Prečo evidovať dochádzku v OBERON-e

Väčšina malých firiem v súčasnosti stále eviduje dochádzku svojich zamestnancov na hárku papiera či v zošite alebo si jednoducho značí odpracované hodiny do kalendára. Evidencia príchodov a odchodov pracovníkov takýmto spôsobom je však často nepresná a ľahko zneužiteľná. Navyše, spracovanie takto zaznamenanej dochádzky je spravidla náročné na čas, a tak neefektívne. Evidencia dochádzky pritom môže byť aj automatizovaná, jednoduchá a časovo nenáročná. V nasledujúcich riadkoch by sme vám radi predstavili niekoľko dôvodov, prečo dochádzku evidovať elektronicky v OBERON-e.

Ako to funguje?

Elektronická evidencia dochádzky funguje na jednoduchom princípe. Zamestnanci sa pri príchode do práce a odchode z nej prihlasujú a odhlasujú na dochádzkovom termináli. Robia tak spravidla pomocou prístupového kódu, hesla, kartou s RFID čipom, odtlačkom prsta alebo ich kombináciou. Na základe zaznamenaných prechodov sa následne automaticky vypočítajú informácie o odpracovaných hodinách, nadčasoch, prestávkach, príplatkoch za sobotu, nedeľu atď. Podrobné informácie o elektronickej evidencii dochádzky v OBERON-e získate v Pomocníkovi OBERON.

7 dôvodov prečo OBERON

1. Splníte si zákonnú povinnosť

V praxi sa evidencia dochádzky často zamieňa s evidenciou pracovného času. Povinnosť viesť evidenciu dochádzky (príchodov/odchodov do/zo zamestnania spolu s údajmi o dňoch, keď zamestnanec čerpal dovolenku, náhradné voľno, mal prekážku v práci, neospravedlnenú absenciu a pod.) zákon pritom neustanovuje. Naproti tomu, povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov je jednou zo zákonných povinností zamestnávateľa. Hovorí o tom § 99 Zákonníka práce:

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.“

S evidenciou dochádzky v OBERON-e evidujete aj pracovný čas, a tak si túto zákonnú povinnosť ľahko splníte.

2. Presné údaje o príchodoch a odchodoch

Poznáte to, pracovník príde do práce s 15 minútovým meškaním, ale do zošita s dochádzkou si zapíše príchod, ako keby prišiel načas. Elektronická dochádzka v OBERON-e takúto prax znemožňuje. Dochádzkový terminál jednoducho zaeviduje príchody a odchody tak, ako boli zaznamenané v skutočnosti. Okrem toho je možné presne zaevidovať aj dĺžku prestávky v práci, prípadne evidovať rôzne iné neprítomnosti (odchod z firmy na vybavenie súkromných záležitostí, návštevu lekára a pod.).

3. Prehľad v reálnom čase

Veľmi atraktívnou funkciou elektronickej evidencie dochádzky v OBERON-e je prehľad o prítomných, resp. neprítomných zamestnancoch (prípadne aj z akého dôvodu) na pracovisku, a to v reálnom čase. Navyše, o tom, že pracovník neprišiel do práce, môže byť zodpovedný pracovník alebo majiteľ prevádzky automaticky informovaný formou SMS správy alebo e-mailom.

SMS a e-mailová notifikácia

4. Automatické spracovanie

V prípade viaczmennej prevádzky je manuálny výpočet odpracovaných hodín, hodín v nočnej zmene, odpracovaných sobôt a nedieľ často veľmi časovo náročný, komplikovaný, a tak vystavený zvýšenej chybovosti. Elektronické spracovanie dochádzky tieto výpočty hravo zvládne, čím zodpovednému pracovníkovi ušetrí čas a zamestnávateľovi peniaze. Dochádzka je napojená na mzdový systém, vďaka čomu nie je potrebné realizovať exporty/importy z dochádzky do mzdového programu. Pracovníkom sa automaticky vypočítavajú príplatky za sobotu, nedeľu a prácu nadčas. Okrem toho je k dispozícii množstvo tlačových výstupov nielen na výpočet miezd, ale určených aj pre pracovníkov, napr. pracovníkovi je možné zaslať e-mailom plán práce (kedy má pracovať), či odpracované hodiny (kedy pracoval).

5. Ľahko dostupné údaje

Dochádza evidovaná v zošite často zostáva ukrytá pred zamestnancami niekde v kancelárii u vedúcich pracovníkoch. Ak zamestnanec chce zistiť skutočný počet odpracovaných hodín za mesiac, nemôže tak urobiť sám, ale musí kvôli tomu osloviť vedúceho pracovníka. Okrem toho, pri papierovej evidencii dochádzky je po jej ručnom spracovaní potrebné podklady pre mzdy odovzdať mzdovej účtovníčke. Pri elektronickej evidencii dochádzky v OBERON-e pracovníci môžu sledovať stav odpracovaných hodín v aktuálnom mesiaci priebežne, pričom majú k dispozícii aj ďalšie informácie (napr. prehľad o aktuálnom zostatku dovolenky). Okrem toho si kedykoľvek môžu sami zadať absenciu – či už plánujú dovolenku, návštevu lekára a pod.

6. Plánovanie pracovných zmien a neprítomností

Okrem samotnej elektronickej evidencie  dochádzky modul Mzdy a dochádzka v OBERON-e ponúka aj plánovanie pracovných zmien pracovníkov, ale aj dovolenky, služobných ciest, návštev lekára či ďalších neprítomností. Papierové plánovanie zvlášť pri viaczmenných prevádzkach (gastro prevádzky, obchod, výroba) je dnes už zastaralé. Elektronická evidencia dochádzky prináša komfort práce, prehľadnosť, dostupnosť údajov, pričom naplánované pracovné zmeny slúžia aj ako podklady pre spracovanie miezd, napríklad preplatenie sviatku v prípade, keď mal pracovník pracovať.

7. Jeden systém pre všetko

Používate na evidenciu dochádzky jeden systém (aj papierová evidencia je systém ), mzdová účtovníčka na spracovanie miezd druhý systém a účtovníčka účtuje v treťom systéme? Najjednoduchšie je mať všetko „pod jednou strechou“. OBERON vám ponúka komplexné riešenie „all in one“ –  dochádzku, mzdy,  účtovníctvo, sklad, CRM atď. všetko v jednom balíku. Navyše, okrem softvéru na evidenciu dochádzky môžete teraz získať aj hardvérový dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S za bezkonkurenčnú cenu 200 € s DPH. Dochádzkový systém však môžete používať aj bez dochádzkového terminálu, keď spolu s pracovným plánom môžete jednotlivým pracovníkom vygenerovať aj dochádzku (zároveň s prestávkou) a splniť si tak jednu zo zákonných povinností.

Využite riešenie „all in one“ – od jedného dodávateľa

Cena za dochádzkový systém

  • Ak používate modul Mzdy, cena za dochádzkový systém je zahrnutá do ceny za modul. Za dochádzkový systém tak navyše nezaplatíte ani euro. Stačí si len zabezpečiť dochádzkový terminál (hardvérový terminál EXALOGIC A-C071S alebo softvérový terminál).
  • Ak ste používateľom OBERON-u, ale nepoužívate modul Mzdy, okrem dochádzkového terminálu si stačí zakúpiť tento modul. Cena napr. pre 6 pracovníkov je 30 € za kalendárny rok, pre 20 pracovníkov 60 € alebo pre neobmedzený počet pracovníkov 100 € za kalendárny rok.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov