Účtovníctvo

Rýchle, ekonomické a jednoduché riešenie.

Softvér OBERON - Agenda firmy v sebe spája vedenie účtovnej evidencie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného ako aj jednoduchého účtovníctva.

Účtovný a peňažný denník

Niektoré evidencie sú spoločné pre podvojné ako aj jednoduché účtovníctvo (napr. fakturácia, hromadné účtovanie bankových výpisov, príkazy k úhrade a podobne). Najväčší rozdiel je v tom, že podvojné účtovníctvo obsahuje účtovný denník a jednoduché účtovníctvo peňažný denník.

Pomocné evidencie

Medzi ďalšie evidencie účtovníctva patria Príkazy k úhrade či Stále platby. Umožňujú vytvoriť príkaz k úhrade, ktorý je možné najčastejšie exportovať do internetbankingu. Naopak, bankové výpisy je možné pomocou jednoduchých pravidiel automaticky zaúčtovať.

Softvér si nemusíte zakúpiť, už v prvom roku používania platíte len ročný udržiavací poplatok (ročná licencia). Niektoré moduly je možné používať zdarma.

Hromadný import bankových výpisov

Šetríme Váš čas automatický zaúčtovaním  bankových výpisov. Párovať faktúry je možné podľa variabilného symbolu alebo čísla zákazníka.

Multilicencia je určená pre účtovné firmy, ktorým dovoľuje pracovať s neobmedzeným počtom spracovávaných firiem.

Fakturácia zdarma

Fakturačný modul (do 250 faktúr ročne) s exportom pre účtovníčku úplne zadarmo a bez akýchkoľvek poplatkov.

Prepojenie na ďalšie moduly

 • Skladová evidencia - s vystavenými skladovými faktúrami môže účtovník ihneď pracovať, informáciu o úhrade faktúry má skladník ihneď k dispozícii
 • Pokladnica OBERON - úhrady faktúr, účtovanie tržieb
 • Evidencia vozidiel, nákup PHL - prepojenie na nákup pohonných látok s účtovným alebo peňažným denníkom
 • Obchodní partneri - spolu s modulom CRM tvoria jeden ucelený systém
 • Hotelová recepcia - možnosť vyfakturovať ubytovanie, hotelový účet

Základné funkcie

Detailné informácie - modul Účtovníctvo

 • Účtovanie nasledujúcich účtovných rokov bez nutnosti uzatvoriť stávajúce obdobie, účtovnú závierku je možné vykonať aj viackrát.
 • Podpora práce s cudzími menami, valutové pokladne a devízové účty.
 • Definovateľné členenie dokladov.
 • Možnosť zadeľovať obchodných partnerov do skupín, evidencia kontaktných osôb, tlač obálok rôznych formátov a adresných štítkov.
 • Podpora elektronického platobného styku (homebanking, internetbanking).
 • Prepracovaný systém práv užívateľov či už v jednoužívateľskej alebo sieťovej prevádzke.
 • Podpora vzdialených stredísk pomocou transportov (exportov/importov) údajov.
 • Široké možnosti pri úprave tlačových výstupov pomocou editora tlačových výstupov.
 • Možnosť zaslania email-u priamo z evidencie obchodných partnerov, hromadné zasielanie email-ov.
 • Evidencia neobmedzeného počtu účtovných pokladníc a bankových účtov.
 • Hromadné účtovanie položiek bankových výpisov (možnosť importu elektronických bankových výpisov).
 • Automatické účtovanie tržieb (denných uzávierok) registračných pokladníc, účtovanie úhrad faktúr, vkladov a výberov hotovosti pokladnice.
 • Automatické hromadné overenie IČDPH partnera v európskom systéme VIES a v registri platiteľov DPH Finančnej správy s overením platiteľov s dôvodom na zrušenie registrácie alebo platiteľov so zrušenou registráciou platiteľa DPH.
 • Jednoduché kopírovanie záznamov (CTL C, CTRL V), podpora používania šablón.
 • Možnosť exportu a importu údajov (účtovný, peňažný denník) pomocou XML komunikácie.
 • Prepojenie na knihu Evidencie vozidiel (nákup PHL), automatické čiastočné odpočítanie DPH vo výške 80%.
 • Zostavené výkazy (napr. DPH daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, Súvaha a pod.) sú vždy k dispozícii v evidenciiPriznania a výkazy, ku každému výkazu je možné evidovať ľubovoľné prílohy.
 • Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu Finančného riaditeľstva eDane (automatické spustenie a import údajov do aplikácie eDane).

Podvojné účtovníctvo

 • Možnosť práce so štandardnou účtovnou osnovou pre podnikateľské subjekty ako aj pre neziskové organizácie.
 • Modifikovateľná účtovná osonova s možnosťou definície predkontácií.
 • Syntetická ako aj analytická evidencia účtov s možnosťou sledovania podľa členení.
 • Automatické číslovanie dokladov v účtovnom denníku (pokladničné doklady, interné doklady)
 • Automatické preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú v prípade úhrady záväzku, automatické účtovanie kurzových rozdielov.
 • Možnosť dodatočného automatického prečíslovnia údajov pokladničnej knihy.
 • Export účtovného denníka pre externé spracovanie, audit a pod.
 • Program obsahuje účtovný denník (hlavná kniha, pokladničná kniha, bankové výpisy), knihu pohľadávok, knihu záväzkov, knihu evidencie DPH, hromadné účtovanie výpisov z účtu, stále platby, knihu investičného majetku, knihu drobného majetku, stále platby (tlač ľubovoľných príkazov na úhradu).

Jednoduché účtovníctvo

 • Program obsahuje peňažný denník, knihu pohľadávok, knihu záväzkov, knihu evidencie DPH, knihu investičného a knihu drobného investičného majetku, knihu cenín, stále platby (tlač ľubovoľných príkazov na úhradu).
 • Možnosť definovať účtovné pohyby (predkontácie).
 • Možnosť dodatočne automaticky prečíslovať pokladničné doklady, prípadne poradové čísla v peňažnom denníku.
 • Jedným zápisom v peňažnom denníku je možné zaúčtovať sumy do viacerých stĺpcov, napr. príjmy za tovar a služby, výdavky za zásoby a zároveň aj služby.

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy