Pomocník systému OBERON
Pokladnica OBERON

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Pokladnica OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pokladnica OBERON v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len na počítači, na ktorom je vo formulári Zariadenie v poli Pripojenie k  počítaču zadaný názov daného počítača. Pri sieťovej prevádzke sa zadávajú názvy všetkých počítačov, na ktorých sa bude fiškálne zariadenie používať, pričom sa zadané hodnoty oddeľujú čiarkou a medzerou (napr. PC-predajna1, PC-predajna2, PC-predajna3). Ak názvy ostatných počítačov nebudú zadané, stále na nich bude možné prezerať pokladničné dokladyknihu tržieb (denné uzávierky), prípadne bonovaciu knihu.

Základné informácie

Popis používateľského rozhrania Pokladnice OBERON

Obrázok č. 1: Zóny formulára Pokladnica OBERON

1. Informačná zóna (displej)

2. Tlačidlá vrchného panela

Vrchný panel obsahuje tri záložky - Základné, PLU (rýchly predaj) a Systém. Každá z nich obsahuje tlačidlá, ktoré je možné nadefinovať podľa vlastných potrieb. Bližšie informácie o nastavení vrchného panela získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Záložka Základné (najčastejšie používané tlačidlá)

Priamy predaj (F8) Ak pokladnica pracuje s otvoreným účtom (napr. stôl v reštaurácii), po stlačení tlačidla sa pokladnica prepne do režimu priameho predaja (teda dočasne ukončí prácu s otvorenými účtami), a tým bude možné vykonať iný predaj.
Nový účet (Ins) Umožní vytvoriť nový otvorený účet, a to stlačením tlačidla daného stola, košíka a pod. (v závislosti od typu prevádzky). Do poľa Účtenka možno zadať názov otvoreného účtu, a to najmä v prípade, ak ide o reštauračnú prevádzku a pod daným stolom sa bude otvárať viac účtov.
Otvorené účty (F9) Umožňuje zobraziť zoznam otvorených účtov.
Donáška (Ctrl+F9)

Umožňuje zobraziť zoznam otvorených účtov s možnosťou zadať dodatočné informácie o donáške (meno, adresa, telefónny kontakt).

Zoznam položiek (F3) Výber položky evidovanej v skladovej evidencii. Zobrazia sa iba tie skladové karty, ktoré majú v záložke Reg. pokladnice začiarknuté políčko Umožniť pracovať s položkou na pokladnici.
Zľava na položku (F6) Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na kurzorom označenú položku.
Zľava na doklad (F7) Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad.
Presun položiek (Ctrl+P) Umožňuje presúvať položky medzi otvorenými pokladničnými účtami. Bližšie informácie spolu s postupom sú dostupné v téme Práca s otvorenými účtami (stolmi).
Odložiť predaj (Ctrl+D) Po stlačení tlačidla sa z priameho predaja presunú položky na novovytvorený otvorený účet, ktorý v názve obsahuje názov pokladnice a text Odložený účet + údaj o čase odloženia. Tým je možné v prípade rozúčtovania nákupu tento nákup dočasne prerušiť, vykonať predaj iných položiek a potom sa opätovne vrátiť k pôvodnému dokladu.
Mincovka (Ctrl+Shift+M) Umožňuje zistiť stav hotovosti a cenín v €, prípadne v cudzej mene. Funkcia slúži na výpočet hodnôt bankoviek a mincí kedykoľvek počas pracovného dňa alebo aj na konci pracovnej zmeny. Vo formulári Inventúra hotovosti (mincovka) zadajte počet kusov jednotlivých bankoviek a mincí, program automaticky vypočíta celkovú sumu. Bližšie informácie získate v téme Inventúra hotovosti (mincovka).
Precenenie dokladu (Ctrl+F7) Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu, ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %), pričom sa pri precenení vychádza zo súm uvedených v doklade. Funkcia umožňuje celkovú sumu dokladu preceniť o percentá, o sumu, upraviť zľavu a nepreceniť, len vynulovať zľavu na tých položkách, na ktorých je zadaná, pričom celková cena dokladu zostane zachovaná. Pri zadaní hodnoty precenenia o percento alebo o sumu s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).
Zmena ceny (Ctrl+Shift+F7)

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu (zmena ceny), ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %), pričom sa suma dokladu precení podľa cien uvedených na skladových kartách. Funkcia umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu zadaním konkrétneho percenta navýšenia z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny, prípadne podľa inej cenovej hladiny, pričom môže zohľadniť aj pravidlá rozšírenej cenotvorby. Tento spôsob precenenia zohľadňuje len skladové položky dokladu, nie neskladové položky.

Reklamácie a servis (Ctrl+Shift+R) Umožňuje zaevidovať úhradu reklamácie/servisu. Otvorí sa Evidencia reklamácií a servisu, po výbere sa do pokladnice načítajú položky (materiál na servis, práca).
Obchodní partneri (Ctrl+I) Výber obchodného partnera umožňuje automaticky uplatniť odberateľskú zľavu; v závislosti od nastavenia typu platby môže byť obchodný partner vytlačený aj na doklade. Po vytlačení dokladu sa ukladá do databázovej evidencie, čo umožňuje zobrazovať rôzne štatistiky podľa obchodných partnerov. Na evidenciu obchodného partnera v skladových pohyboch je však potrebné vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia, záložka Režim predaja, nastaviť Vytváranie skladových pohybov na Ihneď po zaevidovaní (vytlačení) dokladu.
Vrátenie tovaru (Ctrl+T) Umožňuje vrátenie tovaru (tzv. storno dokladu). Otvorí formulár, v ktorom sú zobrazené pokladničné doklady, po výbere dokladu sa do pokladnice načíta pôvodný doklad, avšak s príznakom Vrátenie tovaru. Následne je potrebné doklad zaevidovať (Tlač dokladu F12). Len vrátenie tovaru týmto spôsobom zaručuje automatické pridanie pôvodného identifikátora pokladničného dokladu (UID alebo OKP), čo je povinnou súčasťou storna dokladu. Pri prípadných iných spôsoboch vrátenia tovaru je nutné UID, resp. OKP dokladu doplniť manuálne, inak bude storno dokladu neplatné a bude môcť byť sankcionované finančnou správou. Program umožňuje aj vrátenie tovaru s inou (pôvodnou) sadzbou DPH (napr. pri legislatívnej zmene sadzby DPH). V takomto prípade je potrebné pre potreby účtovníctva v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné nastaviť okrem aktuálnych aj pôvodné sadzby DPH (viac informácií v téme Tvorba dokladov po zmene sadzby DPH) a príslušné daňové hladiny mať nastavené aj vo fiškálnej tlačiarni.
Posledný doklad (Ctrl+E) V osobitných záložkách zobrazí posledný pokladničný doklad zaevidovaný na pokladnici tak, ako je evidovaný v knihe Pokladničné doklady), resp. bol vytlačený na fiškálnom zariadení (textová správa bez QR kódu a niektorých ďalších údajov, ktoré neumožňuje archivovať legislatíva).
Opätovne vytlačiť (Ctrl+R) Funkcia umožňuje znovu načítať položky vybraného dokladu. Možno ju využiť v prípade zmeny spôsobu zaevidovania dokladu, napr. z typu platby Hotovosť na Platobná karta. Vtedy je potrebné pôvodný doklad načítať do pokladnice pomocou funkcie Vrátenie tovaru (Ctrl+T), storno zaevidovať (vytlačiť) pôvodným typom platby a následne pomocou funkcie Opätovne vytlačiť (Ctrl+R) doklad opäť načítať do pokladnice a zaevidovať (vytlačiť) ho novým typom platby.
Náhradný paragón (Ctrl+N) Umožňuje vytlačiť náhradný paragón v prípade nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne. Tlač paragónu sa vykonáva na náhradnej tlačiarni definovanej v systéme Windows.
Tlač objednávky (F11) Vytlačí na bonovacej tlačiarni, resp. zobrazí na bonovacom monitore objednávku do prípravne jedál/nápojov (kuchyne, baru a pod.). Funkcia je dostupná len v režime reštauračnej pokladnice.
Priebežný účet (Ctrl+F12) Funkcia vytlačí priebežný účet. Ak bola položka na priebežnom účte už vytlačená, pri ďalšej tlači priebežného účtu (v prípade zapísania ďalších položiek) už opätovne vytlačená nebude. Položky vytlačené na priebežnom účte nebude možné ďalej upravovať, iba odstrániť danú položku z účtu.
Tlač dokladu (F12) Funkcia zaeviduje (vytlačí) doklad. Pred zaevidovaním je možné vybrať spôsob platby, prípadne v závislosti od nastavenia je možné ihneď tlačiť daňový doklad.
Odvážiť (Ctrl+F2) Načíta hmotnosť odváženú pripojenou váhou. Odvážená hmotnosť sa automaticky zobrazí na displeji pokladnice, následne pri výbere položky na predaj sa použije hmotnosť ako množstvo danej položky. Vybrať položku na predaj je možné rôznymi spôsobmi, napr. zadaním kódu položky do poľa Množstvo * Kód (množstvo sa nezadáva), nasnímaním čiarového kódu, stlačením tlačidla na rýchly predaj PLU, stlačením tlačidla predávanej položky na fastfoodovej pokladnici, prípadne manuálnym vybratím zo Zoznamu položiek (F3). Tlačidlo sa zobrazuje, len ak je v ponuke ServisZariadenia pridaná váha. Viac o vážení v téme Elektronické váhy.
Čerpanie benefitov (Ctrl+Shift+E)

Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu na zadanie čísla vernostnej karty na čerpanie benefitov (či už v podobe poskytnutej fixnej zľavy alebo vo forme skladových položiek so zníženou cenou, prípadne tovarom, či službou zdarma). Tlačidlo sa zobrazuje, len ak je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia začiarknuté pole Umožniť používať vernostný systém. Bližšie informácie získate v téme Vernostné (zľavové) systémy.

Zobraziť výnos (Ctrl+Shift+N)

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose - výnos v eurách, v percentách, maržu, poskytnutú zľavu. Vo veľkoobchodnej pokladnici sa tlačidlo zobrazuje automaticky, v maloobchodnej a reštauračnej pokladnici sa v predvolenom nastavení nezobrazuje. V prípade potreby je možné obsluhe pokladnice v právach používateľov obmedziť prístup k tomuto tlačidlu.

Tlač etikety (Ctrl+Y)

Tlač etikiet (Ctrl+Shift+Y)

Funkcia umožní vytlačiť etiketu položky, resp. etikety položiek, ktoré sa nachádzajú na doklade. Tlač etikiet je možné nastaviť tak, aby sa tlačili buď automaticky alebo manuálne po stlačení týchto tlačidiel. Bližšie informácie získate v téme Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON.                         

Prázdne políčko

Pridá prázdne políčko (medzeru) na oddelenie nadefinovaných tlačidiel.

Záložka PLU (rýchly predaj) (najčastejšie používané kódy PLU)

Môže obsahovať tlačidlá PLU určené na rýchly predaj položiek. Každé tlačidlo predstavuje konkrétnu skladovú kartu (vyberajú sa tie skladové karty, ktoré sa často predávajú). Pri predaji obsluha stlačí konkrétne tlačidlo, a tým sa položka pridá do otvoreného pokladničného účtu. Bližšie informácie o nastavení tlačidiel PLU získate v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON.

Tlačidlá PLU možno použiť aj pri predaji položiek denného menu. Viac informácií získate v téme Ako nadefinovať položky denného menu.

Záložka Systém (ostatné, menej používané tlačidlá)

Zaevidovať polohu (Ctrl+Shift+L) Umožňuje zadať údaje, ktoré identifikujú umiestnenie prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ v danom čase eviduje prijatú tržbu. Viac informácií získate v téme Poloha pokladnice.
Hotovosť pokladnice (Ctrl+H) Zobrazí knihu Hotovosť pokladnice, v ktorej sa evidujú stav a pohyby hotovosti. V knihe je možné urobiť Vklad (F6) a Výber (F7) hotovosti, ako aj tlačiť hotovosť pokladnice. Typy vkladov a výberov hotovosti je možné nadefinovať v číselníku Typy vkladov a výberov hotovosti.
Obraty pokladnice (Ctrl+O) Umožňuje zobraziť a vytlačiť obraty pokladnice sumarizované podľa typov platieb, pokladníkov, skladov a tovarových skupín. Do obratov pokladnice podľa typov platieb je možné voliteľne zahrnúť vybrané typy platieb. Prácu s vybranými typmi platieb je možné používateľovi obmedziť v právach používateľov.
Uzávierky (Ctrl+Q) Umožňuje vykonať uzávierky, ktoré podporuje dané fiškálne zariadenie, tlačiť neodoslané doklady a vytvoriť skladové pohyby. Bližšie informácie nájdete v téme Vyhotovovanie uzávierok.
Kópie dokladov (Ctrl+W) Umožňuje vytlačiť kópiu dokladu, uzávierky, posledného dokladu a poslednej dennej uzávierky. Pri tlači kópie dokladu je v dialógovom okne spravidla potrebné zadať dátum dokladu a číslo dokladu v systéme eKasa v rámci mesiaca. Číslo tlačené na doklade napr. 11.0765-009/0075 odráža nasledujúce údaje: číslo mesiaca.číslo dokladu v systéme eKasa v rámci mesiaca-číslo dennej uzávierky/číslo dokladu v rámci dennej uzávierky. V tomto prípade je pri tlači kópie dokladu potrebné zadať číslo: 0765, prípadne len 765.
Otvoriť zásuvku (Ctrl+M) Otvorí pokladničnú (peňažnú) zásuvku. Peňažná zásuvka sa pripája k fiškálnemu zariadeniu, resp. k registračnej pokladnici pomocou konektora RJ11. Viac informácií získate v téme Pokladničné zásuvky.
Ďalšie možnosti (Ctrl+A)

Zobraziť hmotnosť položiek - zobrazí sa celková hmotnosť položiek. Aby táto funkcia pracovala správne, je nutné mať na skladových kartách zadanú hmotnosť mernej jednotky (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje).                                        

Exportovať doklad do novej výdajky - spustí sa sprievodca, pomocou ktorého bude možné vytvoriť novú výdajku s položkami z dokladu.

Exportovať doklad do existujúcej výdajky - otvorí sa kniha Výdajky, kde je potrebné vybrať výdajku, do ktorej sa exportujú položky dokladu.

Exportovať doklad do novej faktúry - spustí sa sprievodca, pomocou ktorého bude možné vytvoriť novú faktúru s položkami z dokladu.

Dočasné pozastavenie tlače na bonovacej tlačiarni - deaktivuje tlač objednávky. Funkciu možno využiť v priebehu dňa, keď pri menšom počte zákazníkov nie je potrebné tlačiť objednávky. V prípade, že je tlač objednávky deaktivovaná, opätovne ju možno aktivovať voľbou možnosti Zrušiť pozastavenú tlač objednávok na tlačiarni, ktorá sa zobrazí namiesto pôvodnej ponuky. Ponuka Dočasné pozastavenie tlače na bonovacej tlačiarni sa zobrazuje, len ak je v ponuke ServisZariadenia pridaná aspoň jedna bonovacia tlačiareň.

Overenie platobnej transakcie - umožňuje overiť v platobnom termináli existenciu platobnej transakcie v prípade, že nie je známe, či bola platobná transakcia vykonaná (pri platbe došlo k problému). Ak transakciu nie je možné automaticky overiť, umožňuje potvrdiť platobnú transakciu alebo zrušiť (vynulovať) .

Odstránenie príznaku o vykonávaní zaevidovania dokladu - umožňuje odstrániť príznak zaevidovania dokladu v prípade, že daný doklad už mohol byť zaslaný do fiškálneho zariadenia, a teda zaevidovaný (napr. pri zaevidovaní (tlači) došlo k chybe typu timeout). V tom prípade sa pokúste doklad opätovne zaevidovať (vytlačiť) - vtedy sa automaticky overí, či predchádzajúce zaevidovanie bolo korektné. V odôvodnených prípadoch je možné tento príznak vymazať a doklad opätovne zaevidovať (ako nový).

Aktualizovanie údajov skladových kariet - použite v prípade, že sa počas spustenia pokladničného predaja zmenia údaje na skladových kartách - pokladnica bude pracovať so zmenenými položkami až po aktivovaní tejto funkcie, prípade zatvorení a otvorení Pokladnice OBERON.

Začať/Ukončiť zmenu (Ctrl+F7) Začne/ukončí pracovnú zmenu. Zmenu je možné ľubovoľne nazvať. Tlačidlo sa zobrazuje, len ak je vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia povolené pracovať so zmenami. Podľa pracovných zmien je možné vytlačiť obraty pokladnice.
Grafický prehľad (Ctrl+G) Otvorí Grafický prehľad stolov (dostupný v režime reštauračnej pokladnice).
Hotelové účty (Ctrl+U) Umožňuje načítať položky hotelového účtu, ktorého úhrada sa môže následne zaevidovať. Načítať položky hotelového účtu je možné len do priameho predaja (nie na otvorený účet). Tlačidlo sa zobrazuje, len ak má účtovná jednotka povolené používanie modulu Hotelová recepcia (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly).
Poskytnuté služby (Ctrl+Shift+K) Umožňuje načítať položky poskytnutej služby, ktorej úhrada sa môže následne zaevidovať. Načítať položky poskytnutej služby je možné len do priameho predaja (nie na otvorený účet). Tlačidlo sa zobrazuje, len ak má účtovná jednotka povolené používanie modulu Hotelová recepcia (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly).
Úlohy a udalosti (Ctrl+Shift+U) Umožňuje načítať úlohu alebo udalosť, ktorej úhrada sa môže následne zaevidovať. Načítať úlohu a udalosť je možné len do priameho predaja (nie na otvorený účet). Tlačidlo sa zobrazuje, len ak má účtovná jednotka povolené používanie modulu CRM a regitratúra (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly).
Výdajky (Ctrl+J) Umožňuje načítať ešte nevysporiadanú výdajku, ktorej úhrada sa môže následne zaevidovať. Načítať výdajku je možné len do priameho predaja (nie na otvorený účet).
Objednávky prijaté (Ctrl+B) Umožňuje načítať prijatú objednávku, ktorej úhrada sa môže následne zaevidovať. Načítať objednávku je možné len do priameho predaja (nie na otvorený účet).
Faktúry vydané (Ctrl+F) Umožňuje načítať zo zoznamu neuhradených pohľadávok faktúru, ktorej úhrada sa môže následne zaevidovať. Načítať pohľadávku je možné len do priameho predaja (nie na otvorený účet).
Celá obrazovka (Ctrl+F11) Maximalizuje formulár Pokladnica OBERON. V tomto režime sa nezobrazuje vrchná lišta s názvom formulára, systémový panel, ani panel úloh systému Windows. Návrat do bežného režimu je možný pomocou tlačidla Normálne okno (Ctrl+F11).
Zamknúť (F4) Umožňuje zamknúť Pokladnicu OBERON tým, že odhlási aktuálne prihláseného používateľa. Na opätovné odomknutie Pokladnice OBERON je potrebné opätovné prihlásenie tým istým, prípadne iným používateľským menom a heslom.
Systém (Ctrl+S) Otvorí formulár Pokladnica OBERON - Systém, ktorý umožňuje celý rad nastavení Pokladnice OBERON (vzhľadutypov platiebzoznamu stolov atď.). V okne sú prístupné aj Správy o priebehu o zaevidovaní každého pokladničného dokladu. Ďalšie nastavenia Pokladnice OBERON sú dostupné vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia.
Test komunikácie (Ctrl+X) Overí, či fiškálne zariadenie komunikuje so systémom OBERON, napr. po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia.
Ukončiť (Ctrl+K) Zatvorí formulár Pokladnica OBERON.

3. Rýchly predaj pomocou kódu položky

V závislosti od režimu predaja Pokladnica OBERON umožňuje rýchly predaj pomocou kódu položky, t. j. formou priameho zadávania kódu predávanej položky (prípadne aj s množstvom) na klávesnici v tvare Kód položky (resp. Množstvo*Kód položky), napr. 2071 (resp. 2*2071, kde 2 predstavuje množstvo a 2071 je kód položky). Ďalšie informácie o tejto možnosti predaja získate v téme Predaj pomocou kódu položky.

Obrázok č. 2: Predaj zadaním Množstva*Kód položky

Okrem svojej základnej funkcie pole Množstvo*Kód položky umožňuje aj rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami (prípadne účtenkami), a to pomocou skratkového klávesu /číslo účtu alebo //účtenka.

Príklad:

/3, kde 3 je číslo otvoreného účtu,

//terasa, kde terasa je názov účtenky.

Bližšie informácie získate v téme Práca s otvorenými účtami (stolmi).

4. Záložky ľavého panela

V závislosti od režimu predaja a režimu zobrazenia ľavý panel obsahuje niekoľko záložiek. Panel je možné skryť a opätovne zobraziť pomocou rozdeľovacej lišty.

Záložka Položky dokladu

Záložka Položky dokladu sa zobrazuje len v režime predaja Reštauračná pokladnica s režimom zobrazenia Dotykový displej - Fast food (režim Fast food). V záložke sa zobrazujú položky otvoreného účtu.

Záložka Obchodný partner/Zákazník

V záložke Obchodný partner (v režime predaja Reštauračná pokladnicarežimom zobrazenia Dotykový displej - Fast food má záložka názov Zákazník) sa zobrazujú polia na zadanie údajov o obchodnom partnerovi.

