Pomocník systému OBERON
Zaradenie pracovníka do evidencie

Pracovníka, ktorému bude spracovávaná mzda, je potrebné zaevidovať do evidencie (personalistiky) v programe a následne mu priradiť pracovný pomer. Jednému pracovníkovi môžu byť priradené viaceré pracovné pomery.

Postup prijatia pracovníka do evidencie

 1. Zadať pracovníka do evidencie je možné z dvoch miest v programe. Jedným zo spôsobou je z ponuky Firma vybrať položku Pracovníci, druhou možnosťou je z ponuky Mzdy vybrať položku Pracovníci. Obidve možnosti otvoria ten istý zoznam pracovníkov firmy.
 2. Otvorí sa evidencia Pracovníci. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár, v ktorom zadajte personálne údaje pracovníka, trvalý pobyt, bankové spojenie, atď.
 3. V záložke Rodina zadajte manželku, deti pracovníka.
 4. V záložke Zaradenie začiarknite možnosť Mzdy a dochádzka (spracovávanie miezd).
 5. Pracovníkovi priraďte zdravotnú poisťovnu, prípadne dôchodkové spoločnosti ak je zapojený do II. a III. dôchodkového pilieru.
 6. Stlačením tlačidla OK sa pracovník uloží.

OBERON umožňuje členiť pracovníkov na prevádzky, pracoviská, alebo tzv. členenie. Členenie je dôležité pri sledovaní mzdových nákladov, ako aj pri zaúčtovaní miezd do účtovníctva. O tom, aký spôsob zvoliť rozhoduje počet pracovníkov v evidencii, organizačná štruktúra a v neposlednom rade požiadavky vedenia (majiteľa či manažmentu) účtovnej jednotky, viac informácií je možné získať v téme O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd.

Postup vytvorenia pracovného pomeru

Aby bolom možné pracovníkovi spracovať (vytvoriť) mzdu, je potrebné k nemu vytvoriť jeden, prípadne viac pracovných pomerov. Vytvoriť pracovný pomer je možné z dvoch miest v programe:
A) V ponuke MzdyPracovníci vyberte pracovníka, ktorému chcete vytvoriť pracovný pomer. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Vytvoriť pracovný pomer. Otvorí sa sprievodca, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
B) Ďalšou možnosťou ako vytvoriť pracovný pomer je vytvoriť ho priamo z knihy Pracovné pomery pracovníkov (ponuka Mzdy). Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa  sprievodca, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Pracovné pomery pracovníkov. Otvorí sa zoznam pracovných pomerov.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca vytvorením pracovného pomeru. Zvoľte spôsob vytvorenia pracovného pomeru:
     - štandardné zadanie
     - z iného pracovného pomeru - pracovníkovi bude vytvorený taký istý pracovný pomer ako už iný pracovník má, napr. brigádnik
     - importovať zo súboru
 3. Vyberte pracovníka, ktorému chcete vytvoriť pracovný pomer.
 4. Zadajte základné údaje nového pracovného pomeru - typ mzdy, úväzok, dátum nástupu.
 5. Zadajte platovú tarifu (hrubú mzdu) mesačnej mzdy.
 6. Po stlačení tlačidla Dokončiť bude vytvorený nový pracovný pomer.
 7. Otvorí sa formulár Pracovný pomer pracovníka, v ktorom je možné zadať ďalšie údaje týkajúce sa pracovného pomeru.
Pracovný pomer je možné aj jednoducho skopírovať pomocou CTRL+C a CTRL+V. Po skopírovaní je potrebné zmeniť (vybrať) iného pracovníka. Z pôvodného pracovníka (pracovného pomeru) sa skopírujú základné nastavenia pracovného pomeru, mzdové sadzby a pod.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018