Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Sklad pracovať, je potrebné, aby ste v systéme OBERON založili novú firmu alebo nalistovali už vytvorenú. Urobiť tak môžete vo formulári Otvorenie agendy (firmy), ponuka OBERON. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Nastavenie skladu

Skôr, ako začne účtovná jednotka pracovať s programom, je potrebné zvážiť, koľko skladov bude potrebovať. V prípade väčšieho počtu skladov je možné vytvárať zoskupenia skladov. To umožní získať prehľad o skladových zásobách vo všetkých skladoch takéhoto zoskupenia. Sklady (a zoskupenia) je možné vytvoriť vo formulári Sklady (ponuka Sklad).

2. Nastavenie modulu

V ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, záložka Sklad sa nastavuje: 

3. Číslovanie dokladov

V ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, záložka Sklad sa nastavuje číslovanie príjemiek, výdajok a objednávok. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov.

4. Číslovanie skladových kariet a ich založenie

V ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, záložka Sklad sa nastavuje číslovanie skladových kariet. Spôsob číslovania skladových kariet má význam pri používaní viacerých skladov. Pri číslovaní skladových kariet je potrebné dopĺňať číslo úvodnými nulami podľa predpokladaného počtu skladových kariet, napríklad 0001, ak celkový počet skladových kariet neprekročí číslo 9999. Bližšie informácie o skladových kartách získate v téme Založenie skladových kariet.

5. Nastavenie tlače

V ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Používateľ sa nastavuje tlač rôznych tlačových výstupov (napríklad pri tlači výdajky sa môže tlačiť čiarový kód, záručná doba, číslo skladovej karty atď.). Bližšie informácie o tlači získate v téme Všeobecne o tlači.

6. Nastavenie používateľov

V ponuke ServisPráva používateľov je možné nastaviť práva prístupu používateľa k jednotlivým knihám alebo k tlačovým výstupom. Vytvoriť nových používateľov je možné v ponuke ServisPoužívatelia. Používateľovi je možné odoprieť používanie niektorých modulov (napríklad skladníkovi odoprieme prístup do modulu Účtovníctvo) cez ponuku ServisNastavenia programu, oddiel Používateľ.

7. Nastavenie zariadenia

V prípade používania rôznych zariadení (fiškálny modul, registračná pokladnica, snímač čiarového kódu, PDA atď.) je potrebné tieto zariadenia pripojiť k systému OBERON z ponuky ServisZariadenia. Bližšie informácie o možných zariadeniach získate v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.  

8. Ďalšie doplnkové nastavenia

K modulu Skladová evidencia je možné mať priradený aj modul Účtovníctvo. Tu je potrebné mať nastavené základné informácie o firme (názov účtovnej jednotky, mena, sadzby DPH atď.). Takéto a ďalšie všeobecné nastavenia agendy firmy je možné nastaviť v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma.

V ponuke Firma sú dostupné zoznamy a knižnice Obchodní partneriČlenenieKnižnica dokumentov a obrázkov atď. Údaje do týchto formulárov môžete zadať hneď, prípadne ich dopĺňať podľa potreby neskôr.

Príbuzné témy