Pomocník systému OBERON
Zúčtovanie zálohovej faktúry konečnou faktúrou

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zúčtovanie zálohovej faktúry konečnou faktúrou
Táto téma Pomocníka vysvetľuje, ako treba postupovať po úhrade zálohovej faktúry. Zúčtovaním zálohovej faktúry konečnou faktúrou sa myslí vystavenie daňového dokladu k vystavenej zálohovej faktúre.

Po úhrade zálohovej faktúry môžu nastať tieto prípady:

A)  Dodanie tovaru alebo služby bude v lehote do 15 dní od prijatia platby

Vtedy stačí vystaviť jeden daňový doklad, v ktorom bude zúčtovaná zálohová faktúra a uvedený dodaný tovar alebo služba.

 1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, zvoľte spôsob vyhotovenia novej pohľadávky, typ dokladu a obchodného partnera
 3. Definujte druh úhrady, dátum vystavenia, splatnosti a pod. na faktúre.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti, zvoľte ponuku Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam, v ktorom budú zobrazené nezaúčtované zálohové faktúry (alebo faktúry na prijaté zálohy).
 5. V zozname nezúčtovaných zálohových faktúr vyberte zálohovú faktúru, ktorá sa má zúčtovať, a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú zálohovú faktúru umiestni do položiek faktúry, pričom do prvej položky umiestni zúčtovanú zálohovú faktúru. V prípade, že nezúčtovávate celú zálohovú faktúru, stlačte v položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy. Tu je taktiež možné zmeniť sadzbu DPH položky (ak bola na zálohovej faktúre nulová).
 6. V číselných poliach na spodnom okraji formulára Pohľadávka je v poli Záloha uvedený súčet súm vybraných zálohových faktúr, prípadne sú uvedené súčty aj v iných poliach.
 7. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra.

B)  Dodanie tovaru alebo služby bude viac ako 15 dní od prijatia platby 

Vtedy je potrebné vystaviť daňový doklad na prijatú zálohu a pri dodaní tovaru bude potrebné vystaviť ďalší (konečný) daňový doklad (v ktorom bude zúčtovaná zálohová faktúra a uvedený dodaný tovar alebo služba).

Vystavenie daňového dokladu na prijatú zálohu

 1. Otvorte ponuku Fakturácia, Kniha pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, vyberte štandardný spôsob vystavenia dokladu, zvoľte typ dokladu - Faktúra na zálohu, zadajte obchodného partnera. Stlačením tlačidla OK sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Definujte druh úhrady, dátum vystavenia, splatnosti a pod. na faktúre.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a zo zoznamu vyberte ponuku Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam nezúčtovaných zálohových faktúr.
 5. Zo zoznamu nezúčtovaných zálohových faktúr vyberte zálohovú faktúru, ktorá sa má zúčtovať, a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú zálohovú faktúru umiestni do položiek faktúry, pričom do prvej položky umiestni zúčtovanú zálohovú faktúru. V prípade, že nezúčtovávate celú zálohovú faktúru, stlačte v položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy. Tu je tiež možné zmeniť sadzbu DPH položky (ak bola na zálohovej faktúre nulová).
 6. V číselných poliach na spodnom okraji formulára Pohľadávka je v poli Záloha uvedený súčet súm vybraných zálohových faktúr, prípadne sú uvedené súčty aj v iných poliach.
 7. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra.

Vystavenie daňového dokladu pri dodaní tovaru

 1. Otvorte ponuku Fakturácia, Kniha pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, vyberte spôsob vystavenia dokladu, zvoľte typ dokladu - Faktúra, vyberte obchodného partnera a otvorí sa formulár Pohľadávka.
 3. Definujte druh úhrady, dátum vystavenia, splatnosti a pod. na faktúre.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a zo zoznamu vyberte ponuku Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam, v  ktorom budú zobrazené nezaúčtované zálohové faktúry (alebo faktúry na prijaté zálohy).
 5. V zozname vyberte zálohovú faktúru a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú faktúru na prijatú zálohu umiestni do položiek faktúry - do prvej položky. V prípade, že nezúčtovávate celý doklad, stlačte na položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy.
 6. Do faktúry môžete vložiť ďalšie položky.
 7. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy pohľadávok sa uloží konečná faktúra.
Príbuzné témy