UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Čarujte s cenotvorbou v OBERON-e

V systéme OBERON je štandardne možné pracovať so základnou cenotvorbou pozostávajúcou zo štyroch predajných cien a odporúčanej predajnej ceny. Program pritom umožňuje predajnú cenu jednoducho vypočítať pomocou navýšenia (percentuálneho alebo v €) z obstarávacej, resp. poslednej nákupnej ceny, prípadne je možné nastaviť pevnú predajnú cenu. Okrem toho je cenovú hladinu možné priradiť vybranému odberateľovi v evidencii obchodných partnerov s možnosťou zadania výšky zľavy v %. Istou špecialitou je možnosť v prípade potreby vypočítať predajnú cenu pomocou percentuálneho navýšenia prostredníctvom typu výdajky (druh pohybu).

Popri základnej cenotvorbe však systém OBERON ponúka aj veľmi zaujímavé možnosti rozšírenej cenotvorby, s ktorými môžete, povedané s troškou nadsádzky, priamo čarovať. Práve pravidlám rozšírenej cenotvorby v OBERON-e je venovaný tento článok.

Čo je rozšírená cenotvorba?

Ako jej názov napovedá, rozšírená cenotvorba v OBERON-e je rozšírením základnej cenotvorby s cieľom umožniť podrobnejšie pracovať s predajnými cenami na skladových kartách. Obsahuje pokročilé operácie na tvorbu predajných cien, pričom predajná cena môže byť vopred zadaná (napr. akciový leták), alebo sa automaticky vypočítava pomocou vopred definovaných pravidiel (formou zliav alebo navýšení). Rozšírenú cenotvorbu v tom prípade predstavuje sumár pravidiel, pomocou ktorých sa určí aktuálna predajná cena.

Pravidlá rozšírenej cenotvorby

Pravidlá na tvorbu cien prináša používateľovi OBERON-u vskutku širokú škálu možností. Predajná cena môže byť závislá od obchodného partnera (odberateľa), skupiny obchodných partnerov, typu dokladu, od predávaného množstva (množstevné zľavy) atď. Pri nastavených pravidlách rozšírenej cenotvorby sa pritom predajné ceny určujú (vypočítavajú) podľa zadefinovaných pravidiel automaticky, pričom počet pravidiel (a tým aj predajných cien) je neobmedzený.

Obrázok č. 1: Pravidlo rozšírenej cenotvorby Happy Hour

Rozšírenou cenotvorbou je tak možné najčastejšie riešiť nasledujúce situácie:

  • poskytovanie zľavy v percentách na určité skladové položky – výber skladových kariet je možné určiť pomocou skladových či tovarových skupín, kategórií, prípadne priamo vybrať zo zoznamu dostupných položiek,
  • evidenciu letákových akcií – poskytovanie zliav formou akciových letákov, kde sú známe predajné (akciové) ceny,
  • množstevné zľavy,
  • poskytovanie zliav vybraným obchodným partnerom, prípadne skupinám obchodným partnerov,
  • zmluvné ceny – predajné ceny sú zmluvne dohodnuté s konkrétnymi obchodnými partnermi.
Obrázok č. 2: Typy pravidiel rozšírenej cenotvorby

Typy pravidiel

Z hľadiska spôsobu určenia predajnej ceny môžu byť pravidlá rozšírenej cenotvorby naozaj rozmanité. Ich celkový prehľad je k dispozícii v Pomocníkovi OBERON. Na tomto mieste spomeňme aspoň niektoré: štandardná zľava v percentách (napr. zľava 15 % na vybraný druh tovaru), akciový leták, keď firma vo vlastnej réžii vytvorí akciu, pričom na rozdiel od letákovej dohody zľavu poskytuje z vlastných zdrojov (pri letákovej dohode ide o dohodu s dodávateľom o poskytnutí zľavy na konkrétnu položku). Klasickým pravidlom cenotvorby je navýšenie z obstarávacej ceny, resp. z poslednej nákupnej ceny, keď sa cena navýši o určité %.

Nastavenia pravidiel

Časová platnosť

Každé pravidlo rozšírenej cenotvorby je platné v rozsahu dvoch dátumov. Zároveň je možné pomocou tzv. ročného kalendára vybrať konkrétne dni v roku, v ktoré má dané pravidlo platiť (napr. len víkendy). Pri zadaní času je možné platnosť daného pravidla obmedziť len na rozsah určitých hodín, tzv. happy hour.

Priorita

Každému pravidlu je možné nastaviť prioritu (číslo od 1 do 100), ktorá rozhoduje o tom, ktoré pravidlo sa v prípade súčasne platných pravidiel použije. Napríklad obchodný partner má zľavu 3 %, ale zároveň platí akciový leták, v ktorom je zadaná zľava 30 %. V rovnakom čase sú platné obidve pravidlá, ale uplatnené bude len jedno pravidlo – to, ktoré má vyššiu prioritu (má zadané väčšie číslo priority).

Obrázok č. 3: Dostupné pravidlá rozšírenej cenotvorby nastavené na skladovej karte

Okruh platnosti skladových kariet

Jednotlivým pravidlám je potrebné určiť, na ktoré skladové karty sa majú vzťahovať. Môže to byť prostredníctvom kategórií, skladových skupín, tovarových skupín, prípadne je možné zvoliť konkrétne skladové karty.

Okruh platnosti typov dokladov

Pravidlo môže platiť len pre určité typy faktúr, druhy výdajok, prípadne len pre vybrané registračné pokladnice. Taktiež je možné nastaviť spôsob uplatnenia pravidla v internetovom obchode, prípadne pri použití vernostnej karty z vernostného systému.

Okruh platnosti obchodných partnerov

Platnosť pravidla je možné nastaviť pre všetkých obchodných partnerov, pre vybrané skupiny partnerov, prípadne pre konkrétnych obchodných partnerov.

Internetový obchod a cenotvorba

Okrem bežného použitia v OBERON-e sa tak základná, ako aj rozšírená cenotvorba môžu uplatňovať aj pri on-line internetovom obchode, záleží však na implementácii daného e-shopového riešenia. Pred istým časom bola implementovaná možnosť uplatňovať popri základnej cenotvorbe aj takmer všetky pravidlá rozšírenej cenotvorby v internetovom obchode PrestaShop. Aj napriek tomu, že systém OBERON a internetový obchod PrestaShop sú dva nezávislé systémy, pravidlá sa prenášajú takmer pomerom 1 : 1, čo predstavuje významný progres v synchronizácii tvorby cien medzi touto e-shopovou aplikáciou a OBERON-om.

Základná cenotvorba v PrestaShope

Používatelia OBERON-u, ktorí prevádzkujú PrestaShop, môžu základnú cenotvorbu vyžiť na nastavenie dvojakých cien: jednej pre koncových zákazníkov (napr. Cena 1) a druhej pre zmluvných partnerov (napr. Cena 4). Na základe vykonaných nastavení sa zaregistrovaným a prihláseným zmluvným partnerom bude pri produkte v e-shope zobrazovať im určená cena (rozdielna od ceny pre koncových zákazníkov).

Rozšírená cenotvorba v PrestaShope

Oproti obmedzeným možnostiam základnej cenotvorby rozšírená cenotvorba prenášaná do PrestaShopu umožňuje komfortne nastaviť pravidlo rozšírenej cenotvorby (napr. konkrétnu cenovú hladinu alebo zľavu v %) a uplatniť ho pri vybranej skupine obchodných (zmluvných) partnerov, prípadne aj pri jednotlivých partneroch, čím možno vytvoriť personalizované predajné ceny pre každého obchodného partnera zvlášť.

Obrázok č. 4: Nastavenie pravidla rozšírenej cenotvorby pre skupinu zmluvných partnerov

Zľavy podľa obratov

V uvedenom prípade je možné v internetovom obchode PrestaShop využiť aj istú špecialitu – automatické priraďovanie (prípadne aktualizáciu daného priradenia) obchodných partnerov do skupín na základe výšky obratu. Podmienkou je pri definovaní takejto skupiny stanoviť rozsah obratu (od – do), ako aj obdobie, za ktoré sa bude tento obrat posudzovať. Po zadefinovaní skupín s obratmi sa ďalej postupuje štandardne – je potrebné použiť rozšírenú cenotvorbu s pravidlami, ktoré sa uplatňujú pri týchto zadefinovaných skupinách. Samozrejme, predpokladom na to, aby sa danému obchodnému partnerovi preňho určená cena v e-shope zobrazila, je, že sa v internetovom obchode zaregistruje a pri nákupe sa doň prihlási.

ASTON – mobilný skladník

Tak so základnou, ako aj rozšírenou cenotvorbou, a to v 100 % rozsahu, umožňuje pracovať aj mobilná aplikácia ASTON – mobilný skladník. Jej hlavnou výhodou je, že so systémom OBERON komunikuje on-line, čo zabezpečuje, že sa údaje na oboch stranách (v aplikácii a v OBERON-e) aktualizujú v reálnom čase. Z tohto dôvodu obsahuje vždy aktuálne ceny, pričom zohľadňuje kompletne všetky ceny a zľavy nastavené v OBERON-e. Viac informácií získate v článku Pracujte s objednávkami v ASTON-e!

Množstevná zľava

V aktuálnej verzii OBERON-u pri pravidle Množstevná zľava v percentách pribudla v programe novinka. Po novom sa pri pridaní položky do dokladu v rozbaľovacom zozname Cena za MJ zobrazujú aj jednotlivé ceny podľa množstiev. Táto zmena umožňuje používateľovi vidieť všetky ceny, ktoré platia pre jednotlivé rozpätia množstva. Príslušná cena sa v poli vyberie automaticky podľa zadaného množstva. Nastavená priorita pri tomto pravidle určuje poradie jednotlivých cien v rozbaľovacom zozname Cena za MJ pri pridaní položky do dokladu.

Podrobné informácie o rozšírenej cenotvorbe v OBERON-e a jej pravidlách sú dostupné v témach Pomocníka OBERON Pravidlá rozšírenej cenotvorby a Príklady rozšírenej cenotvorby.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB