Pomocník systému OBERON
Klávesové skratky

Klávesové skratky slúžia na jednoduchšie a rýchlejšie ovládanie niektorých činností a možností programu. V nasledujúcom zozname sú uvedené používané klávesy i klávesové skratky.

Všeobecné klávesy

Presunúť sa na ďalšie pole    TAB
Presunúť sa na predchádzajúce pole SHIFT+TAB
Zatvorenie formulára ESC
Vybrať pole s podčiarknutým písmenom v názve  ALT+ písmeno
(stlačením klávesu ALT je možné zobraziť podčiarknutie písmen, ktoré nie je štandardne zobrazené)
Stlačiť tlačidlo s podčiarknutým písmenom v názve  ALT+ písmeno

Klávesy na ovládanie otvorenej knihy

Presun na predchádzajúci záznam šípka nahor
Presun na nasledujúci záznam šípka nadol
Presun na predchádzajúcu obrazovku PageUp
Presun na nasledujúcu obrazovku PageDown
Presun na prvý záznam CTRL + Home
Presun na posledný záznam CTRL + End
Otvorenie (zobrazenie) záznamu vo formulári medzerník
Rýchle zobrazenie obrázka skladovej karty SHIFT + medzerník
Presun položky na dokladoch vpravo CTRL + SHIFT + šípka vpravo
Presun položky na dokladoch vľavo CTRL + SHIFT + šípka vľavo
Kopírovanie záznamu (napr. faktúry) CTRL + C
Prilepiť záznam (napr. faktúru) CTRL + V
Väzby dokumentu CTRL + W

Klávesy na označovanie záznamov

Označenie (zrušenie označenia) aktuálneho záznamu  Insert 
Označenie záznamov v zozname CTRL + Plus
Zrušenie označenia záznamov v zozname CTRL + Mínus
Invertovanie výberu CTRL + /

Klávesy na ovládanie jednoduchého formulára

Oprava záznamu medzerník
Vymazanie záznamu Del

Iné klávesové skratky

Otvorenie zoznamu (číselníka) F3
Vloženie textu z položky do predmetu faktúry P
Prepočet súm medzi poľami s rekapituláciou dokladu - vypnutie* CTRL + SHIFT + N
Prepočet súm medzi poľami s rekapituláciou dokladu - zapnutie* CTRL + SHIFT + R
Aktualizovanie zoznamu s údajmi - tzv. refresh F5
Tlač F7
Pomocník F1

Špeciálne klávesové skratky

Spustenie analytickej konzoly Hlásenia programu CTRL + ALT + SHIFT + F12
Spustenie Editora jazykov CTRL + ALT + SHIFT + F11

* - umožňuje vypnúť/zapnúť prepočet súm medzi poľami v Knihe pohľadávok v module Účtovníctvo (podvojné alebo jednoduché účtovníctvo). Bližšie informácie nájdete v téme Zaevidovanie faktúry - záväzku, prípadne v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

V účtovných programoch OBERON sa vyskytujú aj ďalšie klávesové skratky. Sú uvedené v niektorých ponukách a umiestnené hneď za názvom ponuky, prípadne sú zobrazené v názve možnosti, napr. Zapísať do hromadného príkazu na úhradu (Ctrl + I).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018