Pomocník systému OBERON
Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?

Riešenie technických problémov > Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?

V prípade hľadania zložitých chýb alebo pri potrebe analýzy účtovných dát u dodávateľa programu je potrebné zaslať databázu používateľa dodávateľovi programu. Dodávateľ programu manipuluje s takýmito dátami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dotknutých osôb. Firma EXALOGIC zaslané údaje nijako nearchivuje a okamžite po vyriešení problému nevratne odstraňuje. Pri voľbe vhodnej metódy pre odoslanie údajov záleží predovšetkým na tom, či databáza obsahuje osobné údaje, a na veľkosti databázy (maximálna veľkosť databázy v odporúčanom formáte .zip je 2 GB).

Odoslanie zálohy databázy sa skladá z dvoch základných krokov:

1: Zálohovanie údajov

2: Odoslanie zálohy dodávateľovi programu

Zálohovanie údajov

Zálohovať údaje je možné dvoma rôznymi spôsobmi:

 1. Pomocou funkcie Zálohovanie údajov , ktorá sa nachádza v ponuke Servis. Táto metóda je vhodná pre menej skúsených používateľov. V sprievodcovi funkcie je potrebné zvoliť cestu, kam má program záložné súbory umiestniť (napr. do dokumentov alebo na pracovnú plochu). Pri zálohovaní údajov OBERON vytvorí dva súbory, a to FIRMA.ZAL a FIRMA.Z01 (v prípade, že sú údaje uložené v súbore s údajmi menom FIRMA). Tieto dva súbory je potrebné zaslať dodávateľovi programu.
  Ďalšie informácie o zálohovaní je možné získať v téme Všeobecné informácie o zálohovaní.
 2. Pomocou komprimačného nástroja (zip) skomprimovať databázový súbor firmy (dátové údaje o firme). Databázový súbor má príponu MDB, napr. Firma.MDB. Databáza je uložená v adresári \\OBERON\Data_U\Firma.mdb. Predovšetkým v sieťovej prevádzke OBERON-u je pravdepodobné, že databáza sa nachádza na inom umiestnení na serveri. Presnú cestu k databáze je možné nájsť v ponuke programu Pomocník - O programe - tlačidlo Detaily.

Odoslanie zálohy dodávateľovi

Odoslať údaje je možné buď e-mailom, alebo pomocou služby Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk. E-mailom je vhodné zasielať súbory o veľkosti maximálne 10 MB, ale len také, ktoré neobsahujé osobné údaje. Pomocu služby na stránke upload.exalogic.sk je možné zaslať väčšie súbory (maximálne však s veľkosťou 2 GB), ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje. V prípade, že potrebujete zaslať viac súborov, skomprimujte ich do jedného súboru formátu .zip.

 1. Pri zasielaní súborov e-mailom otvorte e-mailový účet (napr. pomocou Microsoft Outlook alebo sa prihláste na webmail, napr. gmail.com) a vytvorte nový e-mail. K e-mailu pripojte súbor Firma.Z01 ako prílohu. E-mail môžete poslať na kontaktné adresy firmy EXALOGIC, s. r. o., resp. na e-mail: exalogic@exalogic.sk. Do e-mailu je vhodné pripojiť aj sprievodný text a kontaktné údaje.
 2. Pri zasielaní súborov pomocou služby Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk postupujte takto:
  a) Stlačením tlačidla VYBRAŤ... nalistujte súbor, ktorý chcete odoslať. Odporúčaný formát súboru je .zip.
  b) Vyplňte kontaktné údaje. Povinné polia sú: Názov účtovnej jednotky, Kontaktná osoba, E-mail a Tel. číslo). V poli Popis môžete uviesť ľubovoľný text, napr. popis problému.
  c) Stlačením tlačidla ODOSLAŤ sa súbor s vyplnenými údajmi odošle.
Službu Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk použite len po predchádzajúcej konzultácii s pracovníkom Centra podpory firmy EXALOGIC.
Príbuzné témy