Pomocník systému OBERON
Účtovanie úhrad faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál

Jednoduché účtovníctvo > Účtovanie > Účtovanie úhrad faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál
Nasledovná téme sa zaoberá účtovaním úhrad faktúr za ubytovanie pri sprostredkovaní predaja ubytovania využitím on-line rezervačných portálov ubytovania (v jednoduchodm účtovníctve).

Základné informácie

Zadanie 

Ubytovacie zariadenie predáva svoje izby cez zahraničný rezervačný portál Booking.com. Hosť vytvorí rezerváciu elektronicky a zaplatí ju svojou platobnou kartou portálu Booking.com. Po príchode hosťa do ubytovacieho zariadenia hosť už samozrejme neplatí - celý pobyt má vopred zaplatený. Po skončení daného obdobia (spravidla mesiaca) rezervačný portál zasiela ubytovaciemu zariadeniu súhrnnú platbu za všetky zrealizované pobyty v danom mesiaci poníženú o svoju províziu. Booking.com posiela daňový doklad na danú províziu, pričom poskytne aj podrobný prehľad súhrnnej platby. Booking.com vystupuje v roli sprostredkovateľa.

V mesiaci sa uskutočnili 3 pobyty v sume 110€, 220€ a 330€ (spolu za všetky pobyty 660€). Platba, ktorá príde na účet ubytovacieho zariadenia je 600€, ponížená o províziu vo výške 60€.

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Hotel vystaví hosťovi za ubytovanie faktúru vo výške 110 €, úhrada tejto faktúry bude zaúčtovaná ako nepeňažná operácia na predkontáciu 210 - Príjem ovplyvňujúci základ dane. Faktúra z Booking.com bude zaevidovaná ako záväzok a zaúčtovaná na predkontáciu 521 - Výdavok ovplyvňujúci základ dane. Prijatím služby od zahraničného dodávateľa je hotel povinný túto službu (províziu) samozdaniť.

Predkontácia Text Pokladňa/Účet Príjem

Výdaj

VOZD VNZD
210 - Príjem - výrobky a služby Vystavená faktúra hosťovi celkom Nepeňažná operácia (úhrada FA)

110

210 - Príjem - výrobky a služby Vystavená faktúra hosťovi celkom Nepeňažná operácia (úhrada FA)

550

521 - Výdavok - provízia za sprostredkovanie Provízia - zápočet s úhradou pobytov Nepeňažná operácia (úhrada FA)

60

361 - Príjem - za pobyty od sprostredkovateľov Prijatá súhrnná platba za pobyty na bankový účet (ponížená o províziu) Banka

600

720 - Výdavok - DPH Zdanenie služby (provízie) Banka

12

Príbuzné témy