Pomocník systému OBERON
Služby

Základné informácie

Popis formulára Služba, Základná služba

Formulár Služba je dostupný z ponuky Hotel, Služby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadajú sa základné informácie o službe. Druh služby slúži na bližšiu identifikáciu, členenie služieb umožňuje získať prehľad o službách podľa daného druhu služby. Podľa druhu služby je možné vytvárať tlačové výstupy.
Evidujú sa základné údaje o službe - cena, merná jednotka, zľava. K službe je možné pripojiť aj kód položky (skladovej karty) v prípade vyúčtovania služby pomocou Pokladnice OBERON.
V prípade, že sa služba poskytuje na druhý deň po príchode hosťa, službu je možné automaticky navýšiť o jeden deň.

Popis formulára Služba, Rozšírená služba

Formulár Služba je dostupný z ponuky Hotel, Služby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadávajú sa základné informácie o službe - názov, druh služby, typ služby. Druh služby slúži na bližšiu identifikáciu a členenie služieb a umožňuje získať prehľad o službách podľa daného druhu služby. Podľa druhu služby je možné vytvárať tlačové výstupy.

Služby sa členia na:

  • základná služba - ide o službu, ktorá sa poskytuje pravidelne (večere, parkovanie) a nie je potrebné ju zobrazovať v grafickom prehľade poskytovaných služieb - pri tomto type služby nie je potrebná rezervácia služby.
  • rozšírená služba - služba, ktorú poskytuje hotel (tenis, biliard, prenájom bicyklov, a pod.), a ku ktorej sa vedie evidencia rezervácií a dopytov.
Evidujú sa základné údaje o službe - cena, merná jednotka, zľava. K službe je možné pripojiť aj kód položky (skladovej karty) v prípade vyúčtovania služby pomocou Pokladnice OBERON.
V prípade, že sa služba poskytuje na druhý deň po príchode hosťa, službu je možné automaticky navýšiť o jeden deň.

Grafický prehľad

Časový rozsah

Minimálny časový úsek

Umožniť evidovať množstvá

K službe je možné evidovať aj množstvá, napríklad pri prenájme gastro zariadenia, ako sú taniere, poháre, príbory, kde na každú akciu, resp. podujatie sa požičiava rôzny počet kusov tanierov.

Maximálne dostupné množstvo

Počet voľných riadkov v grafickom prehľade

Vylúčiteľná doba predstavuje časové obdobie, v ktorom sa nebude služba poskytovať.

Vylúčiteľná doba medzi dvoma poskytovanými službami

Pravidelná vylúčiteľná doba

Kalendár

Zadáva sa jedinečný identifikátor pre službu, ktorý slúži na prepojenie s externými systémami, napríklad s rezervačným systémom AvailPro. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.
Služby typu Rozšírená služba sú zobrazené v Grafickom prehľade poskytovaných služieb a zoznam všetkých rezervácií služieb je dostupný v Knihe poskytovaných služieb.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018