Pomocník systému OBERON
Prevádzky

Základné informácie > Ovládanie programu > Prevádzky

Táto téma Pomocníka je venovaná prevádzkam v systéme OBERON.

Základné informácie

Predvolená prevádzka

Prevádzky v module Hotelová recepcia

Prevádzky účtovnej jednotky sa definujú vo formulári Prevádzka (ponuka Firma, Údaje o firme, tlačidlo  pri poli Prevádzka - otvorí sa formulár Prevádzky účtovnej jednotky, v ktorom stlačte tlačidlo Nový).

Popis formulára Prevádzka

Zadávajú sa základné údaje o prevádzke (názov, adresa, kontaktné údaje - telefón, e-mail, webová adresa...). Adresa prevádzky bude figurovať v rôznych tlačových výstupoch.

Číslo

Číslo prevádzky slúži ako prefix pri číslovaní dokladov v prípade, že účtovná jednotka má nastavené číslovanie dokladov v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov podľa prevádzok. Spôsob číslovania dokladov v knihe pohľadávok/záväzkov sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Fakturácia.

Zadáva sa logo prevádzky, ktoré sa bude tlačiť napr. na vystavených faktúrach. Logo je možné pridať pomocou tlačidla . Odporúčaný rozmer obrázka je 102 x 102 pixelov.

Bližšie informácie v téme Logo na faktúre.

V prípade členenia prevádzky na menšie jednotky je možné nadefinovať jednotlivé oddelenia danej prevádzky (napr. Oddelenie vývoja, Oddelenie podpory a pod.). Oddelenia je možné využiť napr. na podrobnejšie členenie záznamov vo vybraných evidenciách (napr. Úlohy a udalosti v module CRM a registratúra).

Webové služby

Webové služby umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami, prípadne aj inými externými systémami. Bližšie informácie nájdete v téme Všeobecne o webových službách.

Verejná adresa (url) - zadáva sa verejná url adresa - najčastejšie je to adresa webovej stránky prevádzky, na ktorej sa využívajú webové služby OBERON, napr. http://hotelplesnivec.sk. Daná adresa sa používa pre generovanie odkazu napr. pre on-line check-in (Pre check-in).

Interná adresa (url) - zadáva sa privátna url adresa webovej služby v rámci lokálnej počítačovej siete prevádzky v tvare 192.168.11.11:21001. Je to url adresa, kde fyzicky beží webová služba. Dané url sa používa na generovanie odkazu napr. pre rýchly check-in.

Ubytovacie zariadenia

Zadáva sa identifikátor, ktorý ubytovacie zariadenie dostalo po registrácii na Ministerstve vnútra SR na hlásenie pobytu cudzincov elektronickou formou. V prípade, že ubytovacie zariadenie má viacero prevádzok a viacero identifikátorov zariadenia, identifikátor sa zadáva ku každej prevádzke.

Zadávajú sa jedinečné identifikátory prevádzky, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými systémami (napr. manažérmi rezervačných kanálov Beds24D-EDGE).            
Príbuzné témy