu za 1 noc je 25 €, za 2 noci 24 €, za 3 noci 23 € atď.). Pri automatickom výpočte ceny za ubytovanie sa prihliada aj na dĺžku pobytu.

Ceny za deti

Zadajte výšku zľavy v € alebo % z ceny za dospelú osobu pre dieťa na pevnom lôžku a na prístelke. Pre viac informácií pozri vyššie Spôsob výpočtu ceny.
Zadávajú sa jedinečné identifikátory cenovej hladiny, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými rezervačnými systémami (napr. manažérom rezervačných kanálov). Hodnota identifikátora sa zadáva po stlačení tlačidla Nový.
Príbuzné témy