Pomocník systému OBERON
Pokladničné doklady

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

Ďalšie možnosti poklaničných dokladov sú dostupné cez tlačidlo Možnosti.

Zobraziť originál pokladničného dokladu

Výber záznamov pre transport údajov

Zmena príznakov pre transport údajov

Transport údajov

Vymazanie pokladničných dokladov

Ku každej pridanej položke sa (okrem iných) evidujú aj tieto údaje:

  • Dátum a čas - kedy sa doklad vyúčtoval - kedy bol vytlačený pokladničný doklad.
  • Dátum a čas výdaja - kedy bola položka pridaná na účet (otvorený stôl). Položky jedného pokladničného dokladu majú rovnaký Dátum a čas vyúčtovania, ale môžu mať rôzny Dátum a čas výdaja.
  • Dátum pohybu - kedy boli vytvorené skladové pohyby z pokladničných dokladov. Tento dátum je rozdielny pri rôznych nastaveniach vytvárania skladových pohybov a pri vzdialenej pokladnici. Ak pri položke nie je poznačený dátum pohybu, tento predaj sa zo stavu zásob odpíše pri najbližšom vytváraní skladových pohybov. Dátum pohybu nemusí byť poznačený v prípade výdaja položky Výdajkou alebo Hotelovým účtom. Vtedy pohyb vytvára pôvodný doklad, ktorý je následne zaúčtovaný cez Pokladnicu OBERON. Dátum pohybu je poznačený pri danej výdajke, resp. hotelovom účte.
    Poznámka: Na vzdialenej pokladnici tento dátum zapísaný nemôže byť, keďže vytváranie skladových pohybov sa vykonáva až v centrále. Ak poznačený je, znamená to, že už bolo predané množstvo odpísané na vzdialenej pokladnici (do mínusu), a teda v centrále už odpísané nebude! V tomto prípade je potrebné zmeniť nastavenie vytvárania skladových pohybov na vzdialenej pokladnici na Nevytvárať.
Pre fiškálne tlačiarne certifikované so zákonom č. 289/2008 platným od 1.1.2011 treba mať na zreteli, že pri kontrole pokladničných dokladov ich čísla nemusia nevyhnutne tvoriť súvislý číselný rad. Je to z toho dôvodu, že číslo dokladu majú aj výbery a vklady hotovosti do pokladnice.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018