Záložka Iné údaje dokladu

V záložke Iné údaje dokladu sa zobrazujú polia na zadanie ostatných údajov súvisiacich s pokladničným predajom.

Pri vrátení (storne) dokladu je možné UID, resp. OKP načítať aj jednoduchým nasnímaním QR kódu na pokladničnom doklade pomocou aplikácie QeeR skener, resp. snímačom čiarových kódov.

5. Položky dokladu

Položky dokladu predstavujú zoznam predaných tovarov a služieb. Pridať novú položku je možné pomocou tlačidla Zoznam položiek (F3) alebo pomocou kódu položky (Množstvo*Kód položky). Položky dokladu možno upravovať, a to pomocou tlačidiel na editáciu položiek dokladu (pozri nižšie).

6. Tlačidlá na editáciu položiek dokladu

Otvorí formulár Oprava položky, v ktorom možno v záložke Základné opraviť množstvo a zvoliť typ položky (vratný obal, vrátenie tovaru, zľava...), prípadne pridať poznámku (v prípade reštauračného režimu aj poznámku pre bonovaciu tlačiareň). V záložke eKasa sú dostupné ďalšie nastavenia týkajúce sa prevodu jednoúčelového poukazu. Viac informácií získate v téme Predaj na Pokladnici OBERON. Formulár Oprava položky je možné otvoriť aj pomocou tlačidla Oprava položky (Medzerník).
Vymaže kurzorom označenú položku. Ak je položka súčasťou výdajky, faktúry, objednávky alebo hotelového účtu, vymažú sa aj všetky súvisiace položky. Položku je možné vymazať aj pomocou tlačidla Vymazať položku (Del).
Zlúči rovnaké položky do jednej a množstvo sa spočíta. Zlúčiť položky je možné aj pomocou tlačidla Zlúčiť položky (Ctrl+L).
Zväčší množstvo kurzorom označenej položky na doklade o jednu mernú jednotku.
Zmenší množstvo kurzorom označenej položky na doklade o jednu mernú jednotku.
Vytvorí kópiu kurzorom označenej položky v počte jedna merná jednotka.
Oddeľovač chodov, ktorý oddelí jednotlivé chody (na bonovacej tlačiarni vytlačí oddeľovací riadok). Tlačidlo je dostupné len v reštauračnom režime. Oddeľovač chodov sa využíva pri jedlách, pri ktorých nemusí byť jasné, o ktorý chod ide (napr. palacinky si môže zákazník objednať ako hlavný chod, ale aj ako dezert - oddeľovač chodov kuchárovi signalizuje, v akom slede má dané jedlo pripraviť).
Umožňuje operatívne zmeniť sadzbu DPH položky na nižšiu a naopak. Tlačidlo sa zobrazuje, len ak je vo formulári Pokladnica OBERON – nastavenia, záložka Akcie začiarknuté políčko Umožniť rýchlu zmenu sadzby DPH na položke dokladu.

7. Pravý bočný panel

V závislosti od nastavení pravý bočný panel obsahuje tri sekcie - systémové tlačidlá, ktoré je možné nadefinovať podľa vlastných potrieb, dotykovú numerickú klávesnicu a obrázok položky, resp. logo firmy (pozri nižšie samostatný bod 8). Bližšie informácie o nastavení pravého bočného panela získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Tlačidlá pravého bočného panela   

Dotyková numerická klávesnica

Šírku pravého bočného panela je možné ľubovoľne meniť - môže obsahovať jeden, dva alebo aj viac stĺpcov systémových tlačidiel. Pri nastavení dotykovej numerickej klávesnice je potrebné mať na zreteli, že pri príliš úzkom nastavení panela sa klávesnica nebude zobrazovať, aj keď bude v programe nastavená.

8. Obrázok položky, resp. logo firmy

Pokladnica OBERON v režime Fast food

Oproti štandardnému režimu zobrazenia sú v režime zobrazenia Dotykový displej - Fast food položky reprezentované tlačidlami (obrázkami jedál a nápojov) a zatriedené do skupín v pokladnici. Podrobné informácie o tomto režime, ako aj o nastavení Pokladnice OBERON v tomto režime, získate v téme Režim Fast food.

Licenčné podmienky

Pre používateľov, ktorí začínajú používať Pokladnicu OBERON, sú základné informácie o predaji zhrnuté v téme Predaj na Pokladnici OBERON.

Príbuzné témy