Mzdy a dochádzka

Modul pre mzdy a evidenciu Vašich zamestnancov

Z balíka systému OBERON predstavuje komplexný nástroj na spracovanie mzdovej a vedenie personálnej agendy. Je vyvinutý na výpočet všetkých typov miezd s ohľadom na jednoduchosť obsluhy. 

Mzdy a dochádzka v OBERON-e

Modul Mzdy a dochádzka je určený pre malé a stredne veľké firmy na výpočet miezd a vedenie personálnej agendy.

Spracovávať mzdy bez mzdového programu je dnes už prakticky nemožné, keďže mnohé výkazy pre štátnu správu či poisťovne sa povinne odosielajú v elektronickej podobe.

Základné funkcie

 • Evidencia údajov o pracovníkoch
 • Spracovanie časovej, mesačnej a úkolovej mzdy, dohôd
 • Automatický prepočet odpracovaných hodín
 • Interaktívny pracovný plán s farebným odlíšením jednotlivých druhov neprítomnosti
 • Automatický výpočet príplatkov za prácu sobotu, nedeľu a za sviatok
 • Automatické generovanie prestávok v práci
 • Možnosť exportovať údaje v elektronickej forme

Mzdy 5 zamestnancom len za 30 €/rok

Evidencia dochádzky

Plánovanie pracovných zmien

Automatický výpočet hodín príplatkov

Detailné informácie - Mzdy a dochádzka

 • Evidencia údajov o pracovníkoch (osobné, rodinné údaje o zamestnancoch, typ mzdy, dovolenka, pracovná zmluva, atď.)
 • Spracovanie časovej, mesačnej a úkolovej mzdy, spracovanie dohôd o vykonaní práce.
 • Umožňuje spracovávať mzdy pre malé ako aj veľké závody (výpočet nemocenských dávok i daňového bonusu).
 • Automatický výpočet príplatkov za prácu sobotu, nedeľu a za sviatok.
 • Automatický prepočet odpracovaných hodín (napr. pri zadaní nemocenskej dávky sa automaticky upraví počet odpracovaných dní a hodín).
 • Program obsahuje grafy - Hrubé mzdy, Čerpaná dovolenka, Počet spracovaných miezd.
 • Možnosť exportovať údaje v elektronickej forme pre:
  - Sociálnu poisťovňu
  - Všetky zdravotné poisťovne
  - Daňový úrad
  - MPSVR SR - Informačný systém o cene práce (ISCP)
 • Plánovanie pracovných zmien, evidencia pracovného času a dochádzky a vytvorenie podkladov pre mzdovú agendu.
 • Modul Mzdy a dochádzka je možné používať:
  - bez dochádzkového terminálu - na pracovisku nie je dochádzkový terminál, pracovníci sa pri príchode do práce neprihlasujú cez terminál. V tomto prípade sa neeviduje dochádzka a modul slúži len na plánovanie pracovných zmien.
  - s dochádzkovým terminálom - na pracovisku je dochádzkový terminál, pričom terminál môže byť softvérový alebo hardvérový. Viac informácií o dochádzkových termináloch môžete nájsť v téme Dochádzkové terminály.
 • Najpoužívanejším formulárom na plánovanie dochádzky je Pracovný kalendár. Pracovný plán zobrazuje grafický prehľad rozpisu pracovných zmien. Pracovný plán je možné vygenerovať aj automaticky na základe pracovného plánu firmy a pracovnej skupiny pracovníka.
 • Pracovný plán je zároveň interaktívny, t. j. je v ňom možné robiť úpravy, resp. vymazať údaje aj manuálne. Tým je možné zaevidovať skutočne odpracovaný čas pracovníka pre modul Mzdy. Na manuálnu úpravu je možné použiť rozbaľovací zoznam v pravom hornom rohu formulára alebo kontextovú ponuku tabuľky záznamov, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybraný záznam.
 • Umožňuje automaticky spracovávať príchody a odchody.
 • Automatické generovanie prestávok v práci, možnosť posunúť čas príchodu do práce.
 • Umožňuje variabilne spracovávať nadčasy (nepreplácať, tvoriť náhradné voľno, preplatiť ako odmeny a pod.).
 • Export a import údajov (napr. export príchodov a odchodov mzdovej účtovníčke na spracovanie miezd a následný import údajov po mzdovej uzávierke).
 • K jednej účtovnej jednotke je možné pripojiť aj viacero dochádzkových terminálov.
 • Špecialitou je zdieľanie jedného dochádzkového terminálu viacerými účtovnými jednotkami.

Tlačové výstupy

 • Tlač tlačív - pracovná zmluva, dodatok k pracovnej zmluve, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o hmotnej zodpovednosti, žiadosť o návštevu lekára, atď.
 • Tlač príkazov na úhradu miezd, odvodov do poisťovní, zrážok pracovníkov, mzdové listy, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročný výkaz o prídavkoch na deti atď.
 • Tlačové výstupy sa realizujú v grafickom režime, pričom je ich možné exportovať do rôznych formátov, napr. Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, HTML atď.
 • Program obsahuje rôzne výkazy, hlásenia, potvrdenia atď, ktoré sú totožné s originálnymi tlačivami. Z tohto dôvodu je ich možné po vytlačení na tlačiarni priamo odovzdať príslušnej inštitúcii, ktorá ich samozrejme akceptuje.
 • Veľké množstvo tlačových výstupov, možnosť upravovať výstupné zostavy pomocou programu Editor tlačových výstupov.
 • Podpora aktívnych tlačových výstupov PDF. (napr. mesačné hlásenia do zdravotných poisťovní).
 • Šifrovanie PDF a príloh e-mailu - pri tvorbe tlačového výstupu vo formáte PDF je možné heslo zadať manuálne, prípadne vybrať z používateľov OBERON-u (napr. pri zaslaní PDF kolegovi), prípadne zvoliť podľa tlačeného záznamu (napr. vybrať z obchodného partnera, pracovníka a podobne).

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy