Pomocník systému OBERON
Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov

Základné informácie

Pravidlo vytvorené manuálne

  1. Otvorte knihu Hromadné účtovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo) a stlačte tlačidlo Pravidlá.
  2. V zobrazenom formulári Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov stlačte tlačidlo Nový. Zobrazí sa formulár Pravidlo zaúčtovania, kde v záložke Základné je potrebné zadať poradové číslo, názov, typ pravidla a predkontáciu, podľa ktorej sa budú položky automaticky účtovať.  Pri vytváraní nového pravidla je potrebné si uvedomiť, že poradové číslo pravidla predstavuje aj poradie, podľa ktorého bude program párovať položky bankového výpisu s pravidlami. Znamená to, že pravidlo s nižším poradovým číslom má vyššiu prioritu ako pravidlo s vyšším poradovým číslom. Napríklad pravidlo s poradovým číslom 1 má vyššiu dôležitosť a bude spracované skôr, ako pravidlo s poradovým číslom 3.
  3. V záložke Položky pravidla stlačte tlačidlo Nový. V zobrazenom okne Položka pravidla vyberte Pole, Podmienku a Hodnotu podľa charakteru platieb, na ktoré sa bude pravidlo vzťahovať. Rozbaľovací zoznam Pole obsahuje položky Len debet, Len kredit, pri ktorých sa Podmienka a Hodnota nezadávajú. Pri výbere ďalších položiek z rozbaľovacieho zoznamu Pole je potrebné zadať podmienku (sa rovná, obsahuje, začína textom)hodnotu položky pravidla. Na základe zvolenej podmienky systém porovnáva pole výpisu s hodnotou zadanou v pravidle. Položka výpisu vyhovuje pravidlu, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré sú v pravidle definované.

Pravidlo vytvorené podľa aktuálnej položky

  1. Otvorte knihu Hromadné účtovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo).
  2. Zvoľte položku, podľa ktorej sa pravidlo vytvorí.
  3. Stlačte tlačidlo Možnosti a kliknite na ponuku Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky). Po spustení danej funkcie program automaticky vytvorí pravidlo, podľa ktorého sa zvolená položka zaúčtuje do účtovného denníka. Položky pravidla, ktoré nebudú obsahovať všetky platby, na ktoré sa bude vzťahovať, možno vymazať (napr. úhrada záväzku: suma, číslo účtu, VS...).
Pri vytváraní pravidiel je nutné začať s pravidlami, ktoré sú známe a jasne definovateľné (napr. poplatky banke, kreditný úrok atď.) a takýmto pravidlám priradiť nižšie poradové číslo. Vyššie poradové číslo prideľte položkám (napríklad úhrada pohľadávky, záväzku), pretože program považuje všetko ostatné za úhrady. V prípade, že bude vytvorené pravidlo - úhrada pohľadávky a bude mať nízke poradové číslo, program nebude správne účtovať bankové výpisy.

Príklad č. 1 - Poplatok za vedenie účtu

Príklad č. 1 zobrazuje situáciu, keď číslo protiúčtu je rovné 0 (na obrázku číslo 0000000000). Táto situácia znamená, že položka bankového výpisu bola poslaná z banky. Väčšinou ide o rôzne poplatky, úroky, daň z úrokov a pod.

V príklade č. 1 je vytvorené pravidlo, podľa ktorého je možné automaticky účtovať mesačné poplatky banke za vedenie účtu. Program zaúčtuje položku bankového výpisu vtedy, ak sa poznámka bude rovnať textu "Poplatok za vedenie účtu". 

  

Príklad č. 2 - Úhrada faktúry konkrétnemu dodávateľovi

Na obrázku je znázornené pravidlo, podľa ktorého je možné automaticky zaúčtovať úhradu záväzku, zvoliť spôsob úhrady (uhrádzať najstaršie alebo najnovšie doklady), ak daný variabilný symbol obsahuje viac dokladov v knihe pohľadávok alebo záväzkov. Na obrázku je znázornené pravidlo, podľa ktorého je možné zaúčtovať záväzok voči SPP za dodávku plynu. V tomto prípade účtovná jednotka vie číslo účtu, kód banky, aj variabilný symbol, lebo tieto údaje sa nemenia.

  

Príklad č. 3 - Úhrada pohľadávky

Po vytvorení pravidiel, ktoré sú jasne definované, je možné pristúpiť k vytvoreniu pravidiel, ktoré nie sú také konkrétne, napríklad pravidlo na úhradu pohľadávky alebo záväzku. Na obrázku je znázornené pravidlo na úhradu vyšlej pohľadávky, kde sa automaticky zaúčtujú len kreditné operácie.

  

Príklad č. 4 - Zápis úhrady do objednávky

Na obrázku je znázornené pravidlo na úhradu prijatej objednávky, kde sa automaticky zaúčtujú len kreditné operácie.

  

Príbuzné témy