Pomocník systému OBERON
Pokladničné doklady

OBERON - Položky v ponukách > Sklad > Pokladničné doklady

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

Ďalšie možnosti poklaničných dokladov sú dostupné cez tlačidlo Možnosti.

Zobraziť originál pokladničného dokladu

V poznámkovom bloku sa zobrazí originál pokladničného dokladu, uloženého v počítači - elektronický žurnál.

Výber záznamov pre transport údajov

Po aplikácii funkcie na zobrazený zoznam (možnosť použiť filter) sa pri najbližšom exporte exportujú len tieto záznamy.

Zmena príznakov pre transport údajov

Umožňuje nastaviť príznaky Neexportované, Exportované, Nikdy nezaradiť na export na zobrazený zoznam pokladničných dokladov (rešpektuje filter). Napríklad ak je potrebné opätovne exportovať už niekedy exportované pokladničné doklady, nastavíme im parameter Neexportované, a tak sa pri najbližšom exporte exportujú.

Transport údajov

Spustí transport údajov pre vzdialenú pokladnicu.

Vymazanie pokladničných dokladov

Funkcia so sprievodcom umožňuje vymazanie pokladničných dokladov do zadaného dátumu, a tým zmenšiť databázu a zrýchliť načítanie knihy. Je pravdepodobné, že pre možnosti databázy nebude možné vymazať veľký počet dokladov naraz. Preto odporúčame vymazávať doklady po častiach.

Ku každej pridanej položke sa (okrem iných) evidujú aj tieto údaje:

Pre fiškálne tlačiarne certifikované so zákonom č. 289/2008 platným od 1.1.2011 treba mať na zreteli, že pri kontrole pokladničných dokladov ich čísla nemusia nevyhnutne tvoriť súvislý číselný rad. Je to z toho dôvodu, že číslo dokladu majú aj výbery a vklady hotovosti do pokladnice.
Príbuzné témy