Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia
 • Tieto obchodné podmienky určujú postupy, práva a povinnosti dodávateľa a používateľov programového vybavenia označovaného obchodným názvom OBERON – Agenda firmy (ďalej v texte aj OBERON) a sú zároveň aj licenčnou zmluvou tak ako je obvyklé v počítačovom priemysle. Dodávateľom tohoto programového vybavenia je firma EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, ďalej v texte len dodávateľ. Používateľom programového vybavenia sa rozumie každý, kto si tento softvér prevezme a používa ho pravidelne alebo len príležitostne. V prípadoch, pre ktoré nie sú v týchto obchodných podmienkach stanovené postupy, sa postupuje podľa platného Obchodného zákonníka, prípadne Občianskeho zákonníka.
 • Každý používateľ programového vybavenia, ak si tieto programy nainštaloval, bez ohľadu na to, či si licenciu zakúpil alebo nie, je povinný tieto obchodné podmienky brať na vedomie a riadiť sa nimi. Okrem internetových stránok dodávateľa programov sú tieto obchodné podmienky aj súčasťou  dokumentácie k programom a teda sú obsiahnuté v každej inštalácii programu. Bez vyjadrenia súhlasu s týmito obchodnými podmienkami nie je možné dokončiť inštaláciu systému OBERON.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú pre používateľov týchto programov:

 • OBERON - Agenda firmy
 • OBERON - Mzdy a personalistika
 • Aplikácia Inventory Terminal
 • OBERON - Skladová evidencia pre PDA
 • OBERON Center
 • OBERON Web

Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj cenník licencií, ktorý sa ako samostatný dokument nachádza taktiež na tejto internetovej doméne. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.12.2015 do vydania nových obchodných podmienok.

II. Čo je licenčná zmluva a čo je licencia pre používanie programu OBERON
 • Licenčnou zmluvou v softvérovom priemysle nazývame dohodu medzi používateľmi a autorom softvéru, ktorej úlohou je ochrana autorských práv dodávateľa softvéru, ďalej určenie práv alebo povinností dodávateľa aj používateľa softvéru a určenie podmienok, na základe ktorých smie používateľ disponovať s duševným vlastníctvom autora programového vybavenia. Tieto obchodné podmienky sú súčasne aj licenčnou zmluvou na systém OBERON. Je to licenčná zmluva typu closed source, čiže autor programu nedáva pre používateľa žiadne právo nejakým spôsobom prezerať alebo modifikovať programový kód tohoto softvéru. Toto ustanovenie neplatí pre časť programu, kedy sa tak deje so súhlasom autora programu, a to najmä pre funkcionalitu programu nazvanú OBERON API. Tu autor programu dáva tretím stranám za účelom prepojenia s dalšími softvérovými alebo hardvérovými modulmi tretích strán dokumentáciu, ktorá obsahuje popis objektov systému OBERON a tiež príklady použitia častí zdrojového kódu programu.
 • V prípade zaobstarávania softvérového vybavenia OBERON nejde o kúpu softvéru ako takého, ako sa niekedy zjednodušene hovorí, ale len o získanie LICENCIE. Predmetom kúpy je nehmotný majetok - programové vybavenie, duševné vlastníctvo autora. Poskytnúť právo používať svoje duševné vlastníctvo môže autor programov priamo alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov. Cena za softvér je teda poplatkom za poskytnutú licenciu - právo na používanie softvérového produktu.
 • Právo na používanie softvéru nemôže používateľ bez súhlasu autora ďalej šíriť, predať alebo prenajať.
  Licenčná zmluva medzi autorom programu a používateľom sa považuje za uzatvorenú, keď používateľ programové vybavenie nainštaluje. Súčasťou inštalačného programu je licenčná zmluva v plnom znení, kde je možné ju aj prezerať a kde bez súhlasného potvrdenia používateľa s obsahom zmluvy nie je možné inštaláciu programového vybavenia dokončiť. Obvykle platí, že používaním (inštaláciou) softvéru dávate najavo svoj súhlas s ustanoveniami licenčnej zmluvy, prijímate ich ako záväzné a budete sa nimi riadiť. Licenčná zmluva teda stanovuje práva a povinnosti autora a používateľa programového vybavenia a je uzatvorená v momente dokončenia inštalácie programového vybavenia. Každý používateľ môže vykonať ľubovolný počet inštalácií a teda uzatvoriť ľubovoľný počet licenčných zmlúv.
 • Licencia na programové vybavenie OBERON je odplatné rozšírenie funkcionality tohoto softvéru. Pojem licencia pri predaji práv sa používa za účelom jednoduchosti a zrozumiteľnosti pri predaji tohoto softvéru. Softvér je možné používať aj bez licencie, ale len s obmedzenou funkcionalitou. Licencia je časovo obmezdená a to najčastejšie na kalendárny rok.  Vzhľadom na to, že tento softvér má široké možnosti uplatnenia čo sa týka rôznorodosti používateľov a počtu používateľov pri sieťovej prevádzke, je cena licencie závislá najmä od toho aké programy používateľ používa, aké množstvo zápisov do vybraných evidencií je mu dovolené zapísať a od počtu súčasne pracujúcich používateľov v sieťovej prevádzke.
 • V ďalšom znení týchto obchodných podmienok môžu byť podmienky licenčnej zmluvy alebo podmienok získania či platnosti licencie dodatočne upresnené v samostatných ustanoveniach.
III. Šírenie inštalačnej sady a inštalovanie programov

Dodávateľ programového vybavenia, firma EXALOGIC, vyhlasuje, že nasledovnými činnosťami nie sú nijako dotknuté jeho autorské práva k programovému balíku OBERON:

 • voľné sťahovanie (download) inštalačnej sady ostrej verzie programov zo stránky www.exalogic.skalebo iných stránok
 • šírenie a kopírovanie tejto inštalačnej sady na iný počítač
 • vytváranie kópií inštalačných súborov
IV. Používanie programov bez licencie
 • Dodávateľ programov vyhlasuje, že používanie programov bez zakúpenia platnej licencie je možné, ale len s obmedzením v počte zápisov alebo obmedzením funkcionality vo vybraných evidenciách. Prehľad obmedzení možno získať nahliadnutím do cenníka licencií.
 • Zhotoviteľovi patria naďalej všetky práva na obsiahnutý zdrojový kód programov a akýkoľvek zásah do programov, úpravy (okrem úprav tlačových výstupov), spätný preklad alebo iná manipulácia pomocou softvérového inžinierstva je zásahom do práv autora a v rozpore so zákonmi o ochrane autorských práv. Používateľ má len právo používať softvérový produkt dodávateľa a len s obmedzeniami platnými pre používateľa bez licencie. Zakúpením licencie môže používateľ získať navyše možnosti využívať tie funkcie programov, ktoré sú podmienené zakúpením licencie podľa platného cenníka licencií. Prehľad obmedzení programu bez licencie je súčasťou cenníka tohoto produktu.
V. Princíp aktivovania programu a typy licencií
 • Inštalačná sada programu a ani program samotný po svojom nainštalovaní neobsahuje licenciu. Možno ho ihneď používať za podmienok, ktoré hovoria o jeho používaní bez licencie ale možnosti programu sú vtedy obmedzené. Zakúpením licencie sa obmedzenia zmenia. Je však potrebné, aby sa na počítači u používateľa program dozvedel, že došlo k zakúpeniu licencie. Technicky sa toto realizuje tak, že pri objednaní licencie sa v programe ako súčasť objednávky licencie vytvorí unikátny alfanumerický reťazec, ktorý identifikuje objednávateľa programu, tzv. objednávkový kód. Tento reťazec je potrebné doručiť dodávateľovi programu. Po zakúpení licencie je potrebné do programu zadať aktivačný kód, na základe ktorého sa program dozvie akú licenciu si používateľ zakúpil. Typický alfanumerický objednávkový kód vyzerá napríklad takto: 9JJX4-9JMFG-9UNM0-A3SKG-4UGAN.
 • Aktivačný alfanumerický reťazec nazývame aj aktivačný kód. Aktivačný kód je pre každého používateľa a každé účtovné obdobie jedinečný.
 • Podľa typu licencie delíme na dva základné typy a to licencia pre firmu a multilicencia. Licencia pre firmu je určená pre konkrétnu jednu firmu (subjekt), ktorý môže používať s programom len jednu databázu s údajmi. Licencia je zapísaná v tomto súbore s údajmi. Multilicencia je typ licencie pre prácu s neobmedzeným počtom súborov s údajmi (databáz). Z tohoto dôvodu nie je možné použiť vyššie uvedený princíp, že informácia o licencii je zapísaná v súbore s údajmi, preto v takomto prípade je nositeľom informácie o multilicencii pre program špeciálny hardvérový USB kľúč. Zapojením tohoto USB kľúča do počítača sa program dozvie, že môže na tomto počítači pracovať s obmedzeniami pre typ licencie Multi. Licencie sa zakupujú na účtovné obdobie. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Ak používateľ pracuje s programom viac rokov, je potrebné zakúpiť si viac licencií. Predošlé licencie na iné obdobia zostávajú zachované aj po zakúpení licencie na ďalšie obdobie. Informáciu o tom aké licencie program obsahuje, je možné získať vo formulári Licenčné práva v ponuke Servis.
VI. Vystavovanie daňových dokladov a úhrada licencií
 • Dodávateľ programov považuje objednávku na licenciu za platnú až vo chvíli, keď objednávateľ uhradí poplatok za licenciu. Dodávateľ následne s dátumom prijatia platby k tejto platbe vyhotoví faktúru. Následne vytvorí aktivačný kód pre program a zašle ho objednávateľovi takým istým spôsobom ako tento odoslal objednávku licencie. Ak súčasťou objednávky nie je objednávacie licenčné číslo, nemožno aktivačný kľúč vytvoriť a neostáva nič iné len vyzvať objednávateľa na jeho doplnenie a čakať.
 • U objednávky, ktorá sa takto nevybaví ani do 15 dní od prijatia platby, dodávateľ vráti licenčný poplatok na účet, z ktorého platba prišla. Daňové doklady - faktúry na prijaté platby zasiela dodávateľ klasickou poštou len na požiadanie, inak zasiela daňové doklady v elektronickom vyhotovení podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

V prípade, že používateľ potrebuje urýchliť získanie licencie môže licenčný poplatok uhradiť po odoslaní objednávky bez čakania na oznámenie symbolov platby od dodávateľa. Môže tak urobiť s nasledovnými symbolmi platby:

číslo účtu: 2624707484/1100 Tatrabanka Ružomberok a.s.
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2470 7484

alebo

číslo účtu: 2600893411/8330 FIO banka a.s.
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411