UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Automatické overenie bankových účtov dodávateľov (aktualizované)

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zaviedla pre platiteľov DPH povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie. Platitelia DPH, ktorí boli registrovaní k 15.11.2021, museli bankové účty nahlásiť finančnej správe do 30.11.2021. Pre nových platiteľov DPH je lehota na oznámenie čísla bankového účtu bezodkladne odo dňa, v ktorom si platiteľ DPH takýto účet zriadil, resp. bezodkladne potom, ako bola zdaniteľná osoba daňovým úradom zaregistrovaná ako platiteľ DPH. Oznámené bankové účty sú od 01.01.2022 zverejnené v podobe priebežne aktualizovaného zoznamu na portáli finančnej správy.

Odberatelia tovarov alebo služieb si tak od 1. januára 2022 môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ – platiteľ DPH oznámil ako účet používaný na podnikanie.

Podľa finančnej správy má nová povinnosť priniesť klientom viaceré benefity, predovšetkým v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH.

Systém OBERON

V súvislosti s uvedenou povinnosťou bola do systému OBERON zapracovaná nová funkcia – automatické overenie bankových účtov dodávateľov tovarov alebo služieb – platiteľov DPH. Dostupná je od verzie programu Február/2022. Informácie o nej prinášame v nasledujúcom krátkom prehľade.

Obrázok č. 1: Automatické overenie bankových účtov dodávateľov vo formulári Záväzok

Kniha záväzkov

Funkcia Automatické overenie bankových účtov je v programe OBERON – Agenda firmy dostupná vo formulári Záväzok (ponuka Fakturácia, Kniha záväzkov, tlačidlo Nový) po stlačení tlačidla so symbolom otáznika vedľa poľa Číslo bankového účtu. Po zadaní (výbere) čísla bankového účtu a stlačení tlačidla s otáznikom program automaticky overí, či dané číslo figuruje v zozname na portáli finančnej správy ako účet používaný na podnikanie.

Obrázok č. 2: Neúspešné overenie čísla bankového účtu vo formulári Záväzok

Evidencia obchodných partnerov

Funkcia je zároveň dostupná vo formulári Obchodný partner (ponuka Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Nový), a to v záložke Účty, v ktorej je možné evidovať až tri účty daného obchodného partnera.

Obrázok č. 3: Úspešné overenie čísla bankového účtu vo formulári Obchodný partner
Obrázok č. 4: Neúspešné overenie čísla bankového účtu vo formulári Obchodný partner

Okrem toho pri vytvorení nového obchodného partnera program automaticky doplní čísla účtov s príslušnými údajmi (názov peňažného ústavu, SWIFT(BIC)) z portálu finančnej správy.

Obrázok č. 5: Automatické doplnenie číslov účtov vo formulári Obchodný partner

Príkazy na úhradu a Stále platby

Nová funkcia Automatické overenie bankových účtov je napokon dostupná aj v evidenciách Príkazy na úhradu a Stále platby (ponuka Účtovníctvo).

Ďalšie informácie získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB