Pomocník systému OBERON
Objednávky prijaté

OBERON - Položky v ponukách > Fakturácia > Objednávky prijaté

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V knihe Objednávky prijaté sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Vytvoriť objednávku z ponuky

Z prijatej objednávky typu Ponuka je možné vytvoriť Objednávku (vytvorí sa nová objednávka).

Zmena stavu objednávky

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky. Možnosti stavu objednávky:

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie vydaných objednávok z databázy (napríklad z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je potrebné pred spustením vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjde k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším, ako je zadaný, sa zachovajú.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľavy).

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

Funkcia umožní manuálne spustiť úlohy:

Požiadavka na import je zaslaná programu OBERON Center, ktorý následne import alebo aktualizáciu asynchrónne vykoná. Ďalej je možné upraviť dátum a čas posledného prenosu, t. j. od tohto dátumu sa vykoná import objednávok.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa nezaradia na export.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov.
Bližšie informácie o objednávkach nájdete v téme O objednávkach a v téme Formulár Objednávky prijaté.
Príbuzné témy