Pomocník systému OBERON
OBERON API - základné objekty
Pre vývojárov > OBERON API > OBERON API - základné objekty

Základné informácie

 

Príklad programového kódu:

PrivateSub btn_Exportovat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Exportovat.Click

      '--- Deklarácia objektov  
      Dim tmp_AppOBERON As Exa.OBERON.Application.API.AppEngine = Nothing 
Nothing
      Dim myEx As Exa.Basic.Exceptions.ExaException = Nothing

      '--------------------------------------------
      '--- Úvodná inicializácia aplikácie ---
      '--------------------------------------------

      '--- Vytvorenie objektu aplikácie OBERON
      tmp_AppOBERON = New Exa.OBERON.Application.API.AppEngine()    
      myEx = tmp_AppOBERON.App_Initialize()
      If myEx.Result = False
Then
            '--- Chyba spustenia
            txt_Status.Text = myEx.Description
            GoTo ExitSub
      End
If

     
'--------------------------------------------
      '--- Nastavenie firmy ktorá sa má otvoriť ---
      '--------------------------------------------

      Dim tmp_CompanySettings As New Exa.OBERON.ApplicationEnvironment.CompanyOpenSettings

     
'--- Mód spustenia - pri tomto nastavení sa napr. neinicializujú pripojené zariadenia ako snímač čiarových kódov
      tmp_CompanySettings.Application_Mode = Exa.OBERON.ApplicationEnvironment.CompanyOpenSettings.enum_Application_Mode.OBERON_Center     
      tmp_CompanySettings.Application_UserName = txt_UzivatelMeno.Text    '--- Prihlasovacie meno do OBERON-u     
      tmp_CompanySettings.Application_Password = txt_UzivatelHeslo.Text  
'--- Prihlasovacie heslo do OBERON-u      
      tmp_CompanySettings._ConnectionSettings.DataSourceType = Exa.Database.enm_DataSourceTypes.MicrosoftAccessOleDB_1997  
 '--- Typ databázy, napr. MDB, prípadne SQL server
      tmp_CompanySettings._ConnectionSettings.ConnectionString.Database = txt_Databaza.Text   
'--- Databáza MDB ktorá sa má otvoriť

      '--- Otvorenie firmy 
      myEx = tmp_AppOBERON.Company_Open(tmp_CompanySettings) 
      If myEx.Result = False
Then
            '--- Chyba otvorenia firmy
'--- Chyba otvorenia firmy
            txt_Status.Text = txt_Status.Text & vbCrLf & myEx.Description
            GoTo ExitSub
      End
If

      '-------------------------------------------------------------
      '--- Firma bola úspešne otvorená - je možné začať pracovať ---
      '-------------------------------------------------------------

  .... programový kód pre už konkrétnu činnosť 


ExitSub
:

      '--- Zatvorenie firmy ---
      If tmp_AppOBERON.IsCompanyOpen = True Then
 
           tmp_AppOBERON.Company_Close()
      End
If
     
tmp_AppOBERON.Dispose


EndSub

 

Všeobecný komentár k zdrojovému kódu

Príbuzné témy