Moderné technológie

Systém OBERON je vyvíjaný na najmodernejšej platforme .NET v prostredí Microsoft Visual Studio. To umožňuje implementovať ďalšie najmodernejšie súvisiace technológie, napr. pre prístup k databázovým údajom, pre generovanie tlačových výstupov, pre pripojenie rôznych externých zariadení a podobne.

Databázové technológie

Systém OBERON umožňuje pracovať vo viacerých databázových prostrediach – s viacerými typmi databáz.

Podporované databázové prostredia:

  • Microsoft Access – ide o desktopový databázový systém s priamym prístupom k databáze (súbor s príponou MDB alebo ACCDB). Je vhodný pre malé firmy s nízkym počtom záznamov v databáze (rádovo do niekoľko desiatok tisíc záznamov v jednej knihe).
  • MySQL – SQL relačný databázový systém, slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou ORACLE)
  • MariaDB – SQL relačný databázový systém (fork “odnož” systému MySQL), slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou pôvodných vývojárov MySQL)
  • Microsoft SQL Server – SQL relačný databázový systém (zdarma vo verzii Express)

 

OBERON môže používať jedna osoba na jednom počítači, prípadne môže byť využívaný v sieťovej prevádzke. Bez ohľadu na to či máte dvoch alebo dvadsiatich užívateľov, výkon aplikácie neklesá ani s rastúcim počtom užívateľov ani s objemom dát.

Export a import údajov nebol nikdy taký jednoduchý ako teraz. Pre import údajov z iných systémov je možné využiť tzv. Xml komunikáciu (napr. import príjemky do skladu), obdobne to platí o exporte údajov do iných systémov (napr. export vystavenej faktúry pre odberateľa v Xml formáte). Taktiež nie je problém importovať údaje zo súboru typu Microsoft Excel, napr. nové skladové karty, aktualizácia cien na skladových kartách a podobne.

Prístup k databáze je optimalizovaný aj pre pomalé internetové pripojenia, preto je OBERON možné využiť aj pri umiestnení databázy s údajmi mimo lokálnej počítačovej siete – najčastejšie do dátového centra (tzv. Cloud). Túto vlastnosť môžu využiť firmy s väčším počtom pobočiek, kedy všetky pobočky pracujú s on-line údajmi. Týmto riešením sa je možné elegantne vyhnúť niekedy pomerne ťažkopádnym exportom a importom údajov.

Tlačové výstupy

OBERON používa moderný a výkonný generátor tlačových zostáv firmy Stimulsoft, ktorý okrem všetkých bežných funkcií obsahuje plnohodnotný Editor tlačových výstupov. Tlačové výstupy si môže užívateľ upraviť podľa vlastných požiadaviek a predstáv, pričom je dostupná aj možnosť vytvorenia nového tlačového výstupu. Export upravených tlačových výstupov a ich následný import napr. do inej účtovej jednotky je samozrejmosť.

Webové služby

Umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, prípadne inými externými systémami pomocou protokolu SOAP. Komunikácia prebieha pomocou sieťového protokolu Tcp-IP, pričom ako transportný protokol môže byť aj http alebo zabezpečené https. Hlavnou výhodou webových služieb je nezávislosť na platforme a vývojovom jazyku, preto sa často používajú (či už v režime ako server alebo klient) na on-line komunikáciu s inými externými systémami.

Univerzálne rozhrania

OBERON obsahuje niekoľko univerzálnych rozhraní (interfaces), ktoré umožňujú relatívne jednoducho a rýchlo implementovať požadovanú funkčnosť, napr. Fiscal Universal Interface pre pripojenie priamo nepodporovaných fiškálnych tlačiarní. Rozhranie vie komunikovať s ovládačmi (DLL knižnicami), ktoré spĺňajú štruktúru a pravidlá tohto rozhrania. Vzor ovládača (DLL knižnica Fiscal Universal Driver) s podrobným popisom je prístupný výrobcom, dovozcom, servisným technikom i programátorom, ktorí by chceli naprogramovať ovládač k fiškálnemu modulu. Vzor je napísaný v programovacom jazyku Basic v programovacom prostredí Microsoft Visual Studio 2010. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do pripraveného vzoru, ktorý obsahuje definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí …

OBERON obsahuje nasledovné rozhrania:

  • Fiscal Universal Interface – rozhranie pre pripojenie fiškálnej tlačiarne
  • CashRegister Universal Interface – rozhranie pre pripojenie registračnej pokladnice
  • eShop Universal Interface – rozhranie pre pripojenie internetového obchodu
  • TransportData Universal Interface – rozhranie pre export a import údajov

 

OBERON API

Medzi veľmi zaujímavú možnosť systému patrí OBERON API (application programming interface) – je to súbor objektov, funkcií, štruktúr OBERON-u. Umožňuje prístup ku všetkým účtovným údajom, ktoré sa navonok javia ako objekty. Je určené pre programátorov (aj pre úplných začiatočníkov) a servisných technikov. Pomocou OBERON API je možné pristupovať k dokladom, vykonávať rôzne úkony ktoré nie su priamo implementované do OBERON-u. Tým je možné rozšíriť možnosti systému podľa svojich predstáv, pričom celá databázová integrita údajov zostane zachovaná. Najčastejšie to môžu byť rôzne exporty a importy údajov, export údajov pre štatistické výpočty, napojenie na ďalšie externé systémy a podobne